Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Bảo Đàn / Phẩm thứ ba – QUYẾT NGHI

Phẩm thứ ba – QUYẾT NGHI

Đại chúng nghe thuyết, đốn ngộ tự tánh, đồng lễ lạy tán thán cùng phát lời nguyện: Nguyện khắp pháp giới chúng sanh, ai nghe pháp nầy thảy đều giác ngộ.
Tổ bảo: Thiện tri thức! Nếu muôn tu hành, tại gia cũng được, chẳng đợi ở chùa. Tại gia khéo hành như người Đông phương tâm lành, ở chùa không tu như người Tây phương tâm ác. Tâm thanh tịnh tức tự tánh Tây Phương hiện.
Sử quân lại hỏi: Xin Thầy chỉ dạy tại gia tu hạnh gì?
Tổ nói: Đại chúng nghe Ta tụng kệ vô tướng, y kệ đây tu cùng Ta một chỗ, không tu như thế cạo tóc xuất gỉa ở chùa có ích chi?
Tụng rằng:
Tâm bình chẳng nhọc trì giới
Hạnh ngay đâu đợi tu thiền
Ân thời hiếu dưỡng mẹ cha
Nghĩa thời trên dưới thuận hòa
Nhường thời lớn nhỏ kính yêu
Nhẫn thời các ác không tranh
Siêng dùi cây lấy được lửa
Đất bùn tất sanh hoa sen
Thuốc đắng miệng hay dã tật
Lời nghịch tai ắt lời ngay
Thường hối lỗi trí huệ sanh
Hạnh ám chẳng phải người hiền
Hằng ngày thường hành nhiêu ích
Thành đạo không do thí tiền
Cầu Bồ-đề ở tại tâm
Há nhọc hướng ngoại cầu huyền
Y pháp đây rốt ráo tu hành
Thiên đường hiện ngay trước mắt.
Tổ lại nói: Thiện tri thức! Quý vị y kệ đây tu, thấy được tự tánh chóng thành Phật đạo. Pháp không đối đãi, quý vị hãy giải tán. Ta về Tào Khê, nếu có nghi đến hỏi.
Bấy giờ Thứ sử, quan liêu, thiện nam tín nữ đều được khai ngộ, vâng giữ hành trì.

About namcuulong

Check Also

Phẩm thứ bảy – CƠ DUYÊN

Phẩm thứ bảy – CƠ DUYÊN Tổ đắc pháp tại Hoàng Mai, đến ở thôn ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *