Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Cú thí dụ / KPCTD PHẨM THỨ HAI MƯƠI HAI – THUẬT PHẬT

KPCTD PHẨM THỨ HAI MƯƠI HAI – THUẬT PHẬT

PHẨM THỨ HAI MƯƠI HAI – THUẬT PHẬT
PHÁP PHẬT KHÓ ĐƯỢC NGHE

Xưa, Phật ở nước Ma-kiệt-đà, trong giới tràng Thiện Thắng, nơi cội cây Ngươn Kiết, đức mạnh hàng phục được ma chướng. Phật ngồi tư duy : Trống pháp cam lộ vang khắp ba ngàn cõi. Xưa vua sai năm người cúng dường y thực, cùng phục dịch khổ cực, công ơn ấy nên báo đáp trước, năm người này hiện ở Ba-la-nại, Ta nên đến đó độ họ. Nghĩ xong Phật đứng dậy, tướng tốt trang nghiêm, dung nghi sáng rỡ trời đất, oai thần chấn động, ai thấy cũng đều vui mừng.
Đi đến thành Ba-la-nại chưa được nửa đường, gặp một Phạm Chí tên là Ưu-hô, bỏ nhà cửa xa cha mẹ tìm thầy học đạo. Xem thấy Phật, ưu-hô sợ mừng lẫn lộn, ở bên đường cất tiếng than : Người dung nghi trang nhã cao tột uy linh cảm đến người, vốn thờ ai làm thầy mới được như thế !
Phật vì Ưu-hô mà nói kệ :
Bát chánh giác tự đắc
Vô ly, vô sở nhiễm
Ái tận phá dục võng
Tự nhiên vô sư thọ
Ngã hành vô sư bảo
Chí độc vô bạn lữ
Tích nhứt đắc tác Phật
Tùng thị thông Thánh dạo.
Dịch :
Ta ngộ đạo Bát Chánh
Không lìa không nhiễm trước
Ái dứt dẹp ham muốn
Tự nhiên chẳng học ai
Tu hành chẳng thầy dạy
Chí riêng không bạn bè
Chuyên nhứt được thành Phật
Từ nay thông đạo Thánh.
Ưu-hô nghe kệ, song chưa dứt được phiền não, liền hỏi Thế Tôn : Cù Đàm đi đâu ?
Phật bảo Phạm Chí :
– Ta muốn đến nước Ba-la-nại trỗi trống pháp cam lồ, chuyển pháp luân Vô thượng, ba cõi các bậc Thánh chưa từng chuyển, để dắt dẫn người vào Nỉết-bàn như Ta hôm nay vậy.
Ưu-hô mừng rỡ :
– Lành thay ! Lành thay! Như lời Phật nói nguyện nghe pháp cam lồ.
Phạm Chí chào hỏi xong liền đi, khi đi chưa đến chỗ, ông nghỉ tạm bên đường, nửa đêm hôm đó ông chết. Phật dùng đạo nhãn thấy ông đã chết. Ngài thương xót nói : Ngu si của thế gian cho mạng sống là thường còn, gặp Phật bỏ đi mà riêng chết ! Trống cam lồ vang động chẳng được nghe, vị cam lồ diệt được khổ mà riêng chẳng được nếm, bị lên xuống trong năm đường, trải qua số kiếp biết bao giờ được độ.
Phật vì thương xót Ưu-hô mà nói kệ :
Kiến đế tịnh vô uế
Dĩ độ ngũ đạo uyên
Phật xuất chiếu thế gian
Vị trừ chúng ưu khổ
Đắc sanh nhơn đạo nan
Sanh thọ diệc nan đắc
Thế gian hữu Phạt nan
Phật pháp nan đắc văn.

Kiến đế sanh không nhơ
Đã vượt qua năm nẻo
Phật hiện ra trong đời
Để trừ các sầu khổ
Sanh làm người rất khó
Sống lâu cũng lại khó
Phật khó có thế gian
Pháp Phật khó được nghe.
Lúc Phật nói kệ này xong có năm trăm người ở cõi trời trên không trung, nghe kệ vui mừng đều được quả Tu-đà-hoàn.

About namcuulong

Check Also

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN PHẬT DẠY NƯỚC NÀO CÓ BẢY ĐIỀU ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *