Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 1 / PUCL QUYỂN 9 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT

PUCL QUYỂN 9 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT

Quần thần tâu:
– Tâu đại vương! Hiện có đại sư Tì-xa-bà-mật-đa-la thông suốt các luận, tối thắng tối diệu, đủ sức dạy bảo thái tử.
Nghe vậy, vua liền sai người đến mời Tì-xa-bà-mật-đa-la vào yết kiến, vua nói:
– Này tôn giả! Ngài có thể dạy cho thái tử tất cả các môn học và luận thư không?
Tì-xa-bà-mật-đa-la tâu:
– Tâu đại vương! Tôi xin theo lệnh ngài, đảm đương việc dạy bảo thái tử.
Vua Tịnh Phạn vô cùng vui mừng, sắp xếp năm trăm đồng tử trong dòng họ Thích theo hầu thái tử và vô lượng vô biên đồng tử, đồng nữ thuộc những dòng họ khác theo thái tử cùng đến trường. Đại sư Tì-xa-bà-mật-đa-la từ xa nhìn thấy, vì oai đức của thái tử, đại sư không cưỡng lại được nên liền đứng dậy, rời chỗ ngồi đến cúi mình đỉnh lễ dưới chân thái tử. Lễ bái xong, đại sư quay nhìn bốn phía lấy làm hổ thẹn. Ngay lúc ấy, trong hư không có một vị thiên tử tên Tịnh Diệu ở từ cung trời Đâu-suất cùng vô lượng vô biên đại thiên thần vương thường theo bảo vệ thái tử, ẩn thân trong hư không, nói kệ:
Các môn học thế gian
Và tất cả kinh luận
Người này đã thôngsuốt
Cũng có thể dạy người.
Hơn hết các chúng sinh
Vì tùy thuận thế gian
Từ lâu đã học rồi
Nay hiện theo thầy học.
Các trí tuệ xuất thế
Những đế và các lực
Pháp từ nhân duyên sinh
Sinh rồi lại diệt tận
Một niệm biết kia thảy
Danh sắc hiện, không hiện
Còn có thể chứng biết
Huống hồ gì văn tự!
Thiên tử nói kệ xong, rải các loại hoa trên thái tử và trờ về thiên cung.
Từ đó, thái tử bắt đầu theo thầy học tập. Vua cũng ra lệnh dùng gỗ Ngưu Đầu chiên-đàn tốt nhất làm bảng viết, dùng bảy báu viền chung quanh xe, dùng các loại hương quý nhất ở cõi trời thoa trên mặt lưng rồi trao cho thái tử mang đến chỗ của đại sư Tì-xa-bà-mật-đa-la. Đến rồi, thái tử hỏi tôn giả A-xà-lê:
– Tôn giả dạy tôi sách gì?
Tì-xa-bà-mật-đa-la đáp:
– Sách do Phạm thiên nói (chính là sách của bà-la-môn, có bốn mươi âm chính)
– Khự-lô-sắt-trá thư. (Trung Quốc dịch là Lư thần).
– Phú-sa-ca-la tiên nhân thuyết thư. (Trung Quốc dịch là Hoa hoa).
– A-ca-la thư (Trung Quốc dịch là Tiết phân).
– Mông-già-la thư. (Trung Quốc dịch là Kiết tường).
– Vong-mị-ni thư. (Trung Quốc dịch Đại Tần quốc thư).
– Ương-cù-lê thư. (Trung Quốc dịch là Chỉ thư)
– Tà-na-ni-ca thư (Trung Quôc dịch là Đà thư).
– Bà-già-la thư (Trung Quốc dịch là Tự ngim).
– Ba-la-bà-ni thư (Trung Quốc dịch là Thụ diệp).
– Ba-lưu-sa thư (Trung Quốc dịch làác ngôn)
-Phụ-dư thư
– Tì-đa-trà thư (Trung Quốc dịch lă Khởi thi).
– Đà-ni-trà quốc thư (TQ dịch là Nam Thiên Trúc),
– Chi-la-đê thư (Trung Quốc dịch là Hình nhân).
– Độ-kì-sai-na-bà-đathư (Trung Quốc dịch là Hữu toàn).
– Ưu-ba-già thư (Trung Quốc dịch là Nghiêm si).
– Tăng-khư thư (Trung Quốc dịch là Đẳng kế).
– A-bà-vật-đà thư (Trung Quốc dịch là Phú).
– A-thố-lô-ma thư (Trung Quốc dịch là Thuận).
– Tì-da-mị-xà-la thư (Trung Quốc dịch tà Tạp).
– A-đà-la-đa thư (Điểu trướng biên sơn).
– Tây-cù-da-ni thư.
– Kha-sa thư (Sơ-lặc).
– Chi-na quốc thư.
– Ma-na thư (Khóa đẩu).
– Mạy-trà-xoa-la thư (Trung tự).
– Tì-đa-tất-để thư (Xích).
– Phù-lâu-ba thư (Hoa).
– Đề-bàthư (Thiên) .
– Na-già thư (long}.
– Dạ-xoa thư.
– Càn-thát-bà thư (Thiên âm thinh)

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 6 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

QUYỂN 6 Quyển này tiếp theo chương Lục đạo. 4. CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt) 4.4. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *