Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 6 / PUCL QUYỂN 82 – CHƯƠNG LỤC Độ (tt)

PUCL QUYỂN 82 – CHƯƠNG LỤC Độ (tt)

– Bạch Thế Tôn, nước này không thể dùng lại được! Bởi vì, nước này vốn sạch, nhưng nay đã rửa chân nên thành nhơ bẩn, không thể dùng.
Phật dạy:
– Con cũng như vậy, tuy là con của Như Lai, cháu của quốc vương, đã từ bỏ vinh hoa phú quí ở đời, xuất gia làm sa-môn, nhưng con không biết tinh tấn nhiếp thân, giữ lời, trong lòng đầy dẫy cấu uế ba độc thì cũng giống như nước trong chậu này, không thể dùng lại được.
Đức Phật lại bảo La-vân mang chậu nước đổ đi. La-vân làm theo lời Phật. Phật lại hỏi La-vân:
– Nước trong chậu tuy đã đổ đi, nhưng cái chậu này có thể dùng đựng thức ăn hoặc nước uống không?
La-vân bạch Phật:
– Không thể, thưa Thế Tôn! Vì cái chậu đã từng đựng đồ dơ bẩn rồi!
Phật bảo La-vân:
– Con cũng như vậy, tuy đã làm sa-môn, nhưng miệng không nói lời chân thật, tính tình ngang bướng, không tinh tấn, từng mang tiếng xấu, khác nào cái chậu đã rửa chân không thể đựng thức ăn.
Phật lại dùng ngón chân hất chậu nước, rơi xuống đất, lăn tròn mấy vòng rồi dừng lại. Phật hỏi La-vân:
– Nếu cái chậu này bể, con có tiếc không? La-vân bạch Phật:
– Đồ đựng nước rửa chân này là vật không có giá trị. Con chỉ tiếc chút ít thôi!
Phật bảo La-vân:
– Cũng vậy, con tuy làm sa-môn, nhưng không biết nhiếp phục thân miệng, nói lời xấu ác, làm tổn thương nhiều người, nên đại chúng không thương, người trí chẳng mến. Sau khi mạng chung, thần thức luân chuyển trong ba đường, chịu nhiều khổ não. Vô lượng chư Phật và các bậc hiền thánh không thương tiếc. Cũng như con không thương tiếc cái chậu nước vậy!
La-vân nghe Phật dạy, lòng rất xúc động và hổ thẹn.
Phật lại dạy thêm:
– Thí như voi chiến hai ngà, hai tai, bốn chân và một cái đuôi, là chín món binh khí nghiêm ngặt bảo vệ cái vòi. Bởi vòi voi rất mềm và là nơi hiểm yếu, nêu bị trúng tên sẽ chết. Người dù đã phạm chín điều ác, nhưng cũng phải gìn giữ khẩu nghiệp. Sở dĩ giữ gìn khẩu nghiệp là sợ phạm hết mười điều ác, sẽ rơi vào ba nơi xấu ác. Người không gìn giữ khẩu nghiệp, như vòi voi bị thương. Người phạm vào mười điều ác không chỉ rơi vào ba nơi cực xấu ác mà còn chịu đau khổ cùng cực!
Phật liền nói kệ:
Ta như voi chiến đấu
Chẳng sợ trúng tên độc
Thường dùng lòng thành tín
Răn những người buông lung
Như voi đã điều phục
Vua cưỡi thật vừa lòng
Người điều phục cao quí
Nhờ có lòng thành tín.
La-vân nghe Phật dạy khẩn thiết, lòng rất hổ thẹn, tự nhủ cố gắng khắc cốt ghi tâm, tinh tiến nhu hòa, luôn nhẫn nhục như đất; do đó tâm ý tịch lặng, liền chứng quả A-la-hán”.
Kinh La-vân nhẫn nhục ghi: “Một hôm nọ, La-vân đi đến nhà một bà-la-môn bất tín để khất thực. Vị bà-la-môn này bỏn xẻn không cho, còn đánh La-vân chảy máu đầu, lại bỏ cát vào bình bát. La-vân cố nhẫn chịu không chống trả, im lặng mang bình bát đến bờ sông gội đầu, rửa bát, rồi thầm nghĩ: ‘Ta đi khất thực, người kia vô cớ đánh ta. Ta chỉ đau trong chốc lát, chỉ sợ họ phải chịu khổ dài lâu. Cũng như kiếm bén chém thây thối, thây không biết đau, chẳng phải kiếm không bén. Lại như vị cam lộ của cõi trời đem cho loài heo ngu kia ăn, heo không ăn mà bỏ chạy, đó chẳng phải do cam lộ không ngon. Ta đem lời chân thật của Phật để dạy người ngu si ở thế gian, người ngu không biết suy nghĩ, đâu phải lời Phật không đúng!’.
La-vân trở về bạch Phật. Phật dạy:
– Người khởi tâm ác là đã tự hại mình, là người xấu xa, sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục Vô Trạch, bị quỉ ngục hành hình đau đớn, muôn khổ kéo đến. Trải qua tám vạn bốn ngàn năm, thọ mạng người này mới hết. Sau đó thần hồn lại thụ thân rắn độc, nọc độc trở lại hại mình. Sau khi chết sinh làm rắn hổ mang, thường ăn đất cát, trải vạn năm mới hết. Đó là vì sân giận với người trì giới, nên phải mang thân rắn độc, vì lấy cát bỏ vào bình bát nên đời đời ăn đất cát mà chết. Tội hết, được sinh làm người, nhưng lúc mang thai người mẹ phải mắc bệnh nặng, của cải trong nhà ngày một giảm sút, đứa trẻ sinh ra bị ngu đần, không có tay chân. Cha mẹ kinh hãi thốt lên: ‘Yêu tinh gì vậy, thật là điềm chẳng lành!’,, liền đem đứa bé ấy bỏ ở ngã tư đường, người qua kẻ lại thảy đều ghê sợ, tranh nhau lấy đá gạch, dao, gậy đánh chọi vào đầu, làm dập não, đau đớn cùng cực mười ngày sau mới chết. Sau khi chết, thần hồn tái sinh làm người không tay chân và ngu si như trước, trải qua năm trăm đời tội nặng kia mới hết. Sau đó lại sinh làm người nhưng thường bị đau đầu, sinh vào nơi không gặp Phật, chẳng được nghe giáo pháp, xa cách chúng tăng, mãi luân chuyển trong ba đường ác. Nếu có chút phúc, được sinh làm người nhưng bẩm tính ngu si, hung ác bạo ngược, hình dạng xấu xí, bị mọi người ghét bỏ, sống đời nghèo khổ, thánh hiền chẳng giúp đỡ”.
Kinh Tạp A-hàm ghi: “Bấy giờ tôn giả Xá-lợi-phất và Đại Mục-kiền-liên đang ở tại núi Kỳ-xà-quật. Một hôm, tôn giả Xá-lợi-phất mới cạo tóc xong, quỉ Ưu-bà-gia-trá trông thấy liền nói với quỉ Gia-trá:
– Chúng ta hãy đến đánh vào đầu sa-môn kia!
Quỉ Gia-trá nói:
– Ngươi chớ nói như vậy! Vị sa-môn này đức độ và đạo lực rất lớn. Ngươi chớ khởi tâm sân để rồi chuốc lấy nỗi khổ mãi mãi, không được lợi ích gì!
Quỉ Gia-trá can ngăn hai ba lần, nhưng Ưu-bà-gia-trá không chịu nghe theo, nên đã giơ tay đánh vào đầu tôn giả Xá-lợi-phất. Ngay lập tức, nó hét lên:
– Gia-trá, lửa đốt ta! Gia-trá, lửa nung ta!
Gọi hai ba lần xong, ưu-bà-gia-trá tự nhiên bị chôn vào lòng đất, rồi rơi vào địa ngục A-tỳ.
Nghe tin Xá-lợi-phất bị quỉ đánh, ngài Mục-kiền-liên liền đến hỏi thăm:
– Thế nào? Tôn giả chịu được sự đau đớn này chăng?
Ngài Xá-lợi-phất đáp:
– Thưa tôn giả Mục-liên! Tuy có đau, nhưng tâm tôi cũng chịu được, cũng không đến nỗi đau lắm!
Mục-liên nói với Xá-lợi-phất:
– Hay thay tôn giả Xá-lợi-phất! Huynh thật là người đức độ lớn, nguyện lực lớn. Nếu con quỉ này đánh vào núi Kỳ-xà-quật thì núi nát vụn như cám, huống gì đánh vào người mà không đau sao?
Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Mục-kiền-liên:
– Quả thật tôi không đau lắm đâu!
Trong lúc tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên an ủi nhau, đức Thế Tôn dùng thiên nhĩ nghe được lời này, liền nói kệ:
Tâm ấy như kim cương
Kiên cố chẳng lay động
Không còn tâm nhiễm trước
Kẻ sân chẳng phá được
Nếu có được tâm này
Đâu cần lo đau khổ
Luận Tân bà-sa ghi: “Đúng thật như thế chính tôi được nghe: Vào kiếp Hiền trong quá khứ, có vị vua tên là Yết-lợi. Bấy giờ, có tiên nhân Nhẫn Nhục sống trong một khu rừng, chuyên tu khổ hạnh.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 81 – CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt)

QUYỂN 81 Quyển này tiếp theo chương Lục độ. 85. CHƯƠNG LỤC ĐỘ (tt) 85.1. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *