Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 7 / PUCL QUYỂN 96 – CHƯƠNG XẢ THÂN

PUCL QUYỂN 96 – CHƯƠNG XẢ THÂN

Thân này không lợi ích
Nhiễu loạn công đức người
Lóc thịt phơi trên đá
Rải thân khắp non, tùng
Trời, người, a-tu-la
Sơn thần và thụ thần
Có ai cầu Phật đạo
Đều thấy ta xả thân
Nguyện cho các chúng sinh
Nếu thấy hài cốt ta
Thuyền phiền não, sinh tử
Thảy đểu chìm biển sâu.
Nguyện cho các chúng sinh
Nghe việc ta xả thân
Thiên nhĩ được thành tựu
Chứng bồ-đề rốt ráo.
Nguyện cho các chúng sinh
Lúc nhớ nghĩ đến ta
Liền đủ các niệm lực
Đa văn và tổng trì
Báo thân này chấm dứt
Bốn đại đều rã tan
Rừng suối liền bặt dấu
Hang núi cũng im lìm
Thí khắp loài cầm thú
Cho đến những côn trùng
Ăn thịt và uống máu
Căn lành thêm đầy đủ.
Ta nguyện đời vị lai
Mau chứng thành Chính giác
Thân tâm được tự tại
Sẽ cứu độ muôn loài.
Thân này vốn bất tịnh
Như cái đãy đựng phân
Chín lỗ thường chảy ra
Như bờ đê rỉ nước.
Thân này thật đáng gớm
Không thể nhìn lâu được
Lớp da mỏng chứa máu
Đồ dơ dáy tràn đầy.
Thân này thật dơ uế
Giống như xác chó chết
Ba sáu thứ hợp thành
Không do biến hóa ra.
Quán xét thân hôi này
Bị vô thường giam hãm
Lui tới không trốn thoát
Khi gặp loài trùng kiến
Thân này khó bảo toàn
Có thân ắt luân hồi
Bị chó sói ăn thịt
Chết biến thành trùng giòi
Các nam nữ trời người
Tốt xấu hay giàu nghèo
Đều bị lửa thiêu chết.
Tạm có như ánh chớp
Sự chết xâm hại người
Là oán trong các oán
Tôi cho là cừu thù
Thệ dứt tận nguồn gốc.
Thân này không đáng ưa
Như một hòm rắn độc
Bốn đại cứ vây quanh
Trăm thứ bệnh bức bách
Đó gọi là kho tụ
Là rừng già, bệnh, chết
Thân tâm bị nóng đốt
Tạo quả nhiều tội lỗi.
Thân này vốn vô ngã
Do không được tự tại
Không thật, vọng chấp thật
Nơi phàm phu nương tựa
Nên mê muội lâu dài
Bị điên đảo sai khiến
Mất hết các căn lành
Chết giống loài súc sinh
Bỏ trăm nghìn thân mạng
Máu, sữa chảy thành biển
Xương chất thành núi lớn
Đời sau càng gấp bội
Chưa từng làm lợi ích
Luống chịu bao nhọc nhằn,
Chúng sinh không được
lợi Với pháp cũng vô ích
Nay chịu đau xả thân
Công đức nhiều vô lượng
Thệ nguyện không lui sụt
Xa lìa bốn điên đảo
Xả thân dơ uế này
Nguyện vãng sinh Tịnh độ
Một niệm hoa sen nở

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 97 – CHƯƠNG TỐNG CHUNG

ỌUYỂN 97 Quyển này có một chương Tống chung. 97. CHƯƠNG TỐNG CHUNG 97.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *