Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 3 / PUCL QUYỂN 35 – CHƯƠNG PHÁP PHỤC, NHIÊN ĐĂNG

PUCL QUYỂN 35 – CHƯƠNG PHÁP PHỤC, NHIÊN ĐĂNG

hằng ngày vào thành sắm sửa những thứ cần thiết, nên sinh tâm thương kính. Công chúa sai người đến hỏi:
– Thầy cần sắm sửa những gì?
Tì-kheo đáp:
– Tôi phát nguyện ba tháng làm người cung cấp dầu đèn cho Phật và chúng tăng, nên nay tôi vào thành xin dầu, tim đèn.
Sứ giả nghe tì-kheo nói vậy, về thuật lại với công chúa. Công chúa nghe xong, vui mừng đến nói với tì-kheo: ‘Từ naỵ về sau, thầy không cần phải đi xin nữa, tôi sẽ cung câp dầu, tim đèn’. Tì-kheo nhận lời. Ngay từ hôm đó, công chúa cho người mang dầu, tim đèn v.v… đến cho tì-kheo. Tì-kheo ấy thành tâm cúng dường, cuối cùng được Đức Phật thụ kí
– Một a-tăng-kì-kiếp sau, ông sẽ thành Phật Định Quang.
Công chúa nghe tì-kheo được Đức Phật thụ kí thành Phật, thầm nghĩ:
– Những vật dụng làm đèn cúng Phật đều của ta, sao tì-kheo ấy được Phật thụ kí mà ta không được?
Thế là công chúa tìm đến chỗ Phật trình bày suy nghĩ của mình. Đức Phật liền thụ kí cho công chúa:
– Hai a-tăng-kì chín mươi mốt kiếp sau, ngươi sẽ thành Phật Thích-ca Mâu-ni, đầy đủ mười hiệu.
Công chúa được Đức Phật thụ kí vui mừng khôn xiết, phát tâm bồ-đề, tức thời hóa thành thân nam, cung kính đỉnh lễ chân Phật, xin xuất gia làm sa-môn. Phật nhận lời cho xuất gia. Từ đó công chúa nỗ lực tu hành không gián đoạn.
Nhờ công đức cúng dường đèn thuở trước, từ đó đến nay trải qua vô số kiếp Ta thường sinh vào cõi trời, cõi người hưởng phúc tự nhiên, thân thể xinh đẹp hơn người. Đến nay thành Phật, cảm phúc báo được người cúng dường vô cực đăng này”.
Kinh Thí đăng công đức ghi: “Đức Phật nói với tôn giả Xá-lợi-phất:
– Nếu có người nào ở trước chùa tháp, hình tượng Phật bày biện phẩm vật cúng dường, hoặc dâng cúng đèn lớn, đèn nhỏ, hoặc chỉ cúng dầu, chất đốt, dù ánh sáng đó chỉ chiếu soi một bậc thềm thì được phúc đức vô lượng, hàng thanh văn, duyên giác không thể biết được, chỉ có đức Như Lai mới biết được mà thối. Người cầu phúc đức thế gian còn như thế, huống gì dùng tâm thanh tịnh, ưa thích nhớ nghĩ công đức của Phật không gián đoạn. Soi sáng một bậc thềm mà được phúc đức như thế, huống gì soi sáng tất cả đường bậc thềm. Hoặc chiếu sáng hai, ba, bốn đường bậc thềm; hoặc soỉ sáng một tầng, hai tầng, cho đến nhiều tầng của tháp thờ thân Phật; hoặc soi sáng một mặt, hai mặt, bốn mặt tháp, cho đến soi sáng tượng Phật.
Xá-lợi-phất! Ngọn đèn của người kia chỉ sáng trong chốc lát rồi vụt tắt, hoặc bị gió thổi tắt, hoặc vì hết dầu mà tắt, hoặc do hết tim mà tắt, hoặc do hết tim và dầu mà tắt, nhưng vì tin Phật, pháp, tăng, ở trước chùa tháp Phật dâng cúng đèn, nên được vô lượng phúc đức, chỉ Phật mới biết được. Chỉ dâng cúng một ngọn đèn nhỏ mà còn được phúc đức nhiều không thể tính kể. Huống gì sau khi Ta diệt độ, nếu có người nào, ở nơi chùa tháp Phật, hoặc tự mình, hoặc khuyến hóa người khác thắp một ngọn đèn, hai ngọn đèn, cho đến nhiều ngọn đèn, hoặc dâng hương, hoa, chuỗi ngọc, cờ báu, lọng báu và những phẩm vật quý giá khác cúng dường!
Nếu người nào cúng đèn dầu ở trong tháp Phật thì khi qua đời sẽ được ba lợi ích:
1. Lúc sắp qua đời, tất cả những điều phúc thiện đã làm đều hiện ra trước mặt và luôn nhớ nghĩ những pháp lành. Nhờ nhớ biết như vậy mà tâm an vui.
2. Nhờ đó mà phát tâm niệm Phật, bố thí, tâm hoan hỉ, không đau khổ vì chết.
3. Khởi tâm nhớ nghĩ đến pháp.
Này Xá-lợi-phất! Người kia lúc sắp qua đời lại được thấy bốn việc:
1. Thấy mặt trời tròn sáng xuất hiện.
2. Thấy mặt trăng tròn sáng xuất hiện.
3. Thấy chư thiên sinh vào một cõi.
4. Thấy đức Như Lai, ứng Chính Biến Tri đang ngồi bên cội bồ-đề sắp thành đạo quả và thấy mình cung kính tôn trọng, chắp tay đứng bên Phật.
Này Xá-lợi-phất! Sau khi người ấy qua đời, sinh lên trời Đao-lợi, lại được năm pháp thanh tịnh.
1. Được lực thanh tịnh.
2. Ở trong chúng trời được oai đức thù thắng.
3. Thường được niệm và tuệ thanh tịnh.
4. Thường được nghe âm thanh mà nhiếp tâm.
5. Luôn gặp được thân thuộc hợp ý, khiến tâm luôn hoan hỉ.
Khi tuổi thọ ở cõi trời kia hết cũng không bị rơi vào đường ác. Nếu sinh vào cõi người thì sinh vào gia đình thuộc dòng dõi tôn quý, chính tín Phật pháp. Nếu sinh ra đời nhằm lúc không có Phật, cũng không bị sinh vào gia đình hèn hạ, tà kiến.
Nhờ phúc đức cúng dường đèn mà được bốn niềm vui:
1. Thân thể khỏe mạnh.
2. Nhiều của cải.
3. Được điều lành lớn.
4. Có trí tuệ.
Nếu người nào tin kính Đại thừa, cúng dường đèn ở chùa tháp Phật thì được tám điều đáng quí:
1. Được nhục nhãn siêu việt.
2. Được niệm thù thắng không thể suy lường.
3. Đạt được phần thiên nhãn thù thắng.
4. Vì tu tập đầy đủ, nên không khuyết giới.
4. Được trí tuệ đầy đủ, nên chứng niết-bàn.
6. Nhờ những việc thiện đời trước, nên không sinh vào chỗ khổ nạn.
7. Nhờ những việc thiện đời trước, nên được gặp chư Phật, làm con mắt cho tất cả chúng sinh.
8. Nhờ những căn lành này, hoặc được làm Chuyển luân vương, có luân bảo không bị người khác làm chướng ngại, thân tướng xinh đẹp; hoặc làm Đế Thích được oai đức lớn, có đủ nghìn mắt; hoặc làm Phạm vương siêng tạo các việc thiện, được đại thiền định.
Này Xá-lợi-phất! Nếu hồi hướng công đức cúng dường đèn ấy về đạo bồ-đề thì được tám pháp an lạc thắng diệu như vậy.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 37 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP

QUYỂN 37 Quyển này có một chương Kính tháp. 35. CHƯƠNG KÍNH THÁP 35.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *