Home / KINH - LUẬN / Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / TẬP MỘT KINH MA HA BNBLM / KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ TƯ

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ TƯ

Lại này Ngài Xá Lợi Phất! Lúc thật hành Sần đề ba la mật, đại Bồ Tát cùng chung với tất cả chúng sinh hướng về vô thượng Bồ đề. Đây gọi là Đàn na ba la mật lúc thật hành sằn đề ba la mật.
Lúc thật hành sằn đề ba la mật, đại Bồ Tát chỉ thọ tâm nhất thiết trí mà chẳng thọ tâm Thanh Văn, Bích Chi Phật. Đây gọi là Thi la ba la mật lúc thật hành sằn đề ba la mật.
Lúc thật hành sằn đề ba la mật, đại Bồ Tát thân tâm tinh tấn chẳng thôi nghĩ đúng với tâm nhất thiết trí. Đây gọi là Tỳ lê gia ba la mật lúc thật hành sằn đề ba la mật.
Lúc thật hành sằn đề ba la mật, đại Bồ Tát nhiếp tâm một chỗ, dầu có bị đau khổ cũng chẳng tán loạn. Đây gọi là Thiền na ba la mật lúc thật hành sằn đề ba la mật.
Lúc thật hành sằn đề ba la mật, đại Bồ Tát đúng vói tâm nhất thiết trí, quán các pháp rỗng không, chẳng có tác giả, chẳng có thọ giả, dầu bị ngưòi mắng nhiếc, chém đâm, tâm Bồ Tát như ảo, như mộng. Đây gọi là Bát nhã ba la mật lúc thật hành sằn đề ba la mật.
Đại Bồ Tát lúc thật hành sằn đề ba la mật nhiếp cả các môn ba la mật kia nên gọi là đại thệ trang nghiêm.
Lại này Ngài Xá Lợi Phất! Lúc thật hành Tỳ lê gia ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí, chẳng để thân tâm giải đãi. Đây gọi là Đàn na ba la mật lúc thật hành Tỳ lê gia ba la mật.
Lúc thật hành Tỳ lê gia ba la mật, đại Bồ Tát thỉ chung vẫn trì giới thanh tịnh đầy đủ. Đây gọi là Thi la ba la mật lúc thật hành Tỳ lê gia ba la mật.
Lúc thật hành Tỳ lê gia ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà tu hành nhẫn nhục. Đây gọi là sằn đề ba la mật lúc thật hành Tỳ lê gia ba la mật.
Lúc thật hành Tỳ lê gia ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà nhiếp tâm ly dục nhập các môn thiền định. Đây gọi là Thiền na ba la mật lúc thật hành Tỳ lê gia ba la mật.
Lức thật hành Tỳ lê gia ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí, chẳng chấp lấy tướng của các pháp, nơi tướng chẳng chấp lấy này cũng chẳng chấp trước. Đây gọi là Bát nhã ba la mật lúc thật hành Tỳ lê gia ba la mật.
Đại Bồ Tát lúc thật hành Tỳ lê gia ba la mật nhiếp cả các môn ba la mật kia nên gọi là đại thệ trang nghiêm.
Lại này Ngài Xá Lợi Phất! Lúc thật hành Thiền na ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí. Tâm vẫn ở trong định không xao động. Đây gọi là Đàn na ba la mật lúc thật hành Thiền na ba la mật.
Lúc thật hành Thiền na ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà trì giới, do sức thiền định nên các pháp phá giới không xen vào được. Đây gọi là Thi la ba la mật lúc thật hành Thiền na ba la mật.
Lúc thật hành Thiền na ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí, vì sức từ bi tam muội nên nhẫn chịu tất cả khổ hại. Đây gọi là sằn đề ba la mật lúc thật hành Thiền na ba la mật.
Lúc thật hành Thiền na ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí, nơi thiền định chẳng ham, chẳng chấp, thường cầu tăng tiến từ một thiền đến một thiền. Đây gọi là Tỳ lê gia ba la mật lúc thật hành Thiền na ba la mật.
Lúc thật hành Thiền na ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết, không y chỉ nơi tất cả pháp, cũng chẳng thọ sinh theo thiền. Đây gọi là Bát nhã ba la mật lúc thật hành Thiền na ba la mật.
Đại Bồ Tát lúc thật hành Thiền na ba la mật, nhiếp cả các môn ba la mật kia nên gọi là đại thệ trang nghiêm.
Lại này Ngài Xá Lợi Phất! Lúc thật hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí, không lẫn tiếc những sở hữu trong thân, ngoài thân, chẳng thấy người cho, kẻ thọ và tài vật. Đây gọi là Đàn na ba la mật lúc thật hành Bát nhã ba la mật.
Lúc thật hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí nên không thấy có hai sự trì giới và phá giới. Đây gọi là Thi la ba la mật lúc thật hành Bát nhã ba la mật.
Lúc thật hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí, chẳng thấy kẻ mắng nhiếc, kẻ đánh đập, kẻ giết hại, cũng chẳng thấy dùng pháp không này để nhẫn nhục. Đây gọi là sằn đề ba la mật lúc thật hành Bát nhã ba la mật.
Lúc thật hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí, quán các pháp rốt ráo không cho tâm đại bi mà tinh cần thật hành các pháp lành. Đây gọi là Tỳ lê gia ba la mật lúc thật hành Bát nhã ba la mật.
Lúc thật hành Bát nhã ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà nhập thiền định, quán các thiền định ly tướng, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô tác. Đây gọi là Thiền na ba la mật lúc thật hành Bát nhã ba la mật.
Đại Bồ Tát lúc thật hành Bát nhã ba la mật, nhiếp cả năm môn ba la mật kia nên gọi là đại thệ trang nghiêm.
Bồ Tát đại thệ trang nghiêm này được chư Phật mười phương hoan hỉ xưng danh giữa đại chúng để ca ngợi rằng cõi nước đó có đại Bồ Tát đó đại thệ trang nghiêm, thành tựu chúng sinh, thành tựu Phật quốc”.
Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Thế nào là đại Bồ Tát phát xu đại thừa?”.
Ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử nói: “Lúc thật hành sáu ba la mật, đại Bồ Tát xa lìa ái dục cùng những pháp ác bất thiện, ly sinh hỉ lạc hữu giác hữu quán nhập sơ thiền, nhẫn đến xả niệm thanh tịnh nhập tứ thiền, dùng tâm từ bi hỉ xả quảng đại vô nhị vô lượng khắp cùng một phương nhẫn đến mười phương tất cả thế gian. Lúc nhập thiền, xuất thiền, Bồ Tát này đem các thiền, các vô lượng tâm cùng chung với tất cả chúng sinh hướng đến nhất thiết trí. Đây gọi là đại Bồ Tát Thiền na ba la mật phát xu Đại thừa.
Bồ Tát này an trụ trong thiền vô lượng tâm nghĩ rằng tôi sẽ được nhất thiết chủng trí vì dứt sạch phiền não cho tất cả chúng sinh nên sẽ vì họ mà thuyết pháp. Đây gọi là Đàn na ba la mật lúc đại Bồ Tát thật hành Thiền na ba la mật.
Nếu đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí
tu tứ thiền? Và trụ trong tứ thiền chẳng nạp thọ tâm Thanh Văn, Bích Chi Phật. Đây gọi là Thi la ba la mật lúc đại Bồ Tát thật hành Thiền na ba la mật.
Nếu đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí nhập các thiền mà nghĩ rằng tôi vì dứt phiền não cho tất cả chúng sinh nên sẽ thuyết pháp, nơi đây nhẫn thọ ưa thích. Đây gọi là sằn đề ba la mật lúc đại Bồ Tát thật hành Thiền na ba la mật.
Nếu đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí nhập các thiền, bao nhiêu thiện căn đều hướng về nhất thiết trí, siêng tu không thôi nghỉ. Đây gọi là Tỳ lê gia ba la mật lúc đại Bồ Tát thật hành Thiền na ba la mật.
Nếu đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí nhập tứ thiền, quán tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô tác, cùng chung với tất cả chúng sinh hướng về nhất thiết trí. Đây gọi là Bát nhã ba la mật lúc đại Bồ Tát thật hành Thiền na ba la mật.
Đây gọi là đại Bồ Tát phát xu Đại thừa vậy.
Lại này Ngài Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát phát xu Đại thừa thật hành từ tâm nghĩ rằng tôi sẽ làm cho tất cả chúng sinh được an lạc. Nhập bi tâm nghĩ rằng tôi sẽ cứu tế tất cả chúng sinh. Nhập hỉ tâm nghĩ rằng tôi sẽ độ tất cả chúng sinh. Nhập xả tâm nghĩ rằng tôi sẽ làm cho tất cả chúng sinh được lậu tận. Đây gọi là Đàn na ba la mật lúc đại Bồ Tát thật hành tứ vô lượng tâm.
Đại Bồ Tát thật hành tứ vô lượng tâm tam muội này chỉ hướng về nhất thiết trí mà chẳng hướng đến Thanh Văn, Bích Chi Phật. Đây gọi là Thi la ba la mật lúc đại Bồ Tát thật hành tứ vô lượng tâm.
Đại Bồ Tát thật hành tứ vô lượng tâm chẳng ham quả Thanh Văn, Bích Chi Phật, chỉ nhẫn thọ ưa thích nhất thiết trí. Đây gọi là sằn đề ba la mật lúc đại Bồ Tát thật hành tứ vô lượng tâm.
Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà thật hành tứ vô lượng tâm chỉ thật hiện hạnh thanh tịnh. Đây gọi là Tỳ lê gia ba la mật lúc đại Bồ Tát thật hành tứ vô lượng tâm.
Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí nhập vô lượng tâm tam muội, cũng chằng thọ sinh theo thiền vô lượng tâm. Đây gọi là phương tiện Bát nhã ba la mật lúc đại Bồ Tát thật hành tứ vô lượng tâm.
Đây gọi là đại Bồ Tát phát xu Đại thừa vậy.
Lại này Ngài Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà tu tứ niệm xứ đến bát thánh đạo phần, đúng với tâm nhất thiết trí mà tu ba môn giải thoát đến mười tám pháp bất cộng. Đây gọi là đại Bồ Tát phát xu Đại thừa.

About namcuulong

Check Also

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ BẢY

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ BẢY Hán dịch: Pháp ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *