Home / KINH - LUẬN / Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / TẬP HAI KINH MA HA BNBLM / KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT QUYỂN THỨ MƯỜI BỐN

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT QUYỂN THỨ MƯỜI BỐN

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT QUYỂN THỨ MƯỜI BỐN
Hán dịch: Pháp sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Tỳ kheo Thích Trí Tịnh
PHẨM THÁN TỊNH THỨ BỐN MƯƠI HAI

Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Thanh tịnh này rất sâu!”.
Đức Phật nói: “Vì rốt ráo thanh tịnh vậy”. Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Những pháp nào thanh tịnh nên thanh tịnh này rất sâu?”.
Đức Phật nói: “Vì sắc thanh tịnh nên thanh tịnh này rất sâu. Vì thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, vì tứ niệm xứ thanh tịnh, nhẫn đến vì mười tám pháp bất cộng thanh tịnh, vì Bồ Tát thanh tịnh, vì Phật thanh tịnh, vì nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí thanh tịnh nên thanh tịnh này rất sâu”,
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Thanh tịnh này rất sáng!”.
Đức Phật nói: “Vì rốt ráo thanh tịnh vậy”. Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Những pháp nào thanh tịnh nên thanh tịnh này rất sáng?”.
Đức Phật nói: “Vì Bát nhã ba la mật nhẫn đến Đàn na ba la mật thanh tịnh nên thanh tịnh này rất sáng. Vì tứ niệm xứ nhẫn đến nhất thiết chủng trí thanh tịnh nên thanh tịnh này rật sáng”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Thanh tịnh này chẳng tương tục!”.
Đức Phật nói: “Vì rốt ráo thanh tịnh vậy”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Những pháp nào chẳng tương tục nên thanh tịnh này chằng tương tục?”.
Đức Phật nói: “Vì sắc chẳng đi, chẳng tương tục nên thanh tịnh này chẳng tương tục. Nhẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng đi, chẳng tương tục nên thanh tịnh này chẳng tương tục”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Thanh tịnh này vô cấu!”
Đức Phật nói: Vì rốt ráo thanh tịnh vậy”.
Ngài Xá Lợi Phất nói: “‘Những pháp nào vô cấu nên thanh tịnh này vô cấu?”.
Đức Phật nói: “Vì sắc tính thường thanh tịnh nên thanh tịnh này vô cấu. Nhẫn đến vì nhất thiết chủng trí tính thường thanh tịnh nên thanh tịnh này vô cấu”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Thanh tịnh vô đắc, vô trước!”
Đức Phật nói: “Vì rốt ráo thanh tịnh vậy”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Những pháp nào vô đắc, vô trước nên thanh tịnh này vô đắc, vô trước?”.
Đức Phật nói: “Vì sắc vô cấu, vô trước nhẫn đến vì nhất thiết chủng trí vô đắc, vô trước nên thanh tịnh này vô đắc, vô trước”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Thanh tịnh này vô sinh!”
Đức Phật nói: “Vì rốt ráo thanh tịnh vậy”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Những pháp nào vô sinh nên thanh tịnh này vô sinh?”.
Đức Phật nói: “Vì sắc vô sinh, nhẫn đến vì nhất thiết chùng trí vô sinh nên thanh tịnh này vô sinh”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Thanh tịnh này chẳng sinh trong Dục giới!”.
Đức Phật nói: “Vì rốt ráo thanh tịnh vậy”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Tại sao thanh tịnh này chẳng sinh trong Dục giới?”.
Đức Phật nói: “Dục giới tính bất khả đắc nên thanh tịnh này chẳng sinh trong Dục giới!”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Thanh tịnh này chẳng sinh trong sắc giới!”.
Đức Phật nói: “Vì rốt ráo thanh tịnh vậy”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Tại sao thanh tịnh này chẳng sinh trong sắc giới?”.
Đức Phật nói: “Sắc giới tính bất khả đắc nên thanh tịnh này chẳng sinh trong sắc giới”.
Ngài Xá Lợi phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Thanh tịnh này chẳng sinh trong Vô sắc giới?”.
Đức Phật nói: “Vì rốt ráo thanh tịnh vậy”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Tại sao thanh tịnh này chẳng sinh trong Vô sắc giới?”.
Đức Phật nói: “Vô sắc giới tính bất khả đắc nên thanh tịnh này chẳng sinh trong Vô sắc giới”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Thanh tịnh này vô tri!”
Đức Phật nói: “Vì rốt ráo thanh tịnh vậy”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Tại sao thanh tịnh này vô tri?”.
Đức Phật nói: “Vì các pháp độn nên thanh tịnh này vô tri”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Sắc vô tri nên thanh tịnh này thanh tịnh!”.
Đức Phật nói: “Vì rốt ráo thanh tịnh vậy”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Tại sao sắc vô tri nên thanh tịnh này thanh tịnh?”. Đức Phật nói: “Vì sắc tự tính rỗng không nên sắc vô tri mà thanh tịnh này thanh tịnh”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Thọ, tưởng, hành, thức vô tri nên thanh tịnh này thanh tịnh!”.
Đức Phật nói: “Vì rốt ráo thanh tịnh vậy”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Tại sao thọ, tưởng, hành, thức, vô tri nên thanh tịnh này thanh tịnh?”.
Đức Phật nói: “Vì thọ, tưởng, hành, thức tự tính rỗng không nên thọ, tưởng, hành, thức vô tri mà thanh tịnh này thanh tịnh”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Tất cả pháp thanh tịnh nên thanh tịnh này thanh tịnh!”.
Đức Phật nói: “Vì rốt ráo thanh tịnh vậy”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Tại sao tất cả pháp thanh tịnh nên thanh tịnh này thanh tịnh?”.
Đức Phật nói: “Vì tất cả pháp bất khả đắc nên tất cả pháp thanh tịnh mà thanh tịnh này thanh tịnh”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật này đối với nhất thiết trí không làm thêm, không làm bớt!”.
Đức Phật nói: “Vì rốt ráo thanh tịnh vậy”.
Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch đức Thế Tôn! tại sao đối với nhất thiết trí, Bát nhã ba la mật này không làm thêm, không làm bớt?”.
Đức Phật nói: “Vì pháp thường trụ, nên đối với nhất thiết trí, Bát nhã ba la mật này không làm thêm, không làm bớt.

About namcuulong

Check Also

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI BẢY

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI BẢY Hán dịch: ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *