Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 3 / PUCL QUYỂN 32 – CHƯƠNG BIẾN HÓA VÀ NGỦ MỘNG

PUCL QUYỂN 32 – CHƯƠNG BIẾN HÓA VÀ NGỦ MỘNG

4. Mộng thấy cây nhỏ có trái.
5. Mộng thấy một người cầm sợi dây, sau lưng là một đàn dê và con dê chúa ngậm sợi dây.
6. Mộng thấy chồn ngồi trên ghế vàng và ăn thức ăn đựng trong bát vàng.
7. Mộng thấy một con trâu lớn theo bú con trâu nhỏ.
8. Mộng thấy bốn con trâu từ bốn hướng gầm rống tiến lại gần sắp húc nhau, bỗng nhiên biến mất.
9. Mộng thấy một hồ nước lớn, ở giữa đục bốn phía trong.
10. Mộng thấy một dòng suối lớn nước màu đỏ.
Sau khi tỉnh giấc, trong lòng vua vô cùng lo lắng, sợ sẽ hại thân, mất nước và vợ con.
Sáng hôm sau, vua cho triệu tập tất cả công khanh, đại thần, đạo sĩ, những người giỏi về đoán mộng vào triều và nói:
– Đêm qua trẫm nằm mộng thấy mười việc, khi tỉnh dậy cảm thấy sợ hãi, trong lòng không an, ai có thể giải mộng này?
Bấy giờ, có một đạo sĩ bà-la-môn tâu:
– Tôi sẽ giải điềm mộng của bệ hạ, nhưng chỉ sợ khi bệ hạ nghe rồi thêm lo lắng, không vui.
Vua nói:
– Khanh biết gì cứ nói ra, chớ e ngại.
Đạo sĩ bà-la-môn tâu:
– Những điều bệ hạ mộng thấy đều xấu, phảỉ giết những người yêu thương, quý trọng như phu nhân, thái tử, những cận thân, người hầu, nô tì của bệ hạ để cúng tế trời thì sẽ được bình an vô sự. Ngoài ra phải đốt hết những đồ trang sức quý giá và ngọa cụ của bệ hạ để cúng tế trời. Như thế bệ hạ sẽ được bình an vô sự.

Vua nghe đạo sĩ bà-la-môn nói, càng thêm lo lắng, buồn bã, vào trai phòng suy nghĩ những điều đạo sĩ nói.
Bấy giờ, chính phu nhân của vua là Ma-ni liền đến hỏi:
– Tại sao bệ hạ vào trai phòng và buồn bã, sầu não như vậy? Thần thiếp có lỗi với bệ hạ sao?
Vua đáp:
– Nàng không có lỗi gì với trẫm cả, tự trẫm cảm thấy buồn thôi.
Phu nhân lại hỏi, nên vua bảo:
– Nàng chớ hỏi trẫm! Nếu biết được chỉ làm cho nàng không vui thôi.
Phu nhân lại nói:
– Thiếp là một nửa của bệ hạ, nếu có việc lành, dữ gì cứ nói, tại sao bệ hạ không nói cho thiếp biết?
Vua liền nói cho phu nhân nghe mười điều mà vua đã mộng thấy. Nghe xong, phu nhân nói:
– Bệ hạ chớ lo buồn, sầu não! Giống như người mua vàng mài lên đá tốt xấu, thật giả màu sắc của nó tự hiện ra trên đá. Nay Đức Phật đang ở gần tinh xá cách nước ta không xa, sao chúng ta không đến đó hỏi, xem Đức Phật giải thế nào, bệ hạ nên làm theo lời Phật dạy.
Vua liền ra lệnh cho quần thần chuẩn bị xe ngựa, đến chỗ Phật. Đến nơi vua đỉnh lễ chân Đức Phật, ngồi sang một bên và bạch:
– Đêm qua con mộng thấy mười việc, sau khi tỉnh giấc cảm thấy kinh hãi, con sợ mất nước, vợ con. Cúi xin Đức Phật giải mười điều mộng ấy, con nguyện nghe lời Ngài dạy.
Đức Phật dạy:
– Bệ hạ chớ lo buồn, sợ hãi, những điều mộng ấy không có gì đáng lo, chỉ là việc ở đời sau, chẳng phải trong đời ác này. Đây là điềm nói người đời sau không sợ cấm pháp, dâm loạn, tham lợi, ganh ghét, không biết đủ, thiếu nhân nghĩa, không có lồng từ, mừng giận không chừng, không hổ thẹn:
– Mộng thấy ba cái bình đều có khói xông lên từ hai bên miệng và đan xen lẫn nhau, nhưng không vào bình là điềm đời nay những người giàu sang, phú quý kết giao với nhau, họ không thân gần những người nghèo khổ. Bệ hạ mộng thấy bình chính là điều này vậy. Vậy chớ lo buồn, đất nước, phu nhân, thái tử đều bình an vô sự.
– Mộng thấy ngựa ăn bằng miệng và ăn bằng hậu môn là điềm người đời sau làm đế vương, đại thần, xén bớt bổng lộc của quan huyện, lại bóc lột muôn dân không biết chán, không biết đủ. Vì thế, bệ hạ chớ buồn rầu, lo lắng
– Mộng thấy cây nhỏ ra hoa là điềm người đời sau chưa đủ ba mươi tuổi mà đầu tóc đã bạc trắng, tham dâm, đa dục, tuy tuổi trẻ mà đã già yếu. Vì thế, bệ hạ chớ buồn rầu, lo lắng.
– Mộng thấy cây nhỏ có trái là điềm đời sau người nữ chưa đầy mười lăm tuổi đã lấy chồng, bồng con trở về nhà mà không biết hổ thẹn. Vì thế, bệ hạ chớ buồn rầu, lo lắng.
– Mộng thấy có một người cầm sợi dây, sau lưng là một đàn dê và con dê chúa ngậm sợi dây là điềm đời sau người chồng ra ngoài buôn bán, vợ ở nhà tư thông với người đàn ông khác và tiêu xài hết tài sản của chồng. Vì thế, bệ hạ chớ buồn rầu, lo lắng.
– Mộng thấy chồn ngồi trên ghế vàng và ăn thức ăn trong bát vàng là điềm đời sau kẻ hạ tiện sẽ thành người tôn quý, có tàỉ sản, mọi người kính và sợ; còn hàng công hầu, tử tôn trở thành người nghèo thiếu, ngồi dưới, ăn sau. Vì thế, bệ hạ chớ buồn rầu, lo lắng.
– Mộng thấy một con trâu lớn theo bú con trâu nhỏ là điềm đời sau con người không có lễ nghĩa, mẹ đi làm mai mối cho con gái, dụ dỗ con trai nhà người tư thông với con gái mình, cầu mong được tiền tài, vật chất, lấy đó làm kế sinh nhai mà không biết hổ thẹn. Vì thế, bệ hạ chớ buồn rầu, lo láng.
– Mộng thấy bốn con trâu từ bốn hướng gầm rống tiến lại gần sắp húc nhau, bỗng nhiên biến mất là điềm đời sau đế vương, trưởng sử và nhân dân không có

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 37 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP

QUYỂN 37 Quyển này có một chương Kính tháp. 35. CHƯƠNG KÍNH THÁP 35.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *