Home / KINH - LUẬN / Kinh Pháp Cú thí dụ / KPCTD PHẨM THỨ MƯỜI BA – NGU ÁM

KPCTD PHẨM THỨ MƯỜI BA – NGU ÁM

2- NĂM TRĂM THỂ NỮ CÔNG CHÚA KIM CANG TRẢ QUẢ

Tích Phật ở nước Xá-vệ, nói pháp cho chư Thiên nghe tại Tinh xá Cấp Cô Độc. Lúc bấy giờ, vua Ba-tư-nặc có một người con gái tên là Kim Cang, tuổi nhỏ góa chồng, về ở với cha. Thương con trong cảnh cô đơn, vua ra lệnh xây cất cho Công chúa một biệt điện tốt đẹp và cấp cho năm trăm tỳ nữ theo hầu và múa hát để giải sầu cho người xấu số.
Trong thành có bà lão nghèo tên là Độ Thắng, chuyên bán phân sáp nước hoa ngoài chợ. Một hôm, bà thấy trai gái lũ lượt kéo nhau xuất thành, trên tay mỗi người đều có hoa hương. Bà hỏi thăm thì đám đông đáp là đi lễ Phật. Bà hỏi Phật là ai và lễ để làm gì ? Bọn trai gái trả lời: Trong ba cõi Phật là tôn quý nhứt, nay Phật đã xuất thế, vậy nên kính lễ cầu giải thoát.
Độ Thắng nghe qua lòng dạ hớn hở, bèn tự nghĩ : Già tuổi này mà còn gặp Phật, thật là phước xưa để lại. Nghĩ xong, bà liền bỏ thúng hàng tại chỗ, chạy lựa mua hương thứ hảo hạng và theo đám đông đến chỗ Phật ngự. Cúi đầu làm lễ xong bà đứng dậy, tán hoa đốt hương, một lòng chí thành nghe pháp xong xuôi, bà trở về chợ thu xếp hàng hóa. Nhân công đức nghe pháp, phấn sáp của bà mùi thơm hơm trước bội phần. Có người thấy bà hôm ấy đi bán về rất trễ, cật vấn. Bà đem tự sự kể lại rồi nói : “Thánh sư ba cõi đã ra đời, đang đánh trống Vô thượng pháp làm chấn động ba ngàn Đại thiên thế giới, người đến thật tâm nghe pháp không biết bao nhiêu mà kể. Già được tin, đã đến lễ nghe nên hôm nay về trễ”.
Những thể nữ của Công chúa Kim Cang nghe nói pháp nghĩa của Thế Tôn nói thâm diệu, chẳng phải thường nghe được ở thế gian, tự nhiên lòng vui, than rằng : “Chúng tôi chẳng biết đã mang tội gì mà riêng mình chẳng nghe được pháp Phật”. Rồi xin Độ Thắng nói lại cho nghe những lời Phật dạy.
Bà lão nói :
– Thân hèn miệng bẩn, tôi làm sao dám nói pháp, xin đợi tôi đi thỉnh ý Phật rồi sẽ theo lệnh Ngài.
Độ Thắng ra đi trong khi các thị nữ trông ngóng bà như con mong mẹ.
Nghe Độ Thắng bạch, Phật dạy :
– Bà về thuyết pháp độ được nhiều người. Nghi thức thuyết pháp là trước hết phải lập tòa cao.
Độ Thắng lãnh lệnh Phật, trở về tuyên bố Thánh chỉ, các thể nữ đều mừng rỡ, cùng nhau tự cởi xiêm y chất một đống làm tòa cao. Bà lão tắm gội sạch sẽ, thừa oai thần của Phật “như ứng thuyết pháp”.
Năm trăm thể nữ nghe xong, nghi giải ác phá, đắc đạo Tu-đà-hoàn. Nhưng trong lúc mê nghe pháp, sơ thất thế nào mà hỏa hoạn xảy ra thiêu trọn biệt điện, luôn cả những người ở trong đó.
Được cấp báo, vua đến cứu chữa, nhưng quá muộn, đành cho thu lượm thi hài mai táng. Chôn cất xong, vua đến nơi Phật ngự, làm lễ rồi ngồi vào chồ thường dành cho vua.
Phật hỏi :
– Bệ hạ từ đâu lại ?
Vua xoa tay bạch :
– Tất cả các thể nữ của Công chúa Kim Cang bất hạnh đã bị hỏa hoạn thiêu chết, tôi vừa chôn xong. Chẳng biết họ đã có tội gì mà gặp đại họa như thế, xin Thế Tôn dạy cho nghe.
Phật nói :
– Trong quá khứ có một thành tên là Ba-la-nại. Tại đây có một bà nhà giàu. Một hôm, bà dẫn năm trám thể nữ ra ngoài thành làm lễ tế thần. Theo pháp, trong lúc tế lễ không ai được đến gần. Dầu thân dầu sơ, ai pham pháp ấy thì bắt liệng vào lửa. Lúc bấy giờ, có một Bích-chi-Phật tên là Ca-la ẩn tu trong núi, thường sáng sớm ra đường tối đến là trở về hang động. Hôm ấy, vì ra đường cho nên Ca-la đi đến chỗ đang hành lễ. Thấy Ca-la, bà nhà giàu nổi giận, ra lệnh bắt trói và liệng vào lửa. Ca-la phóng mình lên khỏi ngọn lửa và hiện thần thông bay lên hư không. Các thể nữ hết sức kinh sợ, ăn năn rơi lụy, dập đầu van vái: Chúng con là gái, ngu xuẩn không biết thần linh nên xúc phạm. Tội ác như núi, cúi xin xuống đức tha cho tai họa. Vái xong, Bích-chi-Phật hạ xuống và nhập Niết-bàn. Các thể nữ bèn lập tháp cúng dường xá lợi.
Đến đây phật vì vua Ba-tư-nặc nói bài kệ ;
Ngu xuẩn tác ác
Bất năng tự giải
Ương truy tự phần
Tội thành xí nhiên
Ngu sở vọng xứ
Bất vị thích khổ
Lâm đọa ách địa
Nãi tri bất thiện.

Ngu đần tạo ác
Chẳng năng tự giải
Họa theo tự thiêu
Tội thành hóa đốt
Ngu sống trong vọng
Chẳng hiết khổ đến
Đến khi họa lai
Mới biết chẳng lành.

About namcuulong

Check Also

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN

PHẨM THỨ BA MƯƠI SÁU – NIẾT BÀN PHẬT DẠY NƯỚC NÀO CÓ BẢY ĐIỀU ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *