Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 1 / PUCL QUYỂN 9 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT

PUCL QUYỂN 9 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT

Thân thái tử sắc vàng, đủ ba mươi hai tướng, phóng ánh sáng rực rỡ chiếu sáng tam thiên đại thiên thế giới. Ánh sáng ấy trụ ở nước Ca-duy-la-vệ, trung tâm ba nghìn mặt trời mặt trăng và một vạn hai nghìn thiên hạ (Có một trăm vạn ức nhật nguyệt, bốn trăm vạn ức thiên hạ. Nhưng nói ba nghìn là nêu tóm tắt, cho nên biết, có sự phân biệt giữa Hoa và Nhung. Kinh Hải nội ghi: (Nước Thân-độc là nơi mà họ Hiên Viên cư trú”. Quách Thị chú thích:
“Thân-độc là nước Thiên Trúc, nói đó là trung tâm cùa trời đất thì cũng không phải là quá” Hậu Hán thư chép: ‘‘Ngoài dãy Thông Lĩnh gọi là Cửu Di, nước ấy rộng lớn đẹp đẽ hơn Trung Quốc Sách Ngô Việt xuân thu chép: ‘‘Quỷ Tử vào đất Chu thấy y phục của Chương phủ và nhạc cùa Tam đại . Nếu nói nước Ngô là nước Man-di há có việc này sao? Tuy nhiên, nếu căn cứ vào đây mà luận thì chưa chắc đã chính xác. Cho nên phải tùy theo sự thay đổi cùa từng thời đại, không đồng quan điểm về Trung thiên mà xưa nay thường xác định
Luận Trí độ ghi:
Hỏi: Vì sao Phật hiện thân sắc vàng?
Đáp: Nếu sắt ở bên cạnh vàng thì sắt không hiện được. Vàng thời nay ở gần vàng thời Đức Phật thì vàng thời nay không hiển lộ. Vàng thời Phật ở gần vàng Diêm-phù-na thì vàng thời Phật không hiển lộ. Vàng Diêm-phù-na ở gần kim sa trong đại hải của Chuyển luân thánh vương đạo, vàng Diêm-phù-na không hiển lộ. Kim sa ở gần kim sơn thì kim sa không hiển lộ. Kim sơn ở gần vàng Tu-di-sơn thì kim sơn không hiển lộ. Vàng Tu-di-sơn ở gầnvàng Tam Thập Tam thiên và chuỗi ngọc của chư thiên thì vàng Tu-di-sơn không hiển lộ. Vàng Tam Thập Tam thiên và anh lạc của chư thiên để gân vàng Diệm-ma thiên, vàng Tam Thập Tam thiên và anh lạc của chư thiên không hiển lộ. Vàng của Diệm-ma thiên ở gần vàng Đâu-suất-đà thiên, vàng của Diệm-ma thiên không hiển lộ. Vàng của Đâu-suất-đà thiên ở gần vàng của Hóa Tự Tại thiên, vàng của Đâu-suất-đà thiên không hiển lộ. Vàng của Hóa Tự Tại thiên ở gần vàng của Tha Hóa Tự Tại thiên, vàng của Hóa Tự Tại thiên không hiển lộ. Vàng cùa Tha Hóa Tự Tại thiên ở gần sắc thân của bồ-tát, vàng của Tha Hóa Tự Tại thiên không hiển lộ. Diệu sắc như thế gọi là tướng Kim sắc”.
Kinh Thụy ứng ghi: “Khi thái tử vừa mới ra đời, bát bộ trời rồng… xuất hiện trong hư không trỗi nhạc, ca hát, ngâm vịnh, tán tụng, đốt hương, rải hoa, mưa các loại y trời và chuỗi ngọc rực rỡ nhiều không thể đếm xuể. Dưới cội cây bỗng hiện ra bốn cái giếng có nước tám tính chất. Bấy giờ có ba mươi bốn điềm lành ứng hiện”.
5.5.6. Hàng phục tà ma
Kinh Thụy ứng ghi: “Khi hay tin hoàng hậu vừa hạ sinh thái tử, vua Tịnh Phạn liền dẫn bốn loại binh, cùng với các quần thần đến vườn Lam-tì-ni. Đến nơi, vua thấy thái từ hiện điềm lạ như thế thì vừa vui vừa sợ, chắp tay lễ tạ các thiên thần. Vua bế thái tử đặt lên xe voi bảy báu rồi cùng với quần thần, thể nừ, chư thiên trỗi nhạc theo vào thành. Vì vuakhông biết Tam bảo, nên đưa thái tử đến miếu thờ trời. Thái tử vừa vào miếu, tượng Phạm thiên liền đứng dậy đỉnh lễ dưới chân thái tử và nói với vua Tịnh Phạn:
– Đại vương nên biết! Thái tử đây là bậc tôn quý trong trời người, tất cả thiên thần trong hư không đều phải đỉnh lễ. Đại vương không thấy việc ấy hay sao mà còn đưa thái tử đến đây đỉnh lễ tôi?
Vua Bạch Tịnh cùng các đại thần đều cho là việc chưa từng có, liền đưa thái tử rời miếu, trờ về hoàng cung”.
Kinh Phổdiệu ghi: “Khi thái tử vừa đến miếuthờ trời, ngài nói bài kệ:
Mới sinh, động tam thiên
Thích, Phạm, A-tu-luân
Nhật, nguyệt, các thiên vương
Đều cúi đầu đỉnh lễ
Còn có trời nào hơn
Mà đưa Ta đến đó?
Thiên trung thiên, siêu thiên
Trời không thể so sánh
Thuận thế đến nơi này
Hiện điềm lành người vui
Bao nhiêu thứ cúng dường
Thiên trung thiên, siêu thánh.
Bấy giờ, Thích, Phạm, Tứ thiên vương đều rời chỗ ngồi xuống nhân gian, năm vóc sát đất đỉnh lễ dưới chân bồ-tát. Khi ấy, trăm nghìn chúng trờingười, nhân dân im lặng tán ngưỡng rồi bỗng đồng loạt cất tiếng lớn ca ngợi việc chưa từng có. Họ vô cùng vui sướng, trời đất chấn động mạnh, trời mưa các loại hoa, trăm nghìn kĩ nhạc không trỗi tự vang. Từ các tượng, chư thiên hiện thân đỉnh lễ dưới chân bồ-tát, rồi đứng dậy nói kệ:
Tu-di so hạt cải
Hơn trời rồng biến hiện
Làm sao lại có chuyện
Nhật nguyệt lễ đom đóm
Tuệ đức sao lễ trời?
Tam thiên đều quy y.
Hạt cải so Tu-di
Dấu chân trâu sánh biển
Cao cả hơn nhật nguyệt.
Nếu lễ bậc chí tôn
Công đức không tính kể
Mỗi mỗi được an ổn
Đức nhiều không hạn lượng.
5.5.7. Đồng ứng hiện sinh
Kinh Thụy ứng ghi: “Lúc ấy, những người trong dòng họ Thích cùng một ngày sinh được năm trăm bé trai”.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 6 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

QUYỂN 6 Quyển này tiếp theo chương Lục đạo. 4. CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt) 4.4. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *