Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 3 / PUCL QUYỂN 35 – CHƯƠNG PHÁP PHỤC, NHIÊN ĐĂNG

PUCL QUYỂN 35 – CHƯƠNG PHÁP PHỤC, NHIÊN ĐĂNG

Ta nghe lời thụ thần đội y trên đầu. Khi Ta vừa đặt y lên đầu thì mặt đất chấn động, thân Ta nghiêng ngã, không thể đứng vững. Lúc ấy, vị Kiên Lao địa thần từ mé kim cang vọt lên đỉnh núi Kim Cang đi theo dìu đỡ Ta, nhờ vậy Ta mới được đứng vững.
Thuở ấy, Ta tu khổ hạnh sáu năm, thân thể khô gầy, nhưng vẫn đội y trên đầu không hề than mệt mỏi.
Phạm vương nhiều lần đến, thấy Ta khổ nhọc, khởi lòng từ thương xót nên đem y Tăng-già-lê lên Phạm thiên. Nhưng lúc Phạm Vương vừa mang đi, lập tức mặt đất chấn động mạnh, mặt trời mặt trăng bị che khuất. Địa thần lại bảo Phạm Vương: ‘Ông nên đặt y lại trên đầu’. Phạm Vương làm theo thì mặt đất mới yên và mặt trời mặt trăng lại xuất hiện.
Bấy giờ, thái tử hỏi Phạm Vương:
– Ông có biết nguyên nhân Ta phải đội y trên đầu không?
Phạm Vương đáp:
– Không biết.
Thái tử nói:
– Ta đội y là vì những ác tì-kheo, tì-kheo ni v.v… đời sau không cung kính pháp phục giải thoát của Ta; cũng vì hàng phục thiên ma, ngoại đạo.
Lúc Ta xuống sông tắm và nhận hai bát cháo sữa của cô gái chăn bò, nhờ đội đại y này mà được niềm vui Đệ tam thiền, dứt hết các khổ. Lúc Ta ngồi bên cội bồ-đề Sơ chuyển pháp luân, thụ thần mang một ngôi bảo tháp đến dâng lên và Ta giải y đặt vào trong tháp.
Từ khi thành Phật đến nay đã năm mươi năm, nhưng Ta luôn giặt sạch, giữ gĩn, kính trọng đại y này, đồng thời sai thần Kim Cang cầm giữ bảo tháp, chưa từng đặt xuống đất. Mỗi khi Ta chuyển pháp luân đều đắp pháp y này, từ khi thành đạo đến nay Ta đã đắp năm mươi lần rồi. Nay Ta sắp nhập niết-bàn, cần trao lại cho người khác.
Đức Phật lại bảo bồ-tát Văn-thù, các tì-kheo và trời, rồng, bát bộ v.v…:
– Tăng-già-lê vải thô của Phật Ca-diếp có oai đức rất lớn. Ta dùng Phật nhãn quan sát thấy rcác trời, rồng, quỉ, thần và bồ-tát Thập địa v.v…. không thể lay động được đại y này dù trong chốc lát. Chỉ có Như Lai mới nhấc được tháp y ấy đi quanh giới đàn ba vòng. Như Lai bắt đầu từ phía nam theo hướng tây bước lên giới đàn, lại từ hướng tây bước sang hướng bắc, rồi đứng ngay hướng chính bắc ném tháp y bay lên hư không, tháp liền phóng ánh sáng chiếu soi khắp trăm ức cõi nước, tất cả những đường khổ nhờ ánh sáng ấy đều dứt trừ. Giống như âm thanh trong nước Thiên Thọ Diệu Lạc, đức Như Lai nói với các Đức Phật: ‘Ta sắp nhập niết-bàn, có Tăng-già-lê vải thô của Cổ Phật Ca-diếp trước kia giao cho Ta để bảo vệ chúng sinh trong đời mạt pháp, xin các đức Như Lai trong mười phương, mỗi vị hãy xả một y để cùng nhau bảo vệ chúng sinh trong đời mạt pháp!’. Các Đức Phật ở mười phương nghe Ta nói vậy, mỗi vị liền cởi Tăng-già-lê của mình cúng Phật Thích-ca Mâu-ni.
Sau khi Thế Tôn nhận y, ma vương bạch Phật:
– Cúi xin Đức Phật xót thương thụ nhận, con muốn cúng dường vàng bạc, châu báu để làm tháp đựng y.
Đức Phật nhận lời ma vương. Trong chốc lát, Ngài vận sức thần thông biến tất cả vàng bạc, châu báu thành những bảo tháp, rồi đặt mỗi đại y vào trong mỗi tháp. Chúng ma lại hỏi Phật:
– Không biết tháp này trao lại cho ai và an trí nơi nào?
Sắp đến giờ Như Lai nhập niết-bàn, Ngài bảo La vân:
– Ông gọi A-nan đến đây!
Khi tôn giả A-nan đến, Đức Phật phóng ánh sáng chiếu soi khắp đại thiên, khiến trăm ức hóa thân Phật Thích-ca đều nhóm họp tại tinh xá Kì-hoàn. Khi các hóa Phật đã vân tập, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy bước lên giới đàn và bảo tôn giả A-nan:
– Ông đến hang động ở núi Thanh Lương, nước Chấn-đán nói với bồ-tát Văn-thù-sự-lợi là Ta muốn truyền tăng-già-lê của cổ Phật Ca-diếp lại cho ông ấy!
Chừng khoảng thời gian bằng khảy móng tay, các hóa thân của Phật Thích-ca và Văn-thù đều đến giới đàn. Đức Phật nói với bồ-tát Văn-thù và các hóa thân Phật cùng đại chúng:
– Nay Ta nhập niết-bàn, muốn đem tháp y của Phật Ca-diếp giao cho ông, ông phải giữ gìn, bảo vệ giáo pháp của Ta. Sau khi Ta nhập niết-bàn? ông nên đem tháp y của Phật Ca-diếp an trí ở phía bắc giới đàn của Ta mười hai năm!
Đức Phật bảo Tứ thiên vương: ‘Ông phải trỗi nhạc trời cúng dường tháp y !
Đức Phật bảo bồ-tát Văn-thù:
– Có những ác tì-kheo tranh đấu nhau, làm chính pháp của Ta hoại diệt. Những vua bạo ác đang cai trị các nước phía bắc Thiên Trúc, tin theo Tiểu thừa hủy báng Đại thừa. Những học giả Tiểu thừa xúi giục và ác ma quấy nhiễu, nên vua giết hại những học giả Tam tạng Đại thừa. Vì lỹ do đó, Ta cho phép ông trụ ở phía bắc giới đàn suốt mười hai năm. Khi ác vương trị thế và chính pháp hoại diệt, ông nên dùng thần lực cầm tháp y đi khắp nước kia, thâu lấy tất cả giáo pháp Đại thừa đặt vào trong tháp. Ông cũng nên thâu lấy tăng-già-lê được thụ tri đúng pháp của những tì-kheo trì giới bị vua kia giết hại đặt vào trong tháp y. Những tì-kheo trì giới còn sống sót, ông hãy dùng thần lực đưa họ lên đỉnh Tu-di an trú.
Ma vương bạch Phật:
– Vào đời vị lai con sẽ bảo vệ chính pháp. Khi vua bạo ác kia sắp tiêu diệt Đại thừa, con từ trên đỉnh Tu-di lăn những tảng đá lớn đè vua bạo ác kia và ác tì-kheo nát thành bụi. Con có một nghìn người con đều có oai lực lớn, sinh xuống Diêm-phù-đề làm vua các nước kia và mỗi vua tạo dựng vạn tăng-già-lam đầy khắp cả Diêm-phù-đề và ba cõi, để diệt mối lo và bảo vệ chính pháp.
Đức Phật bảo bồ-tát Văn-thù:
– Ông mang tháp ỵ bát của Ta dạo khắp cõi Diêm-phù-đề, cho đến tam thiên đại thiên thế giới, an trí khắp nơi để giữ gìn giáo pháp của Ta và cũng có vua A-dục sai người xây tháp khắp các cõi tam thiên.
Đức Phật bảo bồ-tát Văn-thù-sư-lợi:
– Ông hãy dùng thần lực đến Kì-hoàn, lên lầu báu phía tây giảng đường lấy hộp châu ngọc đem về đây cho đại chúng xem. Lúc Ta vượt thành, khi đến một khu rừng cách hoàng cung của phụ vương bốn mươi dặm thì thân thể mỏi mệt, nên tạm dừng lại nghỉ ngơi. Bấy giờ, thụ thần hiện ra nói với Ta:
– Nay ngài tu đạo nhất định sẽ được thân sắc vàng, làm thầy của ba cõi. Khi Đức Phật Ca-diếp sắp nhập niết-bàn, có trao cho tôi hộp báu và tăng-già-lê bằng lụa, dặn tôi trao lại cho ngài!
Ta nói với thụ thần:
– Ta không dùng tăng-già-lê lụa của ngươi. Ta nghe người xưa nói: ‘Chư Phật ra đời không đắp ỵ lụa’. Nay Ta tu đạo, sao có thể giết hại sinh mạng để lấy tơ lụa may y đắp. Ngươi là ma đến quấy nhiễu Ta!
Thụ thần nói:

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 37 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP

QUYỂN 37 Quyển này có một chương Kính tháp. 35. CHƯƠNG KÍNH THÁP 35.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *