Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 3 / PUCL QUYỂN 30 – CHƯƠNG TAM BẢO TRỤ TRÌ

PUCL QUYỂN 30 – CHƯƠNG TAM BẢO TRỤ TRÌ

Kinh Thắng thiên vương ghi: “Có chúng sinh thấy bồ-tát vừa mới thành đạo, hoặc thấy bồ-tát thành đạo từ lâu, hoặc thấy bốn vị thiên vương trong một thế giới dâng bát cúng Phật, hoặc thấy những vị thiên vương trong hằng hà sa thế giới dâng bát cúng Phật. Này Xá-lợi-phất! Bấy giờ, vì độ chúng sinh nên bồ-tát thụ nhận tất cả các bát, chồng hết vào bàn tay rồi ép lại thành một. Các vị thiên vương đó không thấy nhau, nên đều cho là đức Thế Tôn dùng riêng bát của mình”.
Y bát kỉ ghi: “Khi còn tại thế, Phật Thích-ca dùng bát bằng đá xanh chứa hơn ba thăng. Sau khi Phật niết-bàn, bát này tùy duyên đến với những chúng sinh đủ phúc đức”,
22.10. QUỈ THẦN
Kinh Đại tập ghi:
– Bấy giờ, tất cả chư thiên, rồng, cho đến tất cả ca-trá phú-đan-na v.v… có lòng tin tăng thượng đối với Tam bảo, họ nói với nhau: “Từ nay về sau, tất cả chúng ta nên hộ trì chính pháp. Nếu quốc vương nào trị phạt, đánh đập những người xuất gia thụ trì giới cấm hay không thụ giới cấm, hoặc người thụ rồi lại hủy phạm, không gom chứa giới hạnh, thì chúng ta không hộ trì nữa. Quốc vương này sẽ bỏ bê đất nước; khiến nước ấy xuất hiện những kẻ lừa dối, đấu tranh, dịch bệnh, đói khát, đao binh, mưa gió trái mùa, hạn hán nóng bức, làm tổn hại mùa màng, các đệ tử thanh văn bỏ đến nước khác, làm cho nước đó không còn phúc điền. Nếu quan lại dùng roi đánh đệ tử thanh văn của đức Thế Tôn, hoặc người chỉ đắp ca-sa, mà quốc vương không ngăn cản bảo vệ thì chúng ta cũng nên rời bỏ nưóc đó.
Kinh đại tập ghi
– Bấy giờ, Thế Tôn phó chúc Trung Quốc cho mười bảy vị đại tướng như thiên tử Tì-thủ-yết-ma cho đến đại thiên nữ Song Đồng Mục và năm nghìn quyến thuộc của mỗỉ người:
– Các ông là những bậc hiền thủ, cùng nhau hộ trì Trung Quốc, giúp diệt trừ tất cả sự khổ não, tranh đấu, oán thù, tranh giành, giao chiến nhau, đói khát, dịch bệnh, mưa gió trái thời, lạnh rét, nóng bức. Các ông cũng phải ngăn chặn các ác chúng sinh bất thiện, chấm dứt các tâm sân khuể, thô lỗ, độc ác, khổ não của họ và trừ dẹp tất cả các vật dụng không có ý vị, khiến cho pháp nhãn của ta tồn tại lâu dài, tiếp nối hạt giống Tam bảo, không để đoạn tuyệt.
Có bài tụng:
Bậc Đại Thánh uy nghiêm
Trí giác ngộ tròn sáng
Quán thấy khắp tất cả
Như vang ứng theo tiếng.
Chẳng nhờ tăng trưởng phúc
Đâu biết tâm chí thành!
Đạo lành đáng kính mộ
Dẫn dắt chúng sinh mê
Trăm sông nổi sóng dữ
Đều gom về một vị
Mọi vật có lấy bỏ
Thiện ác có đầy vơi
Tám tà thật bén nhạy
Bốn câu cùng tranh danh
Biết phân biệt đúng sai
Pháp trụ được lâu dài.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 37 – CHƯƠNG KÍNH PHÁP

QUYỂN 37 Quyển này có một chương Kính tháp. 35. CHƯƠNG KÍNH THÁP 35.1. LỜI ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *