Home / KINH - LUẬN / Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật / TẬP MỘT KINH MA HA BNBLM / KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ MƯỜI

PHẨM THUẬT HÀNH THỨ BA MƯƠI BA

Bấy giờ đức Phật bảo Thiên Đế Thích Đề Hoàn Nhân: “Đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca! Các thiện nam, thiện nữ biên chép Bát nhã ba la mật này, và học tập, thọ trì, đọc tụng, thân cận, giảng thuyết, chính ức niệm, lại thêm dùng hoa hương, chuỗi ngọc, phan cái, kỹ nhạc cúng dường, sẽ được vô số vô lượng bất khả tư nghì, bất khả xưng lượng vô biên phước đức.
Tại sao vậy?
Vì nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí của chư Phật đều từ trong Bát nhã ba la mật này sinh.
Vì Thiền na ba la mật đến Đàn na ba la mật của chư Bồ Tát đều từ trong Bát Nhã mà sinh.
Vì nội không đến vô pháp hữu pháp không đều từ trong Bát nhã ba la mật mà sinh.
Vì tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng và ngũ nhãn của Phật đều từ trong Bát nhã ba la mật mà sinh.
Vì thành tựu chúng sinh, thanh tịnh Phật độ, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, tất cả Phật pháp, Thanh Văn thừa, Bích Chi Phật thừa và Phật thừa đều trong Bát nhã ba la mật mà sinh.
Này Kiều Thi Ca! Thế nên phước đức biên chép đến cúng dường Bát nhã ba la mật này hơn phước đức cúng dường bửu tháp trước kia, trăm ngàn muôn phần chẳng bằng một phần, nhẫn đến toán số thí dụ đều chẳng bằng được.
Tại sao vậy?
Vì nếu Bát nhã ba la mật tồn tại thế gian, thời Phật bảo, Pháp bảo và Tỳ Kheo Tăng bảo trọn chẳng đoạn tuyệt.
Vì nếu Bát nhã ba la mật tồn tại thế gian, thời thập thiện đạo, tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, lục ba la mật, tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng, nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí đều hiện ra nơi đời.
Vì nếu Bát nhã ba la mật tồn tại thế gian, thời có những đại tộc, trưởng giả, cư sĩ, trời Tứ Thiên Vương đến trời sắc Cứu Cánh, quả Tu Đà Hoàn đến quả A La Hán, đạo Bích Chi Phật, đạo Bồ Tát, đạo Phật vô thượng, chuyển pháp luân, thành tựu chúng sinh, thanh tịnh Phật độ”.

PHẨM KHUYẾN TRÌ THỨ BA MƯƠI BỐN

Bấy giờ cả Đại Thiên thế giới có bao nhiêu hàng Tứ Thiên Vương đến sắc Cửu Cánh Thiên bảo Thiên Đế Thích Đề Hoàn Nhân và chư Thiên rằng: “Các Ngài phải thọ, phải trì, phải thân cận, phải đọc tụng, phải giảng thuyết, phải chính ức niệm Bát nhã ba la mật này.
Tại sao vậy?
Vì thọ trì đến chính ức niệm Bát nhã ba la mật này, thời tất cả pháp lành tu tập sẽ được đầy đủ. Hàng Thiên chúng thêm đông, hàng A tu la giảm bớt.
Vì thọ trì đến chính ức niệm Bát nhã ba la mật này, thời Phật chủng chẳng dứt, Pháp chủng chẳng dứt, Tăng chủng chẳng dứt.
Vì Phật chủng, Pháp chủng và Tăng chủng chẳng dứt, nên có lục ba la mật, tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng xuất hiện nơi đời, nên có quả Tu Đà Hoàn đến Phật quả xuất hiện nơi đời”.
Đức Phật bảo Thiên Đế: “Này Kiều Thi Ca! Ngài nên thọ trì, đọc tụng, chính ức niệm Bát nhã ba la mật này.
Tại sao vậy?
Nếu A tu la sinh tâm muốn chiến đấu với chư Thiên cõi Đao Lợi, Ngài nên tụng niệm Bát nhã ba la mật, tâm ác của A tu la liền tiêu diệt, chẳng còn muốn đấu chiến.
Nếu có Thiên Tử hay Thiên Nữ hiện năm tướng chết và sẽ sa vào loài chẳng vừa ý, Ngài nên ở trước mặt họ mà đọc tụng Bát nhã ba la mật. Nhờ nghe Bát nhã ba la mật, các Thiên Tử, Thiên Nữ ấy tăng trưởng công đức nên được sinh trở lại bổn xứ. Vì nghe Bát nhã ba la mật thời được lợi ích lớn.
Này Kiều Thi Ca! Nếu có thiện nam, thiện nữ hay là Thiên Tử, Thiên Nữ nghe Bát nhã ba la mật này, vì được công đức nên lần lần sẽ được Vô thượng Chính giác.
Tại sao vậy?
Vì quá khứ chư Phật và hàng đệ tử đều học Bát nhã ba la mật này mà được Vô thượng Bồ đề, nhập vô dư Niết Bàn.
Vị lai và hiện tại chư Phật cùng hàng đệ tử cũng đều học Bát nhã ba la mật này mà được Vô thượng Bồ đề, nhập vô dư y Niết Bàn.
Này Kiều Thi Ca! Bát nhã ba la mật này nhiếp tất cả pháp lành như là pháp Thanh Văn, pháp Bích Chi Phật, pháp Bồ Tát và Phật pháp”.
Thiên Đế thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật là đại minh chú, là vô thượng minh chú, là vô đẳng đẳng minh chú.
Tại sao vậy?
Vì Bát nhã ba la mật này hay trừ tất cả pháp bất thiện, hay cho tất cả pháp thiện”.
Đức Phật nói: “Đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca! Bát nhã ba la mật là đại minh chú, là vô thượng minh chú, là vô đẳng đẳng minh chú.
Tại sao vậy?
Vì quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật đều nhân minh chú này mà được Vô thượng Bồ đề.
Nhân minh chú này nên thế gian có mười nghiệp đạo lành, có tứ thiền, có vô lượng tâm, tứ vô sắc định, có Đàn na ba la mật đến pháp bất cộng, có pháp tính, pháp như, pháp tướng, pháp trụ, pháp vị, thiệt tế, có ngũ nhãn, quả Tu Đà Hoàn đến nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí.
Này Kiều Thi Ca! Do nơi đại Bồ Tát nên thế gian xuất hiện thập thiện, tứ thiền nhẫn đến nhất thiết chủng trí, Tu Đà Hoàn nhẫn đến Phật.
Ví như trăng tròn chiếu sáng, các tinh tú cũng có thể chiếu sáng.
Tất cả thiện pháp đến nhất thiết chủng trí tại thế gian, nếu thời kỳ không có Phật xuất thế, thời đều phát sinh từ chư Bồ Tát.
Phương tiện lực của đại Bồ Tát này đều sinh từ Bát nhã ba la mật.
Đại Bồ Tát dùng phương tiện lực này để thật hành Đàn na ba la mật đến Thiền na ba la mật, để thật hành nội không đến vô pháp hữu pháp không, để thật hành tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng, chẳng chứng đặng Thanh Văn, Bích Chi Phật, cũng có thể thành tựu chúng sinh, thành tịnh Phật độ, có thể thành tựu thọ mạng, thành tựu quốc độ, thành tựu quyến thuộc Bồ Tát, được nhất thiết chủng trí. Tất cả như thế đều từ Bát nhã ba la mật phát sinh. Lại này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam, thiện nữ nghe Bát nhã ba la mật, thọ trì, thân cận, nhẫn đến chính ửc niệm thời sẽ được thành tựu công đức đời này, đời sau”.
Thiên Đế thưa: “Bạch đức Thế Tốn! Thiện nam, thiện nữ thọ trì nhẫn đến chính ức niệm Bát nhã ba la mật được công đức đời hiện tại như thế nào?”.
Đức Phật nói: “Này Kiều Thi Ca! Nếu thiện nam, thiện nữ thọ trì Bát nhã ba la mật nhẫn đến chính ửc niệm thời trọn chẳng bị trúng độc mà chết, đao thương chẳng hại được, nước lửa cũng chẳng chìm đốt được, nhẫn đến bốn trăm lẻ bốn thứ bệnh chẳng xâm được, trừ nghiệp báo đời trước của người ấy.
Nếu có quan sự phát khởi, thiện nam, thiện nữ này đến trước mặt quan không ai khiển trách được. Tại sao vậy? Vì oai lực của Bát nhã ba la mật vậy.
Nếu thiện nam, thiện nữ đọc tụng Bát nhã ba la mật đến trước mặt vua chúa, đại thần, thời vua chúa đại thần đều hoan hỷ đón tiếp, chuyện trò niềm nở.
Tại sao vậy? Vì thiện nam, thiện nữ này thường có tâm từ bi hỉ xả đối với chúng sinh vậy.
Này Kiều Thi Ca! Đó là Thiện nam, thiện nữ thọ trì đến chính ức niệm Bát nhã ba la mật được công đức trong đời hiện tại.
Những gì là công đức ở đời vị lai?
Thiện nam, thiện nữ thọ trì đến chính ức niệm Bát nhã ba la mật thời trọn chẳng rời thập thiện đạo, tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ không định, lục ba la mật, tứ niệm xứ đến mười tám pháp bất cộng. Người này trọn chẳng sa vào ba ác đạo. Thân mạo hoàn cụ. Trọn chẳng sinh vào nhà nghèo hèn hạ tiện.
Thường được ba mươi hai tướng. Thường được hóa sinh trong nước hiện có Phật. Trọn chẳng rời lìa Bồ Tát thần thông. Nếu muốn từ một Phật quốc đến một Phật quốc để cúng dường chư Phật và nghe Phật thuyết pháp thời được như ý. Những nước đã được đến, người này đều có thể thành tựu chúng sinh, thanh tịnh Phật độ, lân lần được Vô thượng Bồ đề.
Này Kiều Thi Ca! Đó là công đức ở đời sau.

About namcuulong

Check Also

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ SÁU

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT – QUYỂN THỨ SÁU Hán dịch: Pháp ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *