Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 7 / PUCL QUYỂN 100 – CHƯƠNG TRUYỆN KÍ

PUCL QUYỂN 100 – CHƯƠNG TRUYỆN KÍ

Niên hiệu Hiếu Kiến thứ nhất (454), Tiều vương âm mưu tạo phản. Sư tỏ vẻ không vui, chưa kịp nói ra thì Tiểu vương hỏí lý do. Sư hết lòng khuyên can, nhưng không được, nên rơi lệ cáo lui và nói:
– Nhất định không có hy vọng gì! Bần đạo không thể theo.
Tiều Vương cho rằng lòng dân tin tưởng sư, nên ép sư cùng đi theo. Phản quân bị đại bại ở Lương sơn. Thuyền chiến quay đầu gấp rút tháo chạy thoát thân, nhưng còn cách bờ quá xa. Đoán biết không ai cứu giúp, nên sư nhất tâm xưng danh hiệu bồ-tát Quán Thế Âm, tay cầm gậy trúc lao mình xuống sông, nước chỉ ngập đến gối, sư bèn cắm gậy xuống nước, thì nước chảy rất xiết. Bấy giờ, thấy một đồng tử từ phía sau đến, nắm tay dẫn đi, sư quay lại nói:
– Cậu chỉ là một đứa bé, làm sao cứu tôi được?
Trong lúc đang mơ hồ, sư cảm thấy hình như chỉ đi hơn mười bước mà đã đến bờ. Sư cởi áo bá nạp, định cảm tạ đồng tử, nhưng quay lại thì không thấy đâu. Sư cảm thấy toàn thân rúng động và biết là được thần lực của bồ-tát gia hộ.
về sau, sư đến xây chùa tại phía tây lầu Phụng Hoàng ở Mạt Lăng, mỗi khi đến nửa đêm đều có tiếng gõ cửa gọi, nhưng ra xem thì không thấy ai; lại thêm chúng tăng nhiều lần thấy ác mộng. Thấy thế, sư đốt hương chú nguyện:
– Đời trước các ngươi ở chốn này. Nay ta dựng chùa tu tập, lễ sám, đều là vì các ngươi. Nếu các ngươi muốn ở nơi này thì làm thiện thần ủng hộ chùa, còn không thì muốn đi đâu tùy ý.
Thế rồi, đêm nọ đạo tục hơn mười người đều mộng thấy hàng ngàn quỷ thần mang vác đồ đạc cùng nhau bỏ đi. Từ đấy, đại chúng trong chùa đều được yên ổn. Ngôi chùa này nay chính là chùa Bạch Tháp ở đảo Đào Hậu.
Có bài kệ:
Cúi đầu lễ chư Phật
Nay khẩn thiết thỉnh cầu
Xin oai thần giúp đỡ
Kẻ lừa dối, chê bai
Mê muội chưa tỉnh ngộ
Được quay về nẻo giác.
Kẻ chìm trong biển ái
May nhờ được thuyền bè
Kẻ chấp dị, ngang bướng
Đều hòa hợp gá nương
Xa lìa sự chấp hữu,
Chấm dứt những lỗi lầm,
Ngã mạn, trái bát chính
Buông lung phạm trăm lỗi,
Đồng xả mọi dị biện.
Hễ nhiễm tịnh lẫn lộn,
Thì chọn vàng, vứt đá;
Mài ngọc, trừ ràng buộc.
Xin Đức Phật soi khắp,
Lắng tâm quán lí mầu
Để thành tựu đại đạo.
Không còn dám hủy báng,
Chân thật bậc đức cao,
Kính trọng đối người dưới
Xin Phật hứa khả cho,’
Vui mừng mà phát triển,
Mong thương con chí thành
Rủ lòng từ chỉ dạy.
Con gom tập thánh giáo,
Toát yếu nương uy quang,
Đến mười năm mới thành.
Ba nghiệp thật lao khổ,
Mong truyền đến đời sau,
Người xem rõ yếu chỉ.
Tám tà không còn tranh
Bốn câu dứt lầm lỗi,
Hết mê, vững tín tâm,
Thành tựu trí vi diệu.
Hàm sinh đồng cảm biết,
Nguyện mỗi mỗi chuyển y.
Trọn bộ một trăm quyển, toàn ban Dịch thuật Hán tạng Pháp Âm dịch xong vào Trung thu Canh Dần (2010) tại chùa Từ Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 96 – CHƯƠNG XẢ THÂN

QUYỂN 96 Quyển này có một chương Xả thân. 96. CHƯƠNG XẢ THÂN 96.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *