Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 1 / PUCL QUYỂN 9 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT

PUCL QUYỂN 9 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT

– Phạm tiên A-tư-đà đã được ngũ thông đang ở Hương sơn, có thể giải hết nghi ngờ của bệ hạ.
Vua thầm nghĩ: ‘Đường lên Hương sơn hiểm trở, người thường không thể đến, bằng cách nào để thỉnh được tiên nhân ấy!’. Vua vừa suy nghĩ, tiên nhân A-tư-đà từ xa đã biết được ý vua, nên bay vào cung xem tướng thái tử. Vua thấy tiên nhân đến, vui mừng không nói nên lời, liền cùng hoàng hậu bế thái tử ra định đinh lễ tiên nhân. Tiên nhân liền ngăn: ‘Đây là bậc tôn quí nhất trong ba cõi trời người, tại sao bệ hạ bảo đinh lễ tôi?’. Tiên nhân vội đứng dậy chắp tay lễ chân thái từ. Vua thưa:
– Xin tiên nhân xem tướng cho thái tử!
Tiên nhân xem xong, không kiềm chế được, bỗng nhiên bật khóc. Thấy tiên nhân khóc, vua và phu nhân toàn thân run rẩy, vô cùng lo lắng. Giống như cơn sóng lớn đập vào chiếc thuyền nhỏ. Vua vội hỏi:
– Sao tiên nhân khóc, thái tử có gì không tốt ư?
Tiên nhân A-tư-đà tâu:
– Tâu không! Thái tử có đầy đủ các tướng hảo, không có gì xấu cả. Chỉ hận cho tôi đã quá già, năm nay đã một trăm hai mươi tuổi rồi, không lâu nữa tôi qua đời và sinh lên trời Vô Tưởng, không thấy được Phật xuất thế, không được nghe Phật thuyết pháp, cho nên cảm thấy buồn tủi. Nếu chúng sinh nào có đủ ba mươi hai tướng mà không đúng chỗ, dù lâu vẫn không lộ rõ, người ấy nhất định sẽ làm Chuyển luân thánh vương. Nếu chúng sinh nào có đủ ba mươi hai tướng, lại hiện đúng nơi đúng chỗ, các tướng ấy đều lộ rất rõ, người ấy nhất định sẽ thành tựu Nhứt thiết chủng trí. Nay tôi xem thấy các tướng của thái từ rất đúng nơi, lại hiện rất rõ ràng. Vì thế, tôi đoán chắc rằng nhất định thái tử sẽ thành tựu Chính giác.
Tiên nhân đoán tướng thái tử xong vội từ biệt vua mà ra về”.
Kinh Phật bản hạnh ghi:
• Đại vương! Nay tôi hận mình vì tuổi đã cao, thân thể già suy, sau này không gặp được Phật, mất lợi ích lớn, Vì thế tôi khóc, tôi tự thương cho mình chứ không phải thái tử có gì không tốt. Tiên nhân liền nói kệ:

Hận tôi nhiều điên đảo
Không gặp Phật đắc đạo
Uổng một đời không nghe
Tôi bị mất lợi lớn
Nay tôi đã già yếu
Sắp chết đến nơi rồi
Nghĩ đời này được gặp
Vừa vui, vừa lo sợ
Họ Thích vừa hưng thịnh
Lại sinh được con phúc
Tất cà khổ thế gian
Thảy đều được an lạc.
5.73. Thể hiện lòng cung kính
kinh Phật bản hạnh ghi: “Bấy giờ, hoàng hậu Ma-da đưa tay đỡ đầu thái tử xoay về phía tiên nhân, giống như đỉnh lễ dưới chân tiên nhân. Nhưng do sức oai đức, nên thân của thải tử tự xoay, đưa hai chân hướng về tiên nhân. Vua Tịnh Phạn thầy vậyvội giúp hoàng hậu xoay đầu thái tử hướng về tiên nhân đỉnh lễ. Nhưng do sức oai đức, chân thái tử cũng tự nhiên xoay về hướng tiên nhân. Vua Tịnh Phạn lại xoay đầu thái tử về hướng tiên nhân, nhưng thái tử lại xoay chân về hướng tiên nhân, vua và hoàng hậu làm ba lần như vậy. Tiên nhân A-tư-đà từ xa nhìn thấy như thế. Khi ấy, thái tử phóng thường quang rực rỡ chiêu khăp đại địa, hiện lộ uy đức, dung mạo đoan chính đáng quí, thân màu vàng ròng, đầu như bảo cái, mũi thẳng và tròn, cánh tay dài, các chi tiết phần trên thân đều ngay thẳng, không thiếu, không khuyết, đầy đủ và trang nghiêm.
Thấy vậy, A-tư-đà từ chỗ ngồi đứng dậy tâu:
– Đại vương! Người chớ xoay đầu của thái tử về hướng tôi. Vì sao? Vì đầu của thái tử không nên đỉnh lễ chân tôi mà đầu tôi mới nên đỉnh lễ chân thái từ. Thật hiếm có! Thật hiếm có! Bậc đại nhân ra đời, rất là hiếm có! Bậc đại nhân đã xuất thế! Người mà chư thiên nói, chính là thái tử đây, thật không sai khác.
Lúc ấy, tiên nhân A-tư-đà chỉnh trang y phục, kéo y lộ vai phải, gối phải sát đất đưa hai tay ôm lấy thái tử đặt lên đầu và trở về lại chỗ ngồi cũ. Sau khi trở về chỗ ngồi cũ, tiên nhân A-tư-đà lại bế thái tử xuống đặt lên đầu gối.
5.7.4. Hiện tướng
Kinh Phật bản hạnh ghi: “Bấy giờ vua Tịnh Phạn thưa tiên nhân:
– Thưa đại sư! Trẫm muốn thái tử luôn ở hoàng cung. Đại sư có cách gì khiến cho thái tử ngay từ nhỏ không xa lìa trẫm chăng?
Tiên nhân A-tư-đà tâu:
– Tâu đại vương! Tôi thật không thể một mình tự ý quyết định cách thức ngăn cản thái tử.
Vua Tịnh Phạn lại nói:
– Đại sư hãy lắng nghe! Nay trẫm phải tìm mọi cách ngăn cản, để thái tử từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành không rời trẫm mà xuất gia.
Tiên nhân A-tư-đà hỏi:
– Tâu đại vương! Vi sao bệ hạ nói như vậy?
Vua Tịnh Phạn thưa:
– Tôn sư nên biết! Tất cả thầy tướng trong nước của trẫm đều tiên đoán: ‘Nếu thái tử ở đời thì sẽ làm Chuyển luân thánh vương’. Vì vậy nên trẫm mới nói như thế.
Tiên nhân A-tư-đà tâu:
– Đại vương! Những thầy tướng ấy đều nói dối. Vì sao? Vì những tướng quí của thái tử không phải là tướng cùa Chuyển luân thánh vương. Nay thái tử có đầy

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 6 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

QUYỂN 6 Quyển này tiếp theo chương Lục đạo. 4. CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt) 4.4. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *