Home / KINH - LUẬN / Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát / QUYỂN TRUNG / KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – QUYỂN TRUNG

KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – QUYỂN TRUNG

DANH HỆU CỦA ĐỊA NGỤC PHẨM THỨ NĂM

1) PHỔ HIỀN HỎI – Lúc đó, ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng : “Thưa Nhơn giả ! Xin Ngài vì trời, rồng, bát bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hạng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi Ta Bà cùng Diêm Phù Đề này, và nói những sự về quả báo không lành. Làm cho chúng sanh trong thời Mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó”.
Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng : “Thưa Nhơn giả ! Nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của Ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục, cùng những sự về tội báo và ác báo.
2) DANH HIỆU CỦA ĐỊA NGỤC – Thưa Nhơn giả ! Phương Đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, trong đó có địa ngục lớn tên là cực Vô Gián.
Lại có địa ngục tên là đại A Tỳ, lại có dịa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương.
Lại có địa ngục tên là Thiết Xa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhân, lại có địa ngục tên là Thiết Lư.
Lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địạ. ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Cước.
Lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàn, lại có địa ngục tên là Tránh Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sân…
Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng : “Thưa Nhơn giả ! Trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế sô nhiều vô hạn. Lại có địa ngục Kiêu Oán, địa ngục Bạt Thiệt, địa ngục Phẩn Niếu, địa ngục Đồng Tỏa, địa ngục Hỏa Tượng, địa ngục Hỏa Cẩu, địa ngục Hỏa Mã, địa
ngục Hỏa Ngưu, địa ngục Hỏa Sơn địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ưng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bác Bì, địa ngục Ấm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đảo Thích, địa ngục Hỏa Ôc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hỏa Lang..,
Những địa ngục như thế trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, nhẫn đến trăm nghìn, trong số đó, danh hiệu đều chẳng đồng nhau”,
Ngài Địa Tạng Bồ Tót nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng : “Thưa Nhơn giả ! Đó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế.
Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu dường biển cả, có thể ngăn đạo Thánh.
Vì thế chúng sanh chớ khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, dầu đến mảy mún đều phải chịu lấy.
Chí thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường, dầu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau.
Nay tôi nương oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục. Trông mong Nhơn giả tạm nghe lời đó”.
Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng : “Dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn Nhơn giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hạnh ác trong đời Mạt pháp sau này, nghe được lời dạy của Nhơn giả, mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật”.
4) TỘI BÁO TRONG ĐỊA NGỤC – Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng : “Thưa Nhơn giả ! Những sự tội báo trong chốn địa ngục như vầy :
Hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cày trên đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ Dạ Xoa ăn, hoặc có địa ngục vạc dầu sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy.
Hoặc có địa ngục từng bựng lửa lớn báy tấp vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cả thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phẩn tiểu, hoặc có địa ngục lao gai chông sắt, hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa.
Hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt quấn cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục đóng ách lừa sắt.
Nhơn giả ! Những quả báo như thế trong mỗi mỗi ngục có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này là do các hạnh nghiệp quấy ác của chúng sanh mà cảm vời ra.
Nếu tôi thuật rõ cả những sự việc về tội báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục!
Nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật và vì Nhơn giả hỏi mà nói sơ lược như thế. Nếu nói rõ cả thời cùng kiếp nói cũng không hết”.

NHƯ LAI TÁN THÁN PHẨM THỨ SÁU

1/ PHẬT PHÓNG QUANG DẶN BẢO –
Lúc đó, khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ức hằng hà sa cõi nước của chư Phật; trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng :
“Tất cả hàng đại Bồ Tát và Trời, Rồng, Quỷ, Thần v.v… lóng nghe hôm nay Ta khen ngợi rao bày những sự của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới, hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn, để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh.
Sau khi Ta diệt độ, thời hàng Bồ Tát Đại sĩ các ông cùng với Trời Rồng, Quỷ, Thần v.v… nên dùng nhiều phương chước để giữ gìn Kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều khỏi tất cả sự khổ, mà chứng cảnh vui Niết Bàn”.
2) PHỔ QUẢNG THƯA THỈNH – Nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng : “Nay con nghe Đức Thế Tôn ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế.
Trông mong Đức Như Lai lại vì những chúng sanh trong thời Mạt pháp sau này, mà tuyên nói các sự nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời, người. Làm cho hàng trời, rồng, bát bộ và chúng sanh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật”.
Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo ngàỉ Phổ Quảng Bồ Tát cùng trong tứ chúng rằng : “Lóng nghe ! Lóng nghe ! Ta sẽ vì các ông nói lược về những sự phước đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người cùng trời”.
Ngài Phổ Quảng bạch Phật rằng : ‘Vâng ! Bạch Đức Thế Tôn ! Chúng con xin ham muôn nghe”.
3) PHẬT DẠY SỰ LỢI ÍCH – Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát: “Trong đời sau như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng đại Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong ba mươi kiếp.
Này Phổ Quảng ! Như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào hoặc là họa vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời Đao Lợi một trăm lần, không còn phải bị sa đọa vào ác đạo nữa.
Ví dầu ngày kia phước trời dã hết mà sanh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vị quốc vương, không hề mất sự lợi lớn.
4) KHỎI NỮ THÂN – Như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát, và những tượng cất bằng đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt v.v… Ngày ngày thường đem hoa, hương, đồ ăn, đồ uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báu v.v… cứng dường như thế mãi không thôi.
Người thiện nữ đó sau khi mãn một thân gái hiện tại, thời đến trăm nghìn muôn kiếp còn không sanh vào cõi nước có người nữ, huống nữa là thọ thân gái ! Trừ khi vì lòng từ phát nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh. Nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa.
5) THÂN XINH ĐẸP – Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát ! Nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bịnh tật, đến nơi trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ chừng trong khoảng một bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vạn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bịnh tật.

About namcuulong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *