Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 3 / PUCL QUYỂN 32 – CHƯƠNG BIẾN HÓA VÀ NGỦ MỘNG

PUCL QUYỂN 32 – CHƯƠNG BIẾN HÓA VÀ NGỦ MỘNG

– Lửa cháy trên đầu là điềm vua nước Bảo Chủ sẽ sai người mang mũ trời báu giá trị mười vạn lượng vàng đến dâng lên vua.
Phu nhân vô cùng lo lắng vì thời hạn bảy ngày sắp đến, sợ người kia mang mũ đến trễ sẽ bị vua hại, bèn hỏi tôn giả:
– Lúc nào họ mang mũ đến?
Tôn giả đap:
– Sau giờ ăn hôm nay họ sẽ mang đến.
– Hai con rắn quấn vào hông mình là điềm vua nước Nhục-chì sẽ tặng hai thanh kiếm báu giá trị mười vạn luợng vàng. Hôm nay sẽ đến.
– Lưới sắt nhỏ quấn thân là điềm vua nước Đại Tần sẽ dâng tặng chuỗi ngọc giá trị mười vạn lượng vàng. Sáng mai sẽ mang đến.
– Cá hồng ngậm chân là điềm vua nước Sư Tử sẽ dâng tặng đôi giày báu lưu-li giá trị mười vạn lượng vàng. Đến giờ ăn ngày mai sẽ mang đến.
– Bốn con hạc trắng bay đến là điềm vua nước Bạt-kì dâng tặng vàng bạc, châu báu. Trưa hôm sau sẽ mang đến.
– Đi trong bùn máu, ngập đến nách là điềm vua nước An Từc dâng tặng áo Khâm-bà-la bằng lông cừu gìá trị mười vạn lượng vàng, xế chiều ngày mai sẽ mang đến.
– Tên núi Thái Bạch là điềm vua nước Khoang Dã dâng tặng con voi lớn. Sau giờ ăn ngày mai sẽ mang đến.
– Chim quán tước đại tiện trên đầu là điềm vua và phu nhân sẽ có việc bí mật riêng. Việc đến sẽ tự biết.
Quả thật đúng như lời tôn giả nói, tất cả các nước đều đến dâng tặng phẩm vật đúng thời hạn, vua rất vui mừng.
Phu nhân Thi-bà-cụ-sa trước đó đã có một cái mũ báu, lại đội thêm cái mũ báu của vua nước Bảo Chủ dâng tặng. Vua liền cởi lấy bớt một cái tặng cho Hiệu Hí và đội vòng hoa vàng lên đầu phu nhân.
Lúc ấy, phu nhân tức giận, nói: ‘Gặp việc xấu thì thiêp phải chịu trước, nay được mũ báu lại cho người kia. Phu nhân liền bưng một bát sữa tạt lên đầu vua. Vua tức giận rút kiếm muốn giết phu nhân. Phu nhân sợ hãi, chạy vào phòng đóng cửa lại, vua không thể vào được. Ngay lúc ấy, vua chợt nhớ lại lời tôn giả đoán mộng: ‘Có chuyện bí mật riêng’. Chính là việc này.
Bấy giờ, vua và phu nhân đến chỗ tôn giả Ca-chiên-diên thuật lại mọi việc và thưa:
– Vì từ trước đến nay tin theo lời phi pháp tà ác, nên nghi ngờ tôn giả, vợ con, đại thần yêu quý của trẫm, suýt nữa đã tạo việc cực ác. Nay nhờ tôn giả mà trẫm không làm việc cực ác.
Nói rồi, vua đến kính lễ và cúng dường tôn giả. Đồng thời, vua đuổi các ngoại đạo bà-la-môn ra khỏi nước mình. Nhân đó, vua hỏi tôn giả:
– Vì nhân duyên gì mà các nước mang châu báu đến dâng tặng trẫm như vậy?
Tôn giả đáp:
– Vào thời quá khứ, cách đây chín mươi mốt kiếp, bấy giờ có Đức Phật Tỳ-bà-thi ra đời. Lúc Đức Phật này xuất hiện, có một cõi nước tên là Bàn-đầu, thái tử tín ngưỡng Phật pháp, siêng năng tu tập, đến chỗ Đức Phật cúng dường lễ bái và dùng các thứ mũ báu, kiếm báu, chuỗi ngọc, voi lớn, xe báu và y khâm-bà-la dâng lên Đức Phật. Do phúc đức này mà đời đời sinh ra đều được tôn quí, châu báu không cầu mà tự đến.
Vua nghe tôn giả nói vậy, càng sinh lòng tin và tôn kính Tam bảo, rồi đỉnh lễ trở về cung”.
26.4. TÍNH BẤT THIỆN
Kinh Phát giác tịnh tâm ghi: “Phật bảo bồ-tát Di lặc:
– Bồ-tát nên quán hai mươi tai họa của thùy miên:
1. Lười biếng.
2. Thân thể nặng nề.
3. Thân thể nhơ bẩn.
4. Da dẻ sần sùi.
5. Thân kém uy đức.
6. Ăn uống không tiêu.
7. Thân thể sinh mụn nhọt.
8. Buông lung.
9. Tăng trưởng ngu si.
10. Trí tuệ mờ mịt.
11. Nguyện lành giảm bớt.
12. Sẽ đi đến chồ tối tăm.
13. Không được cung kính.
14. Bẩm chất ngu si.
15. Nhiều phiền não, tâm chạy theo các kết sử.
16. Không còn ham muốn các pháp lành.
17. Khiến cho tất cả pháp lành giảm sút.
18. Luôn sống trong sợ hãi.
19. Hủy nhục người tinh tiến.
20. Làm cho người khác khinh thường đại chúng”.
Kinh Quốc vương Bất-lê-tiên-nê thập mộng ghi: “Khi Đức Phật còn tại thế, có vua Bất-lê-tiên-nê nằm mộng thấy mười việc:
1. Mộng thấy ba cái bình đều có khói xông lên mờ mịt từ hai bên miệng và đan xen nhau mà không vào bình.
2. Mộng thấy con ngựa ăn bằng miệng và ăn bằng hậu môn.
3. Mộng thấy cây nhỏ ra hoa.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 37 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP

QUYỂN 37 Quyển này có một chương Kính tháp. 35. CHƯƠNG KÍNH THÁP 35.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *