Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 3 / PUCL QUYỂN 32 – CHƯƠNG BIẾN HÓA VÀ NGỦ MỘNG

PUCL QUYỂN 32 – CHƯƠNG BIẾN HÓA VÀ NGỦ MỘNG

Đáp: Là vô minh, một trong ngũ cái.
26.3. TÍNH THIỆN
Kinh Xuất sinh Bồ-đề tâm ghi “Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo bà-la-môn Ca-diếp
– Này thiện nam tử! Có bốn loại mộng thiện thuộc về thắng pháp. Đó là: mộng thấy hoa sen, thấy có lọng che, thấy trăng tròn, thấy hình Phật. Người nào thấy như vậy nên vui mừng tự nghĩ: ‘Nay ta may mắn gặp được thắng pháp’. Bấy giờ, đức Thế Tôn nói kệ:
Nếu nằm ngủ mộng thấy hoa sen Hoặc là mộng thấy lọng báu che Lại ở trong mộng thấy trăng tròn Sẽ được lợi ích rất lớn lao.
Hoặc mộng thấy hình tượng Đức Phật Các tướng đầy đủ trang nghiêm thân Chúng sinh thấy vậy, nên vui mừng Nghĩ sẽ thành bậc Điều Ngự Sư ”.
Kinh Tạp bảo tạng ghi: “Ác Sinh vương là một ông vua tin theo tà kiến, bản tính tàn bạo, không có lòng nhân từ. Một hôm, đức Như Lai sai ngài Ca-chiên-diên đến nước đó giáo hóa, Ác Sinh vương và phu nhân đều sinh lòng tin Phật pháp. Sau đó, đại phu nhân của vua tên là Thi-bà-cụ-sa sinh được vị thái tử tên Kiều-bà-la.
Bấy giờ, Ác Sinh vương nằm mộng thấy tám việc:
1. Trên đầu lửa cháy.
2. Hai con rắn quấn ngang hông mình.
3. Lưới sắt nhỏ quấn vào thân.
4. Thấy hai con cá hồng ngậm hai chân.
5. Thấy bốn con hạc trắng bay đến chỗ ông.
6. Đi trong vùng bùn máu, ngập đến nách.
7. Leo lên núi Thái Bạch.
8. Thấy chim quán tước đại tiện trên đầu mình.
Ác Sinh Vương tỉnh mộng cho là điềm không
tốt, nên buồn bã, tiều tụy, liền hỏi các vị ngoại đạo bà-la-môn. Các ngoại đạo vốn không thích vua và ghét tôn giả Ca-chiên-diên, nay nhân nghe vua mộng như vậy liền nói:
– Đây là mộng không lành, nếu không cúng tế giải trừ thì vua sẽ gặp họa!
Vương nghe họ nói thế, cho là đúng, càng buồn bã lo lắng hơn và hỏi:
– Nếu cúng tế, trừ họa, thì cần những vật gì?
Các bà-la-môn nói:
– Những vật dùng để cúng tế đều được bệ hạ yêu thích và quí trọng, dù chúng tôi nói ra bệ hạ không thể cung cấp được.
Vua nói:
– Mộng này rất xấu, chỉ sợ họa lớn liên lụy đến thân ta. Ngoài thân ta ra những thứ khác ta không tiếc gì cả, xin các vị cứ nói những phẩm vật cần dùng!
Các bà-la-môn biết vua tha thiết, liền nói:
– Mộng này có tám việc, nên cần phải có tám loại phẩm vật để cúng tế mới trừ được họa:
1. Giết phu nhân Thi-bà-câu-sa.
2. Giết thái tử Kiều-bà-la.
3. Giết quan Tể tướng.
4. Giết chim thần của bệ hạ.
5. Giết con voi một ngày đi ba nghìn dặm của bệ hạ.
6. Giết con lạc đà một ngày đi ba nghìn dặm của bệ hạ.
7. Giết ngựa hay của bệ hạ.
8. Giết gã đầu trọc Ca-chiên-diên mà vua tôn kính.
Từ nay đến bảy ngày sau, nếu giết tám vật này, dồn máu chúng lại rồi lội vào trong đó thì sẽ trừ được họa.
Nghe các đạo sĩ bà-la-môn nói vậy, vua cho mạng mình là quan trọng, nên liền chấp nhận. Vua trở về cung mà trong lòng vô cùng buồn rầu, lo lắng.
Thấy vậy, phu nhân hỏi:
– Tại sao bệ hạ buồn vậy?
Vua nói cho phu nhân nghe giấc mộng không lành và những lễ vật mà các bà-la-môn cần.
Phu nhân nghe vua nói vậy liền tâu vua:
– Chỉ cần bệ hạ được bình an vô sự, chứ tấm thân hèn mọn cùa thiếp đây nào có đáng gì!
Phu nhân lại tâu:
– Thiếp bằng lòng bảy ngày sau sẽ quay lại chịu chết, nhưng xin bệ hạ cho thiếp đến chỗ tôn giả Ca-chiên-diên, trong vòng sáu ngày ấy thiếp ở đó thụ trai, nghe pháp.
Vua nói:
– Không được! Nếu phu nhân đến đó nói hết sự thật, Ca-chiên-diên biết được sẽ bỏ trẫm đi mất.
Thấy phu nhân tha thiết quá, vua không nỡ từ chối, đành bằng lòng để phu nhân đến gặp tôn giả Ca-chiên-diên. Phu nhân đến đỉnh lễ tôn giả Ca-chiên-diên, thăm hỏi và ở lại ba ngày. Tôn giả thấy lạ, bèn hỏi:
– Từ trước đến nay chưa bao giờ phu nhân nghỉ lại ở đây hai ba đêm liền, tại sao hôm nay lạ vậy?
Phu nhân trình bày điềm mộng dữ của vua cho tôn giả nghe rồi báo:
– Bảy ngày sau vua sẽ giết chúng ta dùng để trừ tai họa. Mạng sống của tôi không còn được bao nhiêu nên đến đây nghe pháp, tiện thể trình bày cho tôn giả biết những điều vua mộng thấy.
Tôn giả Ca-chiên-diên nói:
– Điềm mộng này rất tốt, nên vui mừng chứ sao lại buồn?

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 37 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP

QUYỂN 37 Quyển này có một chương Kính tháp. 35. CHƯƠNG KÍNH THÁP 35.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *