Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 3 / PUCL QUYỂN 30 – CHƯƠNG TAM BẢO TRỤ TRÌ

PUCL QUYỂN 30 – CHƯƠNG TAM BẢO TRỤ TRÌ

Thổi bay hết núi non
Người hộ trì chính pháp
Cũng diệt các phiền não.
Thí như thủy tai khởi
Nhấn chìm cả đại địa
Người hộ trì chính pháp
Cũng đoạn hết phiền não.
22.3. THẬN TRỌNG TƯ DUY
Muốn thành vị đại lương y hoằng truyền ba tạng, trước hết cần phải hợp cơ, tự trị bệnh của mình, sau trị bệnh cho người. Như thế chính pháp được trường tồn. Chẳng nên vì danh lợi mà đàm luận suông danh giáo4, nếu không tu một hạnh nào thì đồng với kẻ cuồng say.
Cho nên, luận Đại thừa trang nghiêm ghi: “Có hai hạng người say: một, tại gia đầy đủ tài và sắc; hai, xuất gia được ca ngợi. Hạng người thứ nhất phần nhiều là người tại gia giàu sang mà tâm buông lung, gây nhân địa ngục. Hạng thứ hai đa số là người xuất gia tham cầu danh lợi, xem thường bản thân, mong người ca ngợi, khởi lòng kiêu mạn, tâm ý mê mờ, đánh mất Phật tâm, không thấy chính đạo, trôi lăn ba đường”.
Kinh Niết-bàn ghi: “Phật bảo Ca-diếp:
– Sau khi Ta vào Niết-bàn bảy trăm năm, ma vương Ba-tuần sẽ dần dần hủy hoại chính pháp của ta. Thí như thợ săn mặc pháp phục, ma vương Ba-tuần cũng thế, sẽ hóa làm tì-kheo, tì-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, tu-đà-hoàn, a-la-hán, cho đến Phật. Ma vương hư vọng hóa thân hữu lậu này thành thân vô lậu để hủy hoại chính pháp Ta”.
Kinh này còn ghi: “Nếu tì-kheo vì lợi dưỡng mà thuyết pháp, đệ tử của vị này cũng bắt chước thầy, tham cầu lợi dưỡng, thì cả thầy trò đều phá hoại tăng chúng…
– Nếu tì-kheo nào giữ gìn giới cấm, nhưng vì lợi dưỡng mà cùng qua lại, gần gũi với người phá giới thì cũng gọi là người phá giới, cũng gọi là tạp tăng…
– Lại có hạng người Thường một không phải là hạng nhất-xiển-đề. Tại sao? Vì người đó tu bố thí, trì giới, nên gọi là Thường một…”.
Kinh lại ghi: “Này Thiện nam! Có bốn việc tốt mà phải chịu quả báo:
1. Vì muốn hơn người mà đọc tụng kinh điển.
2. Vì lợi dưỡng mà thụ trì tịnh giới.
3. Vì muốn làm quyến thuộc của người khác mà bố thí.
4. Vì muốn sinh lên cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng mà buộc niệm tư duy”.
Kinh ghi: “Nhất-xiển-đề đoạn dứt các căn lành, chẳng phải là pháp khí. Giả sử họ nghe kinh Đại Niết-bàn trong trăm nghìn vạn năm, cũng không thể phát tâm Bồ-đề. Tại sao? Vì họ không có tâm thiện”.
Kinh ghi: “Nầy Thiện nam! Sau khi Ta vào niết-bàn vô lượng trăm nghìn năm, bậc Thánh tứ quả, cũng đều vào niết-bàn. Sau khi chính pháp diệt, trong thời tượng pháp sẽ có tì-kheo giống như trì luật, nhưng ít đọc tụng kinh, tham cầu ăn uống nuôi dưỡng bản thân, đắp y thô xấu, hình dáng tiều tụy, không có uy đức, tự ý nuôi trâu dê, gánh củi mang cỏ, râu tóc bờm xờm, móng tay dài nhọn. Người này tuy đắp ca-sa, nhưng giông như thợ săn, bước đi chậm rãi như mèo rình chuột, thường nói lời này: ‘Ta đắc A-la-hán! Người này đã bị nhiều bịnh khổ, nằm ngủ trên đống phân, ngoài hiện tướng hiền lành, trong tham lam tật đố, giống như các bà-la-môn tu pháp câm. Người này thật chẳng phải sa-môn mà hiện tướng sa-môn! Người này vô cùng tà kiến, chê bai chính pháp, hủy hoại cấm giới, chính hạnh, uy nghi do đức Như Lai chế ra. Chúng lại nói quả giải thoát vẫn còn xen lẫn pháp bất tịnh, cho đến hủy hoại giáo nghĩa bí mật vi diệu, nói trái kinh luật: ‘Như Lai chấp nhận cho chúng tôi án thịt uống rượu’. Tự nêu ra luận thuyết này, rồi nói đó là Phật thuyết, cùng nhau tranh luận và tự xưng là sa-môn Thích tử.
Này Thiện nam! Khi đó, có các sa-môn tích trữ lúa thóc, thụ nhận cá thịt, tự tay làm thức ăn, cất giữ dầu mỡ, lọng báu, giầy da, gần gũi quốc vương, đại thần, trưởng giả, xem tướng, đoán sao, siêng học y thuật, nuôi dưỡng nô tỳ, cất giữ vàng bạc châu báu, học các nghề họa sĩ, đắp tượng, viết sách, dạy học, trồng trọt, cổ đạo, chú thuật, bào chế thuốc thang, đàn ca, thổi sáo, kĩ nhạc, hương hoa thoa thân, lại thêm cờ bạc.
Nếu tì-kheo nào xa lánh những việc ác này, người ây là đệ tử chân thật của ta. Trái lại, có tì-kheo làm những việc bất tịnh như: gần gũi quốc vuơng, vương tử, đại thân, người nữ, lớn tiếng cười đùa, hoặc im lặng mà nghi ngờ đối với các pháp, hoặc nhiều lời mà lại vọng nói sở trường sở đoản, tốt xấu, thiện bất thiện, thích mặc y phục đẹp, ở trước thí chủ tự ca ngợi bản thân, ra vào, dạo chơi chỗ bất tịnh như: hàng rượu, kĩ viện, cờ bạc. Hạng người như thế, Ta không chấp nhận ở trong chúng tì-kheo, phải khuyên họ bỏ đạo hoàn tục, thí như diệt sạch cỏ dại trong ruộng lúa.
Phải biết các kinh luật đều do Như Lai nói. Người nào thuận theo lời ma thì là quyến thuộc của ma, còn người nào thuận theo lời Phật tức là bồ-tát”.
Kinh Phật tạng ghi: “Tì-kheo phá giới thì trăm nghìn ức vạn kiếp phải cắt thịt mình để trả nợ cho thí chủ, hoặc đọa làm súc sinh, thường mang nhiều chở nặng. Tại sao? Thí như có người cúng dường phẩm vật chỉ bằng một phần nghìn ức sợi tóc, tì-kheo phá giới còn không thể tiêu được, huống gì có thể tiêu hết y phục, thức ăn, giường chiếu, thuốc men!…
– Tì-kheo nào ưa ngắm nhìn phụ nữ, không gần người nam, cho đến ghét người trì giới, gần gũi kẻ phá giới, thường ca ngợi bố thí, không ca ngợi trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, không ca ngợi hạnh tịch diệt, xa Iìa nơi thanh vắng, thường ưa chê bai, luận bàn lỗi người trì giới, không ca ngợi người tu hạnh đầu-đà, hoặc nêu ra một việc, rồi mặc tình buông lời ác, v.v… đều là tì-kheo phá giới”.
Kinh Đại Bát niết-bàn ghi: “Này thiện nam! Khi chính pháp của Như Lai sắp diệt tận, có nhiều tì-kheo gây nghiệp ác, không biết kho tàng bí mật vi diệu của Như Lai, lại buông lung, lười biếng, không đọc tụng, tuyên dương, giảng giải chính pháp của Như Lai. Những kẻ đó thí như bọn giặc si mê vứt bỏ trân bảo mà gánh lấy cỏ khô, nên không hiểu kho tàng bí mật vi diêu của Như Lai. Bởi vậy, trong kinh nói buông lung, không siêng năng là hiểm họa. Thật đáng thương thay! Đời vị lai rất đáng kinh sợ. Khổ thay! Chúng sinh không siêng năng nghe nhận kinh điển Đại thừa Đại niết-bàn này. Chỉ có các bồ-tát ma-ha-tát mới có đủ khả năng hiểu nghĩa chơn thật, không vướng mắc vào văn tự, tùy thuận căn cơ mà giảng nói, không trái với kinh điển.
Lại nữa, này thiện nam! Thí như cô gái chăn bò bán sữa, do tham lợi nhiều, nên cô pha thêm hai phần nước, rồi bán cho một cô gái chăn bò khác. Cô gái này lại pha

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 37 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP

QUYỂN 37 Quyển này có một chương Kính tháp. 35. CHƯƠNG KÍNH THÁP 35.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *