Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Cú thí dụ / KPCTD PHẨM THỨ NĂM – CẨN THẬN GIỮ GIỚI

KPCTD PHẨM THỨ NĂM – CẨN THẬN GIỮ GIỚI

PHẨM THỨ NĂM CẨN THẬN GIỮ GIỚI
1 PHẬT ĐỘ NĂM VỊ SA MÔN Ở NÚI XA THÀNH

Cách thành Ba-la-nại khoảng bốn, năm mươi dặm có một quả núi trong đó có năm vị Sa-môn hành đạo trong ấy. Mỗi sáng sớm năm vị xuống núi vào xóm khất thực, ăn xong trở về, chiều tối mới tới nơi. Đi, về như thế nên tọa thiền tư duy không thể chánh định, trải luôn cả năm trường như thế mà không đắc đạo.

Phật thương xót, nghĩ mấy vị ấy nhọc nhằn mà không có kết quả, Ngài bèn cải trang một đạo nhơn, đi đến hỏi : “Các ông ở ẩn hành đạo có mỏi mệt chăng ?”.
Các vị Sa-môn đáp :
– Chúng tôi ở nơi đây cách thành rất xa, vì nuôi thân nên mỗi ngày đi khất thực, đi về rất mệt nhọc, tối thì hết giờ không rỗi rảnh để tu được.
Đạo nhơn bảo :
– Xét người hành đạo lấy giới làm gốc, nhiếp tâm làm hạnh, bớt hình thức, trọng chơn thật, trừ bỏ thân mạng, ăn cốt nuôi thân, giữ ý được định, trong học chỉ quán diệt trừ ý xấu mới được đạo. Dưỡng thân cho an được khỏi khổ, vậy xin các đạo nhơn sáng ngày? đừng đi khất thực, tôi nguyện cúng dường cho.
Khỏi đi khất thực một ngày, năm vị Sa-môn thân thể được khỏe chưa từng có, tâm an ý định lại khỏi lọ đi nữa. Sớm trưa hai buổi hóa nhơn đem thức ăn đến, ăn xong mỗi vị tâm diều hòa ý yên lặng.
Hóa nhơn liền nói kệ :
Tỳ-kheo lập giới
Thủ nhiếp chư căn
Thực trì tiết độ
Ngụ ý linh ứng.

Dì giới hàng tâm
Thủ ý chánh định
Nội học chỉ quán
Vô vong chánh trí
Minh triết thủ giới
Nội tư chánh trí
Hành đạo như thử
Tự tịnh trừ khổ.

Tỳ-kheo giữ giới
Nhiếp giữ các căn
Ăn biết tự lường
Phải nên tịnh ý.
Lấy giới hàng tâm
Giữ ý được định
Trong học chi quán
Không quên chánh trí
Người khôn giữ giới
Trong lo chánh trí
Hành đạo như thế
Tự tịnh hết khổ.

Hóa nhơn thuyết kệ xong, hiện lại nguyên hình thân Phật dung mạo sáng rỡ, khi ấy, năm vị Sa-môn tinh thần tăng lên gấp bội. Hết thảy đều tư duy nơi giới, liền chứng quả A-la-hán.

About namcuulong

Check Also

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN PHẬT DẠY NƯỚC NÀO CÓ BẢY ĐIỀU ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *