Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 3 / PUCL QUYỂN 35 – CHƯƠNG PHÁP PHỤC, NHIÊN ĐĂNG

PUCL QUYỂN 35 – CHƯƠNG PHÁP PHỤC, NHIÊN ĐĂNG

Này Xá-lợi-phất! Nếu có người nào ở trước Như Lai, thấy người cúng dường đèn mà khởi lòng tin thanh tịnh, chắp tay tùy hỉ, thi được tám pháp tăng thượng:
1. Sắc tăng thượng.
2. Quyến thuộc tăng thượng.
3. Giới tăng thượng.
4. Sinh lên cõi trời hay người đều được đời sống tăng thượng.
5. Tín tăng thượng.
6. Biện tài tăng thượng.
7. Thánh đạo tăng thượng.
8. Được A-nậu bồ-đề.
Này Xá-lợi-phất! Có năm điều rất khó được:
1. Thân người.
2. Tin ưa chính pháp của Phật.
3. Thích Phật pháp, được xuất gia.
4. Đầy đủ giới thanh tịnh.
5. Đoạn hết phiền não.
Tất cả chúng sinh đều cho hôm nay các ông đã được năm điều khó ấy”.
Kinh Đăng Chỉ ghi: “Thuở xưa, tại thành Vương Xá có năm ngọn núi vây quanh, trong đó ngọn Ma-già-đà là bậc nhất. Các bậc thắng trí, những người tu Phạm hạnh đều cho rằng đây là vùng đất trang nghiêm kì đặc, có thể làm cho tâm hỉ lạc, nên họ từ các nơi xa xôi đều tụ tập về.
Bấy giờ, trong thành có một vị trưởng giả rất giàu có, kho lẫm tràn đầy như Tì-sa-môn, nhưng không có con nối dõi, nên họ cúng tế thần linh cầu con.
Không bao lâu sau, người vợ mang thai, đủ mười tháng thì sinh được một bé trai. Đứa trẻ đó kiếp trước đã gieo trồng cội phúc, nên mới sinh ra đã có một ngón tay phát ra ánh sáng chiếu xa mười dặm. Cha mẹ vui mừng, liền mời hết bà con họ hàng và các thầy tướng, mở tiệc lớn để đặt tên cho con. Vì ngón tay phát ra ánh sáng nên đặt tên là Đăng Chỉ. Tất cả mọi người dự tiệc thấy đứa trẻ có tướng lạ, đều cho là việc chưa từng có.
Bấy giờ, trong buổi tiệc có bà-la-môn Bà-tu học rộng hiểu nhiều, thông suốt mọi việc, thấy đứa trẻ này có tướng lạ, mỉm cười và nói:
– Đứa ưẻ này hoặc là trời Na-la-diên, Thích-đề-hoàn-nhân, Nhật thiên từ hay các vị trời đức lớn sinh xuống!
Cha mẹ đứa trẻ nghe bà-la-môn nói vậy thì càng vui hơn, nên kéo dài tiệc lớn suốt bảy ngày. Cà nước đều biết việc này, có người tâu lên vua.
Vua A-xà-thế nghe tin, ban lệnh đưa đứa trẻ vào cung. Trưởng giả vâng mệnh, liền bồng đứa trẻ đến cửa cung, gặp lúc vua đang dự yến tiệc, nên không thông báo được. Trong lúc chờ đợi, ánh sáng từ ngón tay của đứa trẻ chiếu thẳng vào hoàng cung, rồi chiếu đến thân vua và cung điện, khiến tất các vật ở đây đều màu vàng. Thấy ánh sáng chiếu khắp cung điện, vua kinh ngạc, hỏi:
– Ánh sáng này từ đâu chiếu đến hoàng cung của trẫm? Chẳng lẽ đức Thế Tôn muốn giáo hóa chúng sinh, nên đã đến cửa cung trẫm ư? Hay các vị trời đức lớn, trời Thích-đề-hoàn-nhân, Nhật thiên tử v.v… sinh xuống đây sao? Vua liền sai người ra ngoài cửa cung xem.
Người kia thấy vậy , trở vào tâu vua:
– Tâu đại vương! Trước đây, đại vương truyền lệnh gọi một đứa trẻ vào cung, hiện đang đứng đợi bên ngoài. Tay đứa trẻ ấy bám trên vai người vú nuôi, ngón tay của nó phát ra ánh sáng chiếu vào trong cung, nên mới có ánh sáng này.
Vua bảo người kia:
– Mau đưa đứa trẻ vào đây!
Vua thấy đứa trẻ rất lạ, liền nắm tay xem tướng. Vua xem kĩ một hồi lâu rồi nói:
– Lục sư ngoại đạo nói không có nhân quả, thật là dối gạt. Nếu không có nhân quả thì tại sao ngón tay đứa trẻ này có ánh sáng như vậy. Do đây đoán biết, bọn ngoại đạo muốn làm cho chúng sinh rơi vào đường ác. Chắc chắn rằng đứa trẻ này không phải là trời Tự Tại v.v…, cũng chẳng phải tự nhiên có ánh sáng, nhất định nhờ phúc đức đời trước nên có quả báo lành này. Thế mới biết lời cửa Phật là chân thật, không hư dối, mà chúng sinh không chịu tu phúc là sao? Thật là kì lạ thay! Nhưng nay vẫn chưa biết rõ ánh sáng trên ngón tay của đứa trẻ hay do mặt trời, hoặc do mặt trăng và muốn biết được thực hư phải đợi đến nửa đêm.
Thế rồi, khi mặt trời vừa lặn, họ đã vội đặt đứa trẻ này lên lưng voi cho đi phía trước, vua và thần theo sau ra vườn. Lúc ấy, ánh sáng từ ngón tay của đứa trẻ chiếu sáng tất cả nơi tối tăm, mọi người nhìn thấy chim thú, hoa trái trong vườn rõ như ban ngày,
Thấy vậy, vua bỗng thốt lên:
– Không ngờ những lời Phật dạy vi diệu đến như thế! Nay trẫm tin sâu nhân quả. Bọn lục sư ngoại đạo thấp kém kia thật ngu si mê muội. Thế là vua càng tôn kính Đức Phật hơn.
Bấy giờ, Kì-vực tâu:
– Dù nghèo con phải dốc hết tài sản để tu tạo nghiệp lành, huống gì giàu sang mà không làm phúc!
Luận bàn như thế, trong chốc lát thì trời sáng, vua và mọi người đưa Đặng Chỉ vào cung, ban nhiều châu báu, rồi cho về nhà.
Đãng Chỉ dần dần lớn khôn, cha mẹ tìm người để cưới vợ. Cuối cùng chọn được một cô gái xinh đẹp của một gia đình quyền quí. Trưởng giả vốn là người giàu sang nên bày đủ lễ nghi, làm khuê phòng lộng lẫy, của hồi môn rất nhiều.
Thế nhưng ở đời, hễ có thịnh thì có suy, có hợp thì có tan. Sau đó, cha mẹ Đăng Chỉ đều qua đời. Giống như mặt trời lặn thì ánh sáng tắt dần, mặt trời xuất hiện thì ánh sáng của trăng biến mất như củi đã thành tro thì lửa cũng tắt; khỏe mạnh, xinh đẹp rồi cũng bị bệnh tật hủy hoại; tuổi trẻ rồi cũng sẽ già, mạng sống đáng quí sẽ bị sự chết cướp đoạt.
Từ khi cha mẹ Đăng Chỉ qua đời công việc làm ăn cũng dần suy sụp. Nhưng vì lớn lên trong một gia đình giàu sang sung sướng, nên Đăng Chỉ không để ý gì đến gia nghiệp mà chỉ giao du với bạn xấu, chơi bời lêu lổng, đắm say tửu sắc, xài tiền phung phí. Vật chứa trong kho không có người trông coi dần dàn cạn kiệt như trăng tròn lại khuyết.
Bấy giờ, theo luật pháp nước kia, mỗi năm mở đại hội ở núi Ban-chu một lần. Đăng Chỉ trang sức chỉnh tề, sắp đặt tùy tùng cùng đến dự đại hội. Lúc ấy bọn cướp biết Đăng Chỉ đi vắng, lại dò xét biết nhà không có người, nên chúng đến cướp hết tất cả tiền của, châu báu. Chiều tối Đãng Chỉ mới về tới, thấy nhà mình bị cướp hết, chỉ còn cây, đá, gạch ngói v.v… liền ngất xỉu ngã trên đất, mọi người rưới nước mới tỉnh dậy. Đăng Chỉ buồn bã khóc lóc và nghĩ: ‘Ngày xưa, cha ta làm đủ mọi cách mới gầy dựng được gia nghiệp, khổ nhọc cất chứa lương thực, tài bảo, đến khi sinh ra ta, nuôi dưỡng khôn lớn và giao hết gia sản cho ta. Tại sao ta không nối nghiệp của cha mà lại chơi bời lêu lỏng, lười biếng bị người

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 37 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP

QUYỂN 37 Quyển này có một chương Kính tháp. 35. CHƯƠNG KÍNH THÁP 35.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *