Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 6 / PUCL QUYỂN 75 – CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt)

PUCL QUYỂN 75 – CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt)

QUYỂN 75
Quyển này tiếp theo chương Mười nghiệp ác
84. CHƯƠNG MƯỜI NGHIỆP ÁC (tt)

84.6. TÀ DÂM
84.6.1. Lời dẫn
Tiếng dâm làm tổn hại đức là điều mà người trí không làm; tướng dục khiến mê tâm là việc mà bậc thánh từ bỏ. Vì vậy, Chu U vương mất nước thật là lỗi của Bao Tự; Tấn Hiến đế mất ngôi chính là tội của Lệ Cơ. Độc Giác tiên nhân trên núi chẳng biết nỗi nhục bị cưỡi cổ; Thuật-già-bà hẹn tại miếu đường đâu ngờ chịu cảnh khổ bị cháy thân.
Như thế, tất cả đều do chúng sinh trong cõi Dục không tu quán giải, bị phiền não trói buộc chẳng thể phục đoạn. Và lại, địa thủy hỏa phong, thứ nào là chủ tể? Thân, thụ, tâm, pháp bản tính đều không. Da dày, da mỏng toàn là bất tịnh; sinh tạng, thục tạng cấu bẩn khó bàn, luôn đẩy đưa con người rơi vào ba đường ác.
Vì vậy, bậc đại bồ-tát thường tu quán hạnh, thấy toàn thân mãi tuôn đầy những chất nhơ uế. Sáu trần là giặc oán thù thường gây não hại. Năm ấm như chiên-đà-la thật khó gần gũi.
Phàm phu điên đảo buông tâm tham mê, ngắm nghía hình hài, đắm say dung mạo, nào là răng trắng, môi hồng, mi dài, tóc búi, lắc người, uốn thân để tăng vẻ mĩ miều.
Thế nên, mĩ nữ cởi ngọc nơi Lạc Xuyên khiến Trần vương phải xuống kiệu; người đẹp chơi cầu ở Hán Khúc cảm Giao Phủ phải lưu tình. Trên đài Vu Sơn mượn mây mưa để lui tới bên suối Thư Cô nương dòng nước mà lại qua. Có kẻ sai đốt hương mà nhớ tưởng áo ngắn của Hàn Thọ; gảy khúc đàn cầm để thầm nhận tình ý của Tương Như. Hoặc có người nhân dâng gối mà thành thân; có người nhờ treo mũ trở nên gần. Họ đâu biết, hình hài như bọt nổi, thể chất tợ mây trôi, trong ngoài đều không, khoảnh khắc tan biến. Toàn thân bất tịnh, khắp thể vô thường, vừa mới quăng xuống ngòi rãnh đã thành mồi ngon cho trùng kiến.
Chúng sinh thường mang thói tà dâm, trái với hạnh thanh tịnh, chướng ngại đạo bồ-đề, gây nhân bốn thú, gặt quả ba đường. Nên biết, gốc của ba cõi chính do nghiệp dâm; quả báo sáu nẻo thật vì ái nhiễm, khiến cho nhuận nghiệp càng sâu nặng. Vì thế, Đức Phật chế giới không được tà dâm.
84.6.2. Quở trách dục
84.6.2.1. Tham dục nhiều Kinh Niết-bàn ghi:
Nếu người thường sầu khố
Nỗi khổ càng tăng thêm.
Như người ham ngủ kia
Thì càng ham say ngủ
Người tham dâm, thích rượu
Cũng lại giống như thế.
Kinh Chính pháp niệm ghi:
Như lửa thêm củi khô
Ngọn lửa càng cháy mạnh
Người hưởng thụ dục lạc
Lửa ái càng tăng thêm.
Củi khô tuy cháy dữ
Nhưng có thể xa lìa
Còn lửa ái thiêu đốt
Mãi mãi không thoát được.
Luận Đại trí độ ghi:
Người đời thật ngu si
Đắm nhiễm năm dục lạc
Đến chết không chừa bỏ
Vào đời vị lai kia
Chịu vô lượng khổ đau.
Ví như người ngu si
Ham thích quả ngon ngọt
Leo lên cây hái ăn
Mãi không chịu trèo xuống.
Chợt có người đến đốn
Cây kia liền đồ nhào
Thân thể đầy thương tích
Phải chết trong khổ đau.
Được thì có chút vui
Mất lại muôn điều khổ
Như dao bén dính mật
Ham ngọt vội liếm vào
Thế là bị đứt lưỡi
Đau khổ thật vô cùng.
Luận Thành thật ghi:
Tham dục thật khổ
Chúng sinh điên đảo
Vọng cho là vui
Người trí thấy rõ
Thì khổ đoạn trừ.
Ái dục không chừa
Như uống nước mặn
Lại càng khát hơn
Do làm tăng khát
Có gì đáng vui?
Ví như con chó
Gặm khúc xương khô
Nước dãi chảy đầy
Tưởng được món ngon.
Tham dục cũng vậy
Thật chẳng có vị
Nhưng vì đảo điên
Cho là hưởng vị.
Nên biết sắc dục
Là khổ, không vui
Nếu không tham cầu
Mới vui thật sự.
84.6.2.2. Quán người nữ nhơ uế
Người nữ chỉ có vẻ đẹp bề ngoài, còn bên trong chứa toàn chất hôi thối. Người mê chấp tướng, không biết đó là giả dối, chỉ người có trí mới biết thật đáng xa lánh.
Kinh Thiền bí yếu ghi: “Trưởng lão Mục-kiền-liên đã chứng quả A-la-hán, nhưng người vợ cũ cứ đeo đuổi, cô ta trang điểm lộng lẫy theo quấy phá ngài. Bấy giờ, tôn giả Mục-kiền-liên nói kệ cảnh tỉnh người vợ cũ:
Thân ngươi khối xương khô

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 82 – CHƯƠNG LỤC Độ (tt)

QUYỂN 82 Quyển này tiếp theo chương Lục độ. 85. CHƯƠNG LỤC Độ (tt) 85.2. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *