Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 7 / PUCL QUYỂN 100 – CHƯƠNG TRUYỆN KÍ

PUCL QUYỂN 100 – CHƯƠNG TRUYỆN KÍ

100.5. CÁC ĐẾ VƯƠNG TẠO PHÚC
Từ khi được truyền sang Trung Quốc, Phật giáo đã khai phát và cứu giúp rất nhiều người, nào là ngộ đạo, hoặc thông kinh, hoặc dứt sạch phiền não. Trong đó những điềm lành ứng hiện đều đã chép đủ ở phần trước, nay chỉ thuật lại vài điều để giải nghi cho người đời sau.
Thuở xưa, Chu Sĩ Hành tìm cầu Phật pháp, chỉ để tâm đến Đại thừa. Khi sắp ra khỏi Tây Vực thì gặp nạn, bèn ném kinh vào lửa để chứng nghiệm, nhưng kinh không cháy mà lửa lại tắt. Nhờ vậy, kinh được truyền đến Trung Quốc, đó là bộ kinh Phóng quang. Sau đó lại có ngài Đàm-vô-sấm thỉnh được bộ kinh Niêt-bàn vê đến đất Lương. Đêm nọ có tên trộm lén đến lấy, nhưng không thể nhấc lên, bèn dập đầu tạ tội. Chu Vũ đế hủy diệt Phật pháp, phá tượng đốt kinh, mọi người đều thấy kinh tạng nối theo nhau bay lên cao, rồi bỗng nhiên biến mất trong hư không. Những điều linh nghiệm như thế rất nhiều, không thể chép hết. Nhưng giáo pháp được truyền bá là nhờ vào con người, đồng thời lấy quốc gia làm gốc để độ người, lập chùa, tạc tượng, dịch kinh. Tất cả đều căn cứ vào tướng trạng để truy tìm. Vì thế ở đây trình bày việc xương minh Phật giáo từ trước đến nay. Nhưng từ đời Hán Ngụy trở về trước không có gì đáng kể. Còn từ đời Tấn, Tống đến nay thì xin được trình bày tuần tự như sau:
100.5.1. Đời Tây Tấn
– Tấn Thế tổ Vũ hoàng đế (236-290) dốc lòng làm Phật sự, xây dựng nhiều ngôi chùa.
– Tấn Tuệ đế (259-306) xây dựng chùa Hưng Phúc ở Lạc Dương, thường thỉnh hàng trăm vị tăng để cúng dường.
– Tấn Mần đế (trị vì 313-316) xây dựng chùa Thông Linh và chùa Bạch Mã ở Trường An.
Đời Tây Tấn (265-316) xây được một trăm tám mươi ngôi chùa ở hai kinh, có mười ba dịch giả, dịch được bảy mươi ba bộ kinh, toàn quốc có ba ngàn bảy trăm tăng ni.
100.5.2. Đời Đông Tấn
– Tấn Trung tông Nguyên đế (276-321) xây chùa Ngõa Quan và chùa Long Cung ở Giang Tả, độ ngàn vị tăng ở Đan Dương.
– Tấn Túc tông Minh đế (tại vị 223-325) xây chùa Hưng Hoàng và chùa Đạo Tràng, tập hợp trăm vị tăng nghĩa học.
– Tấn Hiển tông Thành đế (tại vị 326-342) xây chùa Trung Hưng và chùa Lộc Dã, tập hợp nghìn vị tăng nghĩa học.
– Tấn Thái tông Giản văn đế (tại vị 371-372) tạc tượng Phật, độ tăng, lập chùa, xây tháp bằng gỗ quí ở chùa Trường Can.
– Tấn Liệt tông Vũ đế (tại vị 373-396) xây chùa Hoàng Thái và chùa Bản Khởi.
– Tấn An đế (tại vị 397-418) xây chùa Đại Thạch ở cạnh tháp vua A-dục.
Tổng cộng đời Đông Tấn trị vì một trăm linh bốn năm (317- 420), xây dựng được một ngàn bảy trăm sáu mươi tám ngôi chùa, có hai mươi bảy dịch giả, dịch được hai trăm sáu mươi ba bộ kinh. Toàn quốc có hai vạn bốn nghìn tăng ni.
100.5.3. Đời Lưu Tống
– Tống Cao tổ Vũ đế (tại vị 420-422), tụng kinh, chép giới, xây bốn ngôi chùa: chùa Linh Căn, chùa Pháp Vương v.v… thường thỉnh nghìn vị tăng để cúng dường.
– Tống Thái tổ Văn đế (tại vị 424-453) giữ giới không sát sinh, xây chùa Thiền Linh, thường thỉnh nghìn vị tăng để cúng dường.
– Tống Thái tông Minh đế (tại vị 465-472) tạc tượng Phật bằng vàng ròng cao tám trượng. Khi giải trai, cảm được xá-lợi Phật, xây chùa Hoằng Phổ Trung, ban chiếu thỉnh các vị danh tăng.
Tổng cộng, đời Tống (420-479) đã xây dựng được một nghìn chín trăm mười ba ngôi chùa, dịch được hai trăm mười bộ kinh, có ba vạn sáu nghìn tăng ni.
100.5.4. Đời Bắc Tề
– Tề Thái tổ Cao đế (tại vị 479-482), chép kinh Pháp Hoa, tụng kinh Bát-nhã, vào mồng tám tháng tư hằng năm thường đúc tượng Phật bằng vàng; vào rằm tháng bảy, thường tổ chức hội Vu-lan-bồn ở các chùa, thỉnh ba trăm vị tăng đến cúng dường, xây chùa Trắc Dĩ và chùa Chỉ Quán.
– Tề Thế tổ Vũ đế (tại vị 483-493) xây hai ngôi chùa là Chiêu Huyền và Du Hiền, thỉnh ba trăm danh tăng, cứ bốn năm một lần san định phép tắc Tam giáo.
– Tề Cao tông Minh đế (tại vị 494-498) chép rất nhiều kinh, tạo ngàn tượng Phật, thường tụng Bát-nhã siêng trì kinh Pháp Hoa, lập chùa Qui Y, thỉnh các thiền tăng an trụ. Mỗi tháng vua giữ sáu ngày trai giới.
Tổng cộng đời Bắc Tề (479-502) có hai nghìn không trăm mười lăm ngôi chùa, dịch được bảy mươi hai bộ kinh, có ba vạn hai nghìn năm trăm tăng ni.
100.5.5. Đời Lương
– Lương Cao tổ Vũ đế (tại vị 502- 549) viết luận Ngũ thời, Chuyển Tứ phương đẳng, lập chùa Quang Trạch và chùa Thái Ngũ, thường thỉnh nghìn vị tăng đến để cúng dường, khuyến khích người trong cung giữ sáu ngày trai và trì tám giới.
2 – Lương Thái tông Giản văn đế (tại vị 550-551) xây chùa Từ Kính và chùa Báo Ân, trích máu chép mười bộ Bát-nhã, phát nguyện giữ trai trọn ngày không ăn, soạn Tập kí hơn hai trăm quyển, Pháp bảo liên bích hơn hai trăm quyển.
– Lương Trung tông Nguyên đế (tại vị 552-554) xây hai ngôi chùa là Thiên Cung và Thiên Cơ, thường thỉnh nghìn vị tăng đến để cúng dường, giảng kinh Pháp hoa và luận Thành thật.
Tổng cộng đời Lương (502-557) toàn cõi nước có hai nghìn tám trăm bốn mươi sáu ngôi chùa, dịch được hai trăm bốn mươi tám bộ kinh, có tám vạn hai nghìn bảy trăm tăng ni.
– Lương Tuyên đế và Lương Minh đế là hai vi vua có công phục hưng đất nước, lập nhiều chùa ở Kinh châu như chùa Thiên Hoàng, chùa Trắc Dĩ, chùa Đại Minh v.v.., trùng tu một trăm tám mươi ngôi chùa ở Giang Lăng, có ba nghìn hai trăm tăng ni.
100.5.6. Đời Trần
– Trần Cao tổ Vũ đế (tại vị 557-559) xây dựng bốn ngôi chùa như Đông An, Hưng Thánh, Thiên Cử v.v… ở Dương Đô, chép mười hai tạng kinh, tạc một trăm vạn pho tượng bằng đồng pha vàng, cho phép độ bảy nghìn vị tăng, trùng tu ba mươi hai ngôi chùa cũ.
– Trần Thế tổ Văn đế (tại vị 560-566) chép năm mươi tạng kinh, độ hai nghìn tăng ni, trùng tu sáu mươi ngôi chùa.
– Trần Cao tông Tuyên đế (tại vị 569-583) lập chùa Thái Hoàng và ngôi tháp gỗ cao bảy tầng trong cung tại Dương Đô, lại xây dựng chùa Thái Hoàng cao mười lăm trượng, an trí xá-lợi móng tay, móng chân Phật, tạo hơn hai vạn pho tượng Phật bằng vàng ròng, trùng tu năm mươi ngôi chùa cũ, sửa chữa một trăm ba mươi vạn pho tượng Phật cũ, chép mười hai tạng kinh, cho độ một vạn tăng ni.
Như vậy, năm vị vua đời Trần trị vì được bốn mươi năm (557-589), toàn quốc có một nghìn hai trăm ba mươi hai ngôi chùa, tạo thêm một nghìn bảy trăm ngôi chùa mới của quốc gia, các vị quan xây được sáu mươi tám ngôi chùa, có hơn ba trăm ngôi chùa lớn được xây ở kinh đô, có ba vạn hai nghìn tăng ni, dịch được mười bộ kinh.
Hưng Địa đồ ghi: “Thời Lương Vũ đế, tại kinh đô có hơn bảy trăm ngôi chùa. Nhưng gặp lúc Hầu Cảnh làm loạn, đã đốt cháy hết. Đến đời Trần, tất cả những ngôi chùa trên đều được vua quan và nhân dân cả nước tu bổ. Bấy giờ chùa tháp xây dựng khắp nơi, kinh điển và tượng Phật nhiều vô số, không thể kể hết.
100.5.7. Đời Nguyên Ngụy
– Ngụy Thái tổ Đạo Vu hoàng đế (371-409) xây dựng ngôi tháp mười lăm tầng ở đất Lỗ, lập hai ngôi chùa là Khai Thái và Định Quốc, cho chép kinh tạng, tạo một nghìn tượng Phật bằng vàng, thỉnh được ba trăm danh tăng, mỗi tháng tổ chức một ngày thuyết giảng Phật pháp.
– Ngụy Cao tông Văn Thành đế (440-465) tiếp nối xiển dương Phật giáo, mở rộng tông phong, cho độ ba vạn tăng ni.
– Ngụy Hiển tổ Hiến Văn đế (454-476) lập chùa Tây Ân, triệu thỉnh nhiều thiền tăng.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 96 – CHƯƠNG XẢ THÂN

QUYỂN 96 Quyển này có một chương Xả thân. 96. CHƯƠNG XẢ THÂN 96.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *