Home / KINH - LUẬN / Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / TẬP MỘT KINH MA HA BNBLM / KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI

Vi thế nên thiện nam, thiện nữ phải thọ trì, thân cận, đọc tụng, chính ức niệm Bát nhã ba la mật này, dùng hoa hương, phan cái, kỹ nhạc cúng dường, thường chẳng rời tâm nhất thiết trí. Thiện nam, thiện nữ này được thành tựu công đức đời này, đời sau nhẫn đến Vô thượng Chính đằng Chính giác”.

PHẨM KHIỂN TRỪ MA NGOẠI THỨ BA MƯƠI LĂM

Bấy giờ chư ngoại đạo phạm chí muốn đến tìm chỗ sở đoản của đức Phật.
Thiên Đế nghĩ rằng như ngoại đạo phạm chí này muốn đến tìm chỗ sở đoản của đửc Phật, tôi nên tụng niệm Bát nhã ba la mật của đức Phật vừa giáo thọ, tất chư ngoại đạo phạm chí này trọn không thể làm trở ngại công việc giảng thuyết Bát nhã ba la mật.
Nghĩ xong, Thiên Đế liền niệm Bát nhã ba la mật.
Lúc đó chư ngoại đạo phạm chí ở xa nhiễu quanh đức Phật rồi đi trở về.
Ngài Xá Lợi Phất tâm niệm cớ chi mà chư ngoại đạo phạm chí ở xa nhiễu quanh đức Phật rồi đi trở về?
Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: “Vì Thích Đề Hoàn Nhân tụng niệm Bát nhã ba la mật, nên chư ngoại đạo phạm chí ở xa nhiễu quanh đức Phật rồi đi trỏ về.
Này Xá Lợi Phất! Ta chẳng thấy chư ngoại đạo phạm chí ấy có chút thiện tâm, họ mang ý ác đến muốn tìm chỗ sở đoản của đức Phật.
Này Xá Lợi Phất! Lúc thuyết Bát nhã ba la mật, ta chẳng thấy tất cả thế gian hoặc chư Thiên, chư Ma, chư Phạm, hoặc trong chúng Sa Môn, trong chúng Đà La Môn, có ai mang ác ý mà có thể đến phá hoại được.
Tại sao vậy? Vì trong Đại Thiên quốc độ này, chư Tử Thiên Vương đến Đại Tự Tại Thiên, chư Thanh Văn, chư Bích Chi Phật, chư Bồ Tát và chư Phật đồng thủ hộ Bát nhã ba la mật này.
Tại sao vậy? Vì chư Thiên đến chư Phật đều xuất sinh từ trong Bát nhã ba la mật.
Lại này Xá Lợi Phất! Trong hằng sa quốc độ mười phương, chư Thiên đến chư Phật cũng đồng thủ hộ Bát nhã ba la mật. Tại sao vậy? Vì chư Thiên đến chư Phật mười phương cũng đều xuất sinh từ trong Bát nhã ba la mật.
Bấy giò- có ác ma nghĩ rằng nay đây Phật cùng tứ chúng hội hợp với chư Thiên cõi Dục, cõi sắc, trong đó tất có bậc đại Bồ Tát được thọ ký sẽ thành Vô thượng Bồ đề. Ta phải đến đó để phá hoại đạo tâm của họ.
Nghĩ xong, ác ma liền hóa hiện bốn bộ binh kéo đến chỗ đức Phật.
Thiên Đế biết là không phải binh chủng của vua Tần Bà La hay vua Ba Tư Nặc, cũng không phải của dòng Thích Ca và dòng Lê Xa. Đây tất là binh của ác ma hóa hiện. Ác ma này mãi tìm dịp hại chúng sinh, ta phải tụng niệm Bát nhã ba la mật.
Thiên Đế liền tụng niệm Bát nhã ba la mặt.
Ác ma nghe tiếng tụng niệm, lần lần tan rã trở về.
Chư Thiên cõi Tứ Vương đến cõi sắc Cứu Cánh ở cõi này và hằng sa cõi ở mười phương đồng hóa hiện những thiên hoa từ trên không rải trên đức Phật và đồng xướng rằng cầu nguyện Bát nhã ba la mật ở lâu nơi Diêm Phù Đề.
Tại sao vậy? Vì người Diêm Phù Đề thọ trì Bát nhã ba la mật thời Bát nhã ba la mật được trụ nơi thế gian. Tùy thời gian Bát nhã ba la mật an trụ, thời ở Diêm Phù Đề Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo cũng an trụ chẳng diệt.
Cũng phân biệt biết rõ đạo đại Bồ Tát.
Và lại chỗ nào có thiện nam, thiện nữ biên chép quyển Bát nhã ba la mật, thời chỗ đó tất chói sáng, rời xa sự tối tăm”
Đức Phật bảo Thiên Đế và tất cả chư Thiên: “Đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca và chư Thiên Tử! Người Diêm Phù Đề thọ trì Bát nhã ba la mật, theo thời gian mà sự thọ trì này còn tồn tại, thời cũng là thời gian mà Tam Bảo tồn tại.
Nhẫn đến chỗ nào có thiện nam, thiện nữ biên chép quyển kinh Bát nhã ba la mật, thời chỗ ấy tất chói sáng, rời xa sự tối tăm”.
Chư Thiên Tử hóa hiện thiên hoa rải trên đức Phật mà thưa rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Nếu có thiện nam, thiện nữ thọ trì Bát nhã ba la mật nhẫn đến chính ức niệm thời ma chúa, ma dân không làm hại được.
Bạch đức Thế Tôn! Chúng tôi cũng phải ủng hộ những người này, vì chúng tôi xem những người này như đức Phật hoặc kế đức Phật”,
Thiên Đế thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Thiện nam, thiện nữ thọ trì Bát nhã ba la mật nhẫn đến chính ức niệm, phải biết những người này đời trước đã làm công đức nhiều ở chỗ đức Phật, đã thân cận cúng dường chư Phật, được bậc thiện tri thức hộ niệm.
Bạch đức Thế Tôn! Nhất thiết trí của chư Phật phải tìm cầu trong Bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật cũng phải tìm cầu trong nhất thiết trí.
Tại sao vậy? Vì Bát nhã ba la mật chẳng khác nhất thiết trí. Nhất thiết trí chẳng khác Bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật cùng nhất thiết trí chẳng phải hai, chẳng phải khác.
Do đây nên hàng chư Thiên chúng tôi xem những ngưòi này như đức Phật hoặc kế đức Phật”.
Đức Phật nói: “Đúng như vậy! Này Kiều Thi Ca! Nhất thiết trí của chư Phật tức là Bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật tức là nhất thiết trí.
Tại sao vậy? Này Kiều Thi Ca! Nhất thiết trí của chư Phật đều xuất sinh từ trong Bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật chẳng khác nhất thiết trí. Nhất thiết trí chẳng khác Bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật cùng nhất thiết trí chẳng phải hai, chẳng phải khác”.
PHẨM TÔN ĐẠO
THỨ BA MƯƠI SÁU
Ngài A Nan thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Cứ sao chẳng ca ngợi Đàn na ba la mật đến mười tám pháp bất cộng mà chỉ ca ngợi Bát nhã ba la mật?”.
Đức Phật nói: “Đối với năm môn ba la mật đến mười tám pháp bất cộng thời Bát nhã ba la mật là tôn đạo của tất cả.
Này A Nan! Bố thí mà chẳng hồi hướng nhất thiết trí thời có được gọi là Đàn na ba la mật chăng? Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ mà chẳng hồi hướng nhất thiết trí thời có được gọi là thi na ba la mật chăng?”.
Ngài A Nan thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Không”.
Đức Phật nói: “Do đó mà biết rằng Bát nhã ba la mật là tôn đạo đối với năm ba la mật đến mười tám pháp bất cộng, nên phải cạ ngợi”.
Ngài A Nan thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Thể nào là bố thí đến trí huệ hồi hướng nhất thiết trí được thành Đàn na ba la mật đến Bát nhã ba la mật?”.
Đức Phật nói: “Dùng bố thí không có hai pháp mà hồi hướng nhất thiết trí, thời gọi là Đàn na ba la mật, vì bất sinh, bất khả đắc nên bố thí, hồi hướng nhất thiết trí thời gọi là Đàn na ba la mật.
Nhẫn đến dùng trí huệ không có hai pháp hồi hướng nhất thiết trí thời gọi là Bát nhã ba la mật, vì bất sinh bất khả đắc nên trí huệ hồi hướng nhất thiết trí thời gọi là Bát nhã ba la mật”.
Ngài A Nan thưa: “Bạch đức thề Tôn! Thế nào dùng pháp không hai mà bố thi nhẫn đến dùng pháp không hai mà trí huệ hồi hướng nhất thiết trí, thời gọi là Đàn na ba la mật đến gọi là Bát nhã ba la mật?”.
Đức Phật nói: “Này A Nan! Vì sắc không hai pháp, vì thọ, tưởng, hành, thức không hai pháp, nhẫn đến vì Vô thượng Bồ đề không hai pháp vậy.
Tại sao vậy?
Vì Sắc Sắc tướng rỗng không. Đàn na ba la mật và sắc không hai, không khác, nhẫn đến Vô thượng Bồ đề và Đàn na ba la mật không hai, không khác. Năm ba la mật kia cũng như vậy.
Vì thế nên, này A Nan! Chỉ ca ngợi Bát nhã ba la mật là tôn đạo của năm ba la mật đến nhất thiết chủng trí.
Này A Nan! Ví như mặt đất, đem hạt giống rải lên trên, đủ nhân duyên hòa hợp bèn mọc lên. Các hạt giống ấy nương nơi đất mà mọc lên.

About namcuulong

Check Also

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ SÁU

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ SÁU Hán dịch: Pháp ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *