Home / KINH - LUẬN / Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / TẬP MỘT KINH MA HA BNBLM / KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ TƯ

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ TƯ

Vì dứt trừ những kiến chấp trên đây mà vì mọi người thuyết pháp nên Bồ Tát đưực gọi là đại Bồ Tát”.
Ngài Tu Bồ Đề hỏi: “Duyên cớ gì mà sắc kiến là vọng kiến? Duyên cớ gì thọ, tưởng, hành, thức kiến nhẫn đến chuyển pháp luân kiến là vọng kiến?”.
Ngài Xá Lợi Phất nói: “Lúc thật hành Bát nhã ba la mật, vì không phương tiện nên Bồ Tát ở nơi sắc sinh kiến chấp, ở nơi thọ, tưởng, hành, thức nhẫn đến chuyển pháp luân sinh kiến chấp, vì pháp dung hữu sở đắc vậy.
Nơi đây đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật dùng sức phương tiện mà vì họ thuyết pháp để dứt trừ những vọng kiến, vì pháp dụng vô sở đắc vậy”.
Ngài Tu Bồ Đề bạch đức Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Con cũng muốn nói sở dĩ mà Bồ Tát được gọi là đại Bồ Tát”.
Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề: “ông cứ nói”.
Ngài Tu Bồ Đề nói: “Tâm Vô thượng Bồ đề, tâm vô đẳng đây chẳng cùng chung với tâm Thanh Văn, Bích Chi Phật. Tại sao vậy? Vì đây là tâm nhất thiết trí vô lậu chẳng hệ phược.
Cũng chẳng chấp trước trong tâm nhất thiết trí vô lậu chẳng hệ phược đây. Do duyên cớ này mà Bồ Tát được gọi là đại Bồ Tát”.
Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Những gì là tâm vô đẳng đẳng của đại Bồ Tát chẳng cùng chung với tâm Thanh Văn, Bích Chi Phật?”.
Ngài Tu Bồ Đề nói: “Đại Bồ Tát từ lúc sơ phát tâm trở đi trọn không thấy một pháp nào có sinh, có diệt, có cấu, có tịnh, có tăng, có giảm. Nếu đã là pháp chẳng sinh, chẳng diệt chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm, thời trong đó không tâm Thanh Văn, không tâm Bích Chi Phật, không tâm Vô thượng Bồ đề, không Phật tâm. Đây gọi là tâm vô đẳng đẳng của đại Bồ Tát chẳng cùng chung với tâm Thanh Văn, Bích Chi Phật”.
Ngài Xá Lợi Phất nói: “Như lời Ngài Tu Bồ Đề nói, trong tâm nhất thiết trí vô lậu chẳng hệ phược đây cũng chẳng chấp trước.
Này Ngài Tu Bồ Đề! sắc cũng chẳng chấp trước, thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng chấp trước, tứ niệm xứ nhẫn đến bất cộng pháp cũng chẳng chấp trước. Sao Ngài chỉ nói tâm đây chẳng chấp trước?”.
Ngài Tu Bồ Đề nói: “Phải lắm! sắc nhẫn đến pháp bất cộng cũng chẳng chấp trước”.
Ngài Xá Lợi Phất nói: “Tâm phàm phu cũng là vô lậu chẳng hệ phược, vì tính rỗng không vậy. Tâm Thanh Văn, tâm Bích Chi Phật, tâm chư Phật cũng là vô lậu chẳng hệ phược, vì tính rỗng không vậy”.
Ngài Tu Bồ Đề nói: “Phải lắm!”.
Ngài Xá Lợi Phất nói: “Sắc cũng là vô lậu chẳng hệ phược, vì tính không vậy. Thọ, tưởng, hành, thức nhẫn đến ý xúc, nhân duyên, sinh thọ cũng là vô lậu chẳng hệ phược, vì tính không vậy. Tứ niệm xứ nhân đến mười tám pháp bất cộng cũng là vô lậu chẳng hệ phược, vì tính không vậy”.
Ngài Tu Bồ Đề nói: “Vâng ! Như lời Ngài Xá Lợi Phất đã nói, tâm phàm phu nhẫn đến pháp bất cộng cũng là vô lậu chẳng hệ phược, vì tính không vậy”.
Ngài Xá Lợi Phất nói: “Như lời Ngài Tu Bồ Đề đã nói, vì tâm là không nên chấp trước tâm.
Này Tu Bồ Đề! Vì sắc là không nên chẳng chấp trước sắc. Vì thọ, tưởng, hành, thức nhẫn đến ý xúc, sinh thọ là không nên chấp trước, thọ, tưởng, hành, thức nhẫn đến chẳng chấp trước ý xúc, sinh thọ. Vì tứ niệm xử là không nhẫn đến bất cộng pháp là không nên chẳng chấp trước tứ niệm xứ, nhẫn đến chẳng chấp trước bất cộng pháp”.
Ngài Tu Bồ Đề nói: “Vâng, vì sắc là không nên trong sắc chẳng chấp trước. Nhẫn đến vì bất cộng pháp là không nên trong bất cộng pháp chẳng chấp trước.
Đại Bồ Tát lúc thật hành Bát nhã ba la mật dùng tâm Vô thượng Bồ đề, tâm vô đẳng đẳng chẳng cùng chung với tâm Thanh Văn, Bích Chi Phật, cũng chẳng nghĩ nhớ có tâm vô đẳng đẳng này, vì pháp dụng vô hữu vậy. Do duyên cớ này mà Bồ Tát được gọi là đại Bồ Tát”.

PHẨM PHÚ LÂU NA THỨ MƯỜI LĂM

Ngài Phú Lâu Na Đa La Ni Tử bạch đức Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Con cũng thích nói sở dĩ mà Bồ Tát được gọi là đại Bồ Tát”.
Đức Phật bảo Ngài Phú Lâu Na: “ông cứ nói”.
Ngài Phú Lâu Na nói: “Bồ Tát này đại thệ trang nghiêm, Bồ Tát này phát xu Đại thừa, Bồ Tát này ngồi nơi Đại thừa, nên Bồ Tát này được gọi là đại Bồ Tát”.
Ngài Xá Lợi Phất hỏi: “Thế nào gọi là đại thệ trang nghiêm?”.
Ngài Phú Lâu Na nói: “Đại Bồ Tát chẳng phân biệt là vì bao nhiêu người mà an trụ Đàn na ba la mật và thật hành Đàn na ba la mật. Mà chính là vì tất cả chúng sinh mà đại Bồ Tát an trụ Đàn na ba la mật và thật hành Đàn na ba la mật.
Như Đàn na ba la mật, về Thi la, sằn đề, Tỳ lê gia, Thiền na và Bát nhã ba la mật cũng vậy. Chẳng phải vì bao nhiêu người, mà chính là vì tất cả chúng sinh mà đại Bồ Tát an trụ Bát nhã ba la mật và thật hành Bát nhã ba la mật.
Đại Bồ Tát đại thệ trang nghiêm, chẳng hạn cuộc trong một số chúng sinh. Chẳng nghĩ rằng tôi sẽ cứu độ những người này mà chẳng độ các người kia. Cũng chẳng nói rằng tôi sẽ làm cho những người này đến Vô thượng Bồ đề còn những người kia thời không. Đại Bồ Tát vì tất cả chúng sinh mà đại thệ trang nghiêm.
Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng tôi sẽ tự đầy đủ Đàn na ba la mật nhẫn đến tự đầy đủ Bát nhã ba la mật, cũng làm cho tất cả chúng thật hành sáu ba la mật.
Lại này Ngài Xá Lợi Phất! Lúc thật hành Đàn na ba la mật, đại Bồ Tát có bố thí bao nhiêu đều đúng với tâm nhất thiết trí, cùng chung với tất cả chúng sinh hướng về Vô thượng Bồ đề. Đây là Đàn na ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc đại Bồ Tát thật hành Đàn na ba la mật.
Lúc thật hành Đàn na ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí, chẳng hướng đến quả Thanh Văn, Bích Chi Phật. Đây gọi là Thi la ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc thật hành Đàn na ba la mật.
Lúc thật hành Đàn na ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí. Tin chịu ưa thích nơi pháp bố thí này. Đây gọi là sằn đề ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc thật hành Đàn na ba la mật.
Lúc thật hành Đàn na ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí. Luôn siêng năng bố thí như vậy không thôi nghĩ. Đây gọi là Tỳ lê gia ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc thật hành Đàn na ba la mật.
Lúc thật hành Đàn na ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí. Thường nhiếp tâm chẳng để móng tâm thanh Văn, Bích Chi Phật. Đây gọi là Thiền na ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc thật hành Đàn na ha la mật.
Lúc thật hành Đàn na ha la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí. Quán các pháp như ảo. Chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có vật cho, chẳng thấy có người thọ. Đây gọi là Bát nhã ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc đại Bồ Tát thật hành Đàn na ba la mật.
Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí, chẳng lấy, chẳng được những tướng của ba la mật, phải biết đó là đại Bồ Tát đại thệ trang nghiêm.
Lại này Ngài Xá Lợi Phất! Lúc thật hành Thi la ba la mật, đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí mà bố thí, cùng chung với tất cả chúng sinh hướng về Vô thượng Bồ đề. Đây gọi là đại Bồ Tát Đàn na ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc thật hành Thi la ba la mật.
Lúc thật hành Thi la ba la mật, đối với các pháp này, đại Bồ Tát tin chịu ưa thích. Đây gọi là sằn đề ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc thật hành Thi la ba la mật.
Lúc thật hành Thi la ba la mật, đại Bồ Tát siêng tu chẳng nghĩ. Đây gọi là Tỳ lê gia ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc thật hành Thi la ba la mật.
Lúc thật hành Thi la ba la mật đại Bồ Tát chẳng nhiếp thọ tâm Thanh Văn, Bích Chi Phật.
Đây gọi là Thiền na ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc thật hành Thi la ba la mật.
Lúc thật hành Thi la ba la mật, đại Bồ Tát quán tất cả pháp như ảo, cũng chẳng nghĩ nhớ có giới luật này, vì pháp dụng vô sở đắc vậy. Đây gọi là Bát nhã ba la mật đại thệ trang nghiêm lúc thật hành thi la ba la mật.
Đại Bồ Tát lúc thật hành Thi la ba la mật, nhiếp cả năm ba la mật kia nên gọi là đại thệ trang nghiêm.

About namcuulong

Check Also

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ BẢY

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ BẢY Hán dịch: Pháp ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *