Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 1 / PUCL QUYỂN 9 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT

PUCL QUYỂN 9 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT

tát sinh được bảy ngày thì mẹ của bồ-tát đều qua đời. Vì sao? Vì các bồ-tát xuất gia khi tuổi còn trẻ, nếu mẹ của bồ-tát chứng kiến thì trái tim vỡ nát mà chết
Luận sư của Tát-bà-đa nói: “Mẹ thấy thân thể con xinh đẹp kì lạ hiếm có, không kềm được tòng vui sướng, xúc động nên qua đời. Sau khi qua đời. bà được sinh lên cõi trời Đao-lợi.
Bấy giờ, vua Tịnh Phạn tập họp tất cả những người trong dòng họ Thích lại và nói: ‘Các người đây đều là hoàng thân quốc thích, nay thái tử còn nhỏ mà đã mất mẹ, việc trông nom nuôi dưỡng thái tử nên giao phó cho ai? Nên chỉ định ai nuôi dưỡng thái tử lớn khôn, ai có thể thương yêu thái tử như con của mình?’.
Bấy giờ, năm trăm phụ nừ dòng họ Thích đồng tâu:
– Thần thiếp có thể nuôi dưỡng, chăm sóc thà tử!
Những người trong dòng họ Thích nói:
– Các người đều còn rất trẻ, khỏe mạnh, đarn mê sắc dục, không biết tùy thời chăm sóc, không biết cách yêu thương vỗ về. Chi có Ma-ha Ba-xà-ba-đề đây chính là dì ruột của thái tử, mới có thể thương yêu nuôi dưỡng thái tử được!
Vua Tịnh Phạn nghe nỏi, liền giao thái tử cho Ma-ha Ba-xà-ba-đề và nói:
– Quý thay phu nhân! Đứa bé này cần được nuôi dưỡng, phải khéo bảo vệ và chăm sóc cho chóng lớn, tùy thời tắm rửa.
Vua lại ra lệnh tuyển chọn ba mươi hai thể nữ để giúp việc nuôi dưỡng thái từ. Trong số ba mươi hai thể nữ đó chọn tám thể nữ lo việc ẵm bồng thái từ, tám thể nừ lo việc tắm rửa, tám thể nữ lo việc bú mớm, tám thể nữ chơi đùa với thái tử.
Khi ấy Ma-ha Ba-xà-ba-đề tâu với vua:
– Thiếp sẽ làm đúng như lời bệ hạ căn dặn, không dám làm trái”.
5.63. Điềm lành
Kinh Phật bản hạnh ghi:
– Kể từ khi thái từ ra đời, gia sản của vua Tịnh Phạn tăng lên mỗi ngày; tất cả tiền tài, vàng bạc, châu báu; gia cầm, gia súc đều dư dật. cỏ bài kệ:
Ngũ cốc và tài bảo
Vàng bạc và y phục
Hoặc làm, hoặc không làm
Tự nhiên được đầy đủ
Đồng tử và từ mẫu
Sữa, lạc, tô dư thừa
Từ mẫu nào thiếu sữa
Đều tự nhiên căng đầy.
Những người trước đây oán thù của vua Tịnh Phạn ngày nay tự nhiên trở thành hòa thuận, dần dần thân thiện, đồng tâm nhất ý. Trong nước mưa gió đúng thời, không có tai họa, không có loạn lạc, mùa màng bội thu; nhân dân đều thực hành đúng. pháp, bố thí để tạo công đức. Vì mọi người không bị oan uổng, nên đều vui vẻ, chẳng khác nào cõi trời. Nếu chẳng phải nhờ oai đức của thái tử không thể có được những việc như thế! Nên có bải kệ:
Người đời nghe Phật dạy
Không tham lam, bỏn xẻn
Mọi việc hành đúng pháp
Lòng từ không sát sinh
Thoát khỏi cảnh đói khát
Thức ăn uống đầy đủ
Mọi người đều vui vẻ
Hưởng vui như cõi trời
Kinh Phổ diệu ghi: “Bồ-tát sinh được bảy ngày thì thân mẫu qua đời, thụ phúc tướng trên cõi trời Đao-lợi. Khi thánh mẫu vừa sinh lên cõi trời kia, năm vạn Phạm thiên cầm bình báu, hai vạn phu nhân của Phạm-ma cầm lụa báu đứng hầu mẹ của bồ-tát”.
Kinh Thụy ứng bản khởi ghi: “Bồ-tát đã biết đức hạnh của mẫu thân không thể cưu mang thể chất cùa ngài, cho nên nhân khi mẫu thân sắp mạng chung Ngài mới gá thai”.
Kinh Đại thiện quyền ghi: “Bồ-tát sinh được bảy ngày thì mẫu thân qua đời. Nhờ phúc lành, bà được sinh lên trời, nên không phải lỗi của bồ-tát”.
Kinh Nhân quả ghi: “Dì ruột của thái tử là Ma-ha Ba-xà-ba-đề nuôi dưỡng, chăm sóc thái tử như con ruột của mình”.
5.7. XEM TƯỚNG
5.7.1. Lời dẫn
Bậc chí thánh không có nơi chốn nhất định, nhưng tùy thuận nhân duyên ẩn hiện khắp nơi. Ngài lắng tâm rỗng chiếu, ứng cơ cùng khắp như vang theo tiếng. Đó gọi là thường trụ tịch diệt bất động, nhưng có cảm thì liền ứng. Vì thế, Ngài mới giáng thần vào cung trời Đâu-suất, gá thân xuống nơi Ca-tì-la-vệ.
Gia thế thì tiếp nối ngôi vị Luân vương, môn phong thì kế thừa thánh đạo. Cõi nước thì ở trung tâm của tam thiên giới, đã khác xa Lạc ấp; quốc triều thì có tám vạn dân, thật hơn hẳn non Kê; thân thuộc rấtđông ai có thể biết hết được! Cho dù Lữ công giỏi xem tướng Cao đế, được đời ca tụng là bậc Tri nhân, nhưng cũng không thể sánh với việc Tư-đà đoán tướng thầy ta là Tất-đạt. Như vậy, nếu so sánh hơn kém, thấp cao thì thật có sai khác.
5.7.2. Ban lịnh xem tướng
Kinh Thụy ứng ghi: .“Bấy giờ, vua Bạch Tịnh ra lệnh tìm năm trăm thầy tướng giỏi để xem tướng cho thái tử. Các thầy tướng nói:
– Thái tử là con mắt của thế gian, giống như vàng, các tướng hiện ra rất rõ ràng. Nếu thái tử xuất gia thì sẽ thành tựu Nhất thiết chủng trí. Nếu ở đời sẽ làm chuyển luân thánh vương, thống lãnh bốn thiên hạ, cao tột bậc nhất.
Các thầy tướng lại tâu:

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 6 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

QUYỂN 6 Quyển này tiếp theo chương Lục đạo. 4. CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt) 4.4. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *