Home / KINH - LUẬN / Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / TẬP MỘT KINH MA HA BNBLM / KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ NĂM

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ NĂM

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ NĂM
Hán dịch: Pháp sư Cưu Ma La Thập
Việt dịch: Tỳ kheo Thích Trí Tịnh
PHẨM TRANG NGHIÊM THỨ MƯỜI BẢY

Bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề bạch đức Phật: “Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ Tát đại trang nghiêm.
Những gì là đại trang nghiêm?
Bực Bồ Tát nào có thể đại trang nghiêm?”. Đức Phật nói: “Này Tu Bồ Đề! Đại Bồ Tát Đại thừa đại trang nghiêm. Chính là Đàn na ba la mật đến Bát nhã ba la mật trang nghiêm. Tứ niệm xứ đến bát thánh đạo phần trang nghiêm. Nội không đến vô pháp hữu không trang nghiêm. Thập lực đến pháp bất cộng và nhất thiết chủng trí trang nghiêm.
Biến thân như Phật trang nghiêm, quang minh chiếu khắp tam thiên Đại Thiên quốc độ, cũng chiếu khắp mười, mỗi phương đều hằng sa quốc độ. Làm chấn động Đại Thiên quốc, cũng chấn động hằng sa quốc độ trong mười phương.
Bồ Tát này an trụ trong Đàn na ba la mật Đại thừa đại trang nghiêm. Đại Thiên quốc độ này biến thành cõi lưu ly. Bồ Tát này hóa thành Chuyển Luân Thánh Vương, chúng sinh cần dùng thứ gì thời đều cung cấp đầy đủ thứ ấy, cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần mặc cho y phục, cần chỗ ở cho nhà phòng giường nệm, cần ánh sáng cho đèn đuốc, cần lành bệnh cho thuốc men, cần trang điểm cho chuỗi ngọc châu báu cùng các loại hoa hương, cấp cho xong rồi lại thuyết pháp cho họ tu hành pháp Đại thừa. Chúng sinh nghe xong, trọn chẳng rời sáu ba la mật nhẫn đến Vô thượng Bồ đề.
Đây gọi là đại Bồ Tát Đại thừa đại trang nghiêm.
Này Tu Bồ Đề! ví như nhà ảo thuật giỏi, ở giữa ngã tư đường hóa làm đại chúng, rồi cung cấp đồ ăn uống, nhà phòng, thuốc men, hoa hương cho đại chúng ấy. Tu Bồ Đề nghĩ thế nào? Đối với nhà ảo thuật này thật có đại chúng cho chăng?”.
– Bạch đức Thế Tôn! Không có thiệt.
– Này Tu Bồ Đề! Cũng vậy, đại Bồ Tát hóa làm Chuyển Luân Thánh Vương cung cấp nhu cầu đầy đủ cho tất cả chúng sinh, mặc dù có làm mà thật thời không chỗ cho. Tại sao vậy? Vì pháp tướng như ảo vậy.
Lại này Tu Bồ Đề! Đại Bồ Tát an trụ Thi la ba la mật hiện sinh vào nhà Chuyển Luân Thánh Vương, đem thập thiện đạo giáo hóa chúng sinh. Có vị đem tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh nghe pháp tin hiểu thọ trì mãi đến thành Vô thượng Bồ đề trọn không rời pháp ấy.
Ví như nhà ảo thuật giỏi, ở giữa ngã tư đường hóa làm đại chúng rồi đem pháp thập thiện đạo giáo hóa, cũng đem tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng để giáo hóa khiến thật hành. Tu Bồ Đề nghĩ thế nào? Có chúng sinh thiệt được nhà ảo thuật giáo hóa chăng?
– Bạch đức Thế Tôn! Không có thiệt.
– Cũng vậy, này Tu Bồ Đề! Đại Bồ Tát giáo hóa chúng sinh thật hành thập thiện đạo đến mười tám pháp bất cộng, nhưng thiệt không có chúng sinh thật hành thập thiện đạo đến pháp bất cộng. Tại sao vậy? Vì pháp tướng như ảo vậy.
Đây gọi là đại Bồ Tát đại trang nghiêm.
Lại này Tu Bồ Đề! Đại Bồ Tát an trụ sằn đề ba la mật, giáo hóa chúng sinh làm cho họ thật hành sằn đề ba la mật. An trụ và giáo hóa thế nào? Đại Bồ Tát từ lúc sơ phát tâm đến nay, dẫu bị tất cả chúng sinh mắng nhiếc, đánh đập, chém giết vẫn không móng khởi một niệm động tâm và cũng dạy tất cả chúng sinh thật hành nhẫn nhục này, nhưng thật không có chúng sinh thọ giáo và thật hành nhẫn nhục. Tại sao vậy? Vì pháp tướng như ảo vậy. Ví như nhà ảo thụật giỏi, hóa hiện đại chúng rồi dạy thật hành nhẫn nhục.
Đây gọi là đại Bồ Tát đại trang nghiêm.
Lại này Tu Bồ Đề! Đại Bồ Tát an trụ Tỳ lê gia ba la mật, giáo hóa tất cả chúng sinh thật hành Tỳ lê gia ba la mật. An trụ và giáo hóa thế nào?
Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí, thân tâm tinh tấn giáo hóa chúng sinh. Nhưng thật không có chúng sinh thọ giáo. Tại sao vậy? Vì pháp tướng như ảo vậy. Ví như nhà ảo thuật giỏi.
Đây gọi là đại Bồ Tát đại trang nghiêm.
Lại này Tu Bồ Đề! Đại Bồ Tát an trụ Thiền na ba la mật, giáo hóa tất cả chúng sinh thật hành Thiền na ba la. An trụ và giáo hóa thế nào? Đại Bồ Tát an trụ trong pháp bất động, chẳng thấy có loạn, chẳng thấy có định, giáo hóa tất cả chúng sinh thật hành Thiền na ba la mật, nhẫn đến Vô thượng Bồ đề trọn chẳng rời Thiền na ba la mật. Nhưng thiệt không có chúng sinh thọ giáo thật hành Thiền na ba la mật. Tại sao vậy? Vì pháp tướng như ảo vậy. Ví như nhà ảo thuật giỏi.
Đây gọi là đại Bồ Tát đại trang nghiêm.
Lại này Tu Bồ Đề! Đại Bồ Tát an trụ Bát nhã ba la mật, giáo hóa tất cả chúng sinh thật hành Bát nhã ba la mật. An trụ và giáo hóa thế nào? Đại Bồ Tát lúc an trụ trong Bát nhã ba la mật, không có pháp được thử ngạn bỉ ngạn, giáo hóa tất cả chúng sinh thật hành Bát nhã ba la mật, nhẫn đến Vô thượng Bồ đề trọn chẳng rời Bát nhã ba la mật. Nhưng thật không có chúng sinh thật hành Bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? Vì pháp tướng như ảo vậy. Ví như nhà ảo thuật giỏi.
Đây gọi là đại Bồ Tát đại trang nghiêm.
Lại này Tu Bồ Đề! Tùy theo chỗ đáng được độ của chúng sinh trong hằng sa quốc độ ở mười phương, đại Bồ Tát tự biến thân hình an trụ Đàn na ba la mật nhẫn đến Bát nhã ba la mật, cũng giáo hóa chúng sinh thật hành sáu ba la mật. Chúng sinh tuân hành pháp này đến Vô thượng Bồ đề trọn chẳng rời pháp này. Nhưng thật không có chúng sinh tuân hành. Tại sao vậy? Vì pháp tướng như ảo vậy. Ví như nhà ảo thuật giỏi.
Đây là đại Bồ Tát đại trang nghiêm.
Lại này Tu Bồ Đề! Đại Bồ Tát đại trang nghiêm đúng với tâm nhất thiết trí, chẳng nghĩ rằng tôi dạy bao nhiêu người này an trụ sáu ba la mật mà chẳng dạy những người kia.
Cũng chẳng nghĩ rằng tôi dạy bao nhiêu người này an trụ tứ niệm xứ đến bất cộng pháp mà chẳng dạy bao nhiêu người kia.
Cũng chẳng nghĩ rằng tôi dạy bao nhiêu người này cho họ được quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, nhất thiết chủng trí mà chẳng dạy bao nhiêu người kia.
Đại Bồ Tát đúng với tâm nhất thiết trí, nghĩ rằng tôi sẽ làm cho vô lượng vô biên vô số tất cả chúng sinh an trụ sáu ba la mật. Tôi sẽ đặt tất cả chúng sinh nơi tứ niệm xứ nhẫn đến mười tám pháp bất cộng. Tôi sẽ làm cho tất cả chúng sinh được quả Tu Đà Hoàn đến nhất thiết chủng trí. Nhưng thiệt không có chúng sinh an trụ sáu ba la mật nhẫn đến được nhất thiết chủng trí. Tại sao vậy? Vì pháp tướng như ảo vậy. Ví như nhà ảo thuật giỏi.
Đây gọi là đại Bồ Tát đại trang nghiêm”.
Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Theo ý nghĩa mà con được nghe nơi đức Phật dạy, thời đại Bồ Tát không đại trang nghiêm là đại trang nghiêm. Vì các pháp tự tính rỗng không vậy.
Nghĩa là sắc tự tướng rỗng không nhẫn đến thức tự tướng rỗng không, nhãn tự tướng rỗng không nhẫn đến ý tự tướng rỗng không, sắc tự tướng rỗng không nhẫn đến pháp tự tướng rỗng không, nhãn thức tự tướng rỗng không nhẫn đến ý thức tự tướng rỗng không, nhãn xúc tự tướng rỗng không nhẫn đến ý xúc tự tướng rỗng không, nhãn xúc nhân duyên, sinh thọ tự tướng rỗng không nhẫn đến ý xúc, nhân duyên, sinh thọ tự tướng rỗng không, Đàn na ba la mật đến Bát nhã ba la mật tự tướng rỗng không, nội không nhẫn đến vô pháp hữu pháp không tự tướng rỗng không, tứ niệm xứ nhẫn đến mười tám pháp bất cộng tự tướng rỗng không, Bồ Tát tự tướng rỗng không.
Do duyên cớ trên đây mà biết rằng đại Bồ Tát không đại trang nghiêm là đại trang nghiêm”.
Đức Phật nói: “Phải lắm, đúng như lời ông nói. Này Tu Bồ Đề! Nhất thiết trí chẳng phải là tác pháp, chúng sinh cũng chẳng phải là tác pháp. Đại Bồ Tát vì chúng sinh này mà đại trang nghiêm.
Tại sao vậy? Vì tác giả bất khả đắc vậy.
Này Tu Bồ Đề! Nhất thiết trí chẳng phải là pháp làm ra, sinh ra, chúng sinh này cũng chẳng phải pháp làm ra, sinh ra.
Tại sao vậy? Vì sắc chẳng phải làm ra chẳng phải chẳng làm ra, thọ, tưởng, hành, thức chằng phải làm ra, chằng phải chẳng làm ra, ngã nhân nhẫn đến tri giả, kiến giả chẳng phải làm ra, chẳng phải chẳng làm ra.

About namcuulong

Check Also

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ BẢY

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ BẢY Hán dịch: Pháp ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *