Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 3 / PUCL QUYỂN 30 – CHƯƠNG TAM BẢO TRỤ TRÌ

PUCL QUYỂN 30 – CHƯƠNG TAM BẢO TRỤ TRÌ

kheo thấỵ người hủy hoại chính pháp mà không quở trách, đuổi đi, cử tội, thì đó là kẻ giặc trong Phật pháp; còn nếu đuổi đi, quở trách, cử tội thì tì-kheo đó là đệ tử Thanh văn chân thật của ta.
Kinh ghi:
– Nay Như Lai đem chính pháp vô thượng phó chúc cho các quốc vương, đại thần, tể tướng, tì-kheo, tì-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. Các vị nên khích lệ người học, khiến họ tăng trưởng giới-định-tuệ. Nếu người nào không chịu tu học ba pháp nầy mà lại buông lung, phá giới, hủy hoại chính pháp thì quốc vương, đại thần, bốn bộ chúng phải nghiêm trị.
Kinh lại ghi:
– Tì-kheo đã có đầy đủ các vật dụng cung cấp cho thân, lại giữ gìn giới cấm, có thể cất tiếng sư tử giảng rộng diệu pháp là chín thể loại kinh, từ Tu-đa-la đến A-phù-đà-đạt-ma để làm lợi ích, an lạc cho các chúng sinh, thì tì-kheo này nên giảng nói: “Trong kinh Niết-bàn, Đức Phật ngăn cấm các tì-kheo không được nuôi những vật phi pháp như: nô tì, trâu, dê, V.V…. Nếu có tì-kheo nuôi những vật bất tịnh như thế thì phải răn trị. Trước đây, những bộ kinh khác cũng dạy: Nếu tì-kheo nào nuôi các vật phi pháp như thế thì vị quốc vương trị phạt đúng pháp, bắt phải hoàn tục”.
Nghe lời này, có thể những kẻ phá giới sẽ nổi giận, đến hại vị pháp sư ấy. Cho dù bị giết chết, nhưng vị pháp sư này cũng được tôn xưng là bậc trì giới tự lợi, lợi tha. Vì duyên này, Ta cho phép quốc vương, đại thần, tể tướng, ưu-bà-tắc, v.v… hộ trì người nói pháp.
Kinh này lại ghi:
– Khi hộ trì chính pháp, tì-kheo Giác Đức răn dạy các tì-kheo không được phá giới, nuôi vật phi pháp. Nghe tin này, những người phá giới liền đến hại tì-kheo.
Bấy giờ, vua Hữu Đức quyết bỏ mạng để bảo vệ tì-kheo Giác Đức, nên chiến đấu với bọn phá giới và cứu được pháp sư. Từ đó về sau, vua và tì-kheo Giác Đức thường được gặp chư Phật, cho đến cả hai đều thành Phật.
Đức Phật nói: “Vua Hữu Đức thuở đó chính là tiền thân của ta; còn tì-kheo Giác Đức chính là tiền thân Phật Ca-diếp”. Nhờ hộ trì Phật pháp nên cả hai đều thành tựu thân kim cang.
Kinh lại ghi:
– Sau khi Ta vào Niết-bàn, trong đời ác trược, cõi nước hỗn loạn, cướp đoạt lẫn nhau, nhân dân đói khát. Bấy giờ, có nhiều người vì đói khát, nên phát tâm xuất gia; hạng người như thế gọi là hạng người đầu trọc. Thấy có tì-khéo trì giới thanh tịnh, oai nghi đầy đủ, hộ trì chính pháp, bọn này liền xua đuổi hoặc giết hại.
Bồ-tát Ca-diếp thưa Phật:
– Bạch Đức Thế Tôn! Nêu vậy, tì-kheo trì giới, hộ trì chính pháp làm thế nào để vào được thôn xóm, thành ấp giáo hoá?
Phật đáp:
– Này thiện nam! Vì thế, nay Ta cho phép tì-kheo trì giới kết bạn với các cư sĩ cầm binh khí. Vì hộ pháp, nên các quốc vương, đại thần, trưởng giả, ưu-bà-tắc, v.v… dù cầm binh khí, ta vẫn gọi họ là người trì giới; nếu cầm binh khí, nhưng chẳng giết hại ai thì gọi là người trì giới bậc nhất.
Trong các kinh, Ta từng nói người phạm bốn tội Ba-la-di cho đến tội Đột-cát-la, v.v… cũng nên nghiêm trị. Nếu chúng sinh không giữ gìn giới cấm thì làm sao thấy Phật tính. Tất cả chúng sinh dù có Phật tính, nhưng nhờ trì giới mới thấy; nhờ thấy Phật tính mới thành tựu Vô thượng Bồ-đề.
Đức Phật nói bài kệ:
Nếu Tì-kheo tu tập
Giới, định và trí tuệ
Phải biết chẳng bao lâu
Chứng đắc Đại niết-bàn.
Kinh Nguyệt Đăng tam-muội, Đức Phật nói kệ:
Dù đọc tất cả kinh
Cậy đa văn, phá giới
Đa văn không thể cứu
Phá giới đọa địa ngục.
Kinh Đại phương quảng thập luân, Đức Phật nói bài kệ:
Nếu quốc vương chân thiện
Quyết hộ trì chính pháp
Khiến ba thừa hưng thạnh
sẽ được biển công đức.
Dù dâng bảy thứ báu
Đầy khắp Diêm-phù-đề
Cúng dường các Đức Phật
Phúc đó còn hạn lượng.
Dù cúng dường tăng phòng
Khắp bốn châu thiên hạ
Việc này được phúc lớn
Không bằng hộ chính pháp.
Giả sử vì chư Phật
Xây chùa tháp khắp nơi
Việc này được phúc lớn
Không bằng hộ chính pháp.
Vì năm mặt trời hiện
Làm khô cạn đại dương
Người hộ pháp của Ta
Làm khô cạn phiền não.
Ví như phong tai khởi

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 37 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP

QUYỂN 37 Quyển này có một chương Kính tháp. 35. CHƯƠNG KÍNH THÁP 35.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *