Home / Pháp Uyển Châu Lâm / PUCL - Tập 1 / PUCL QUYỂN 9 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT

PUCL QUYỂN 9 – CHƯƠNG THIÊN PHẬT

Đáp: Vì tâm lợi tha của bồ-tát Thích-ca lớn, tâm tự lợi nhỏ. Tâm lợi tha của bồ-tát Di-lặc nhỏ mà tâm tự lợi thì lớn”.
5.7.5. Nghiệp nhân
Kinh Đắc Vô cấu nữ ghi:
Đức Phật dạy: “Bồ-tát thành tựu bốn pháp thì được ba mươi hai tướng trượng phu: một, dùng vàng rải lên Phật hoặc rải lên chùa tháp; hai, dùng dầu thơm thoa lên tháp Như Lai; ba, cúng dường các thứ hoa, hương, kĩ nhạc; bốn, quyến thuộc cùng nhau cúng dường hòa thượng A-xà-lê. Thế Tôn nói kệ:
Dùng vàng rải chùa tháp
Dầu thơm thoa tháp Phật
Cúng dường hoa, hương, nhạc
Thành tâm cúng dường thầy
Thực hành bốn việc ấy
Được ba mươi hai tướng
Xinh đẹp rất kì diệu
Đầy đủ các công đức.
Bồ-tát thành tựu bốn việc thì đạt được tám mươi tùy hình: một, dùng các loại vải tốt đẹp trang trí pháp tòa; hai, cúng dường chúng sinh không biết mệt mỏi; ba, không làm náo loạn nơi ở của pháp sư; bốn, dạy chúng sinh tu hạnh Bồ-đề. Thế Tôn lại nói kệ:
Vải tốt trải pháp tòa
Cúng dường không biết mệt
Dạy người tu bồ-đề
Được tám mươi tùy hình
Bồ-tát siêng tu tập
Bốn công đức như thế
Thì trong tất cả thời
Có tướng tốt trang nghiêm.
5.7.6. Giống và khác
Luận Tân-bà-sa ghi:
Hỏi: Tám mươi tùy hình ở nơi nào?
Đáp: Ở ngay trong các tướng, theo các tướng mà biến chuyển để trang nghiêm thân Phật, làm cho thân càng hoàn mĩ.
Hỏi: Tướng và tùy hình không ngăn ngại, xâm đoạt lẫn nhau sao?
Đáp: Không! Tướng và tùy hình giúp cho nhau hiển lộ. Giống như cây trong rừng, nhờ hoa làm lộ các cây. Thân Phật tướng hảo trang nghiêm cũng như thế. Giống như núi vàng được các loại báu tô sức thêm vậy.
Hỏi: Ba mươi hai tướng mà bồ-tát đạt được so với tướng của Chuyển luân thánh vương có gì khác?
Đáp: Tướng của bồ-tát có bốn điểm vượt trội hơn tướng của Chuyển luân thánh vương, đó là: sáng chói, rõ ràng, hoàn hào, đúng chỗ. Hoặc có năm điểm: Đúng chỗ, vô cùng đoan nghiêm, các đường vân in sâu, tùy thuận thắng trí, tùy thuận li nhiễm.
5.7.7. So sánh
Kinh Phật A-tì-đàm ghi: “Tất cả công đức của chúng sinh trong một nghìn A-tăng-kì thế giới chỉ bằng công đức của một lỗ chân lông trên thân Phật. Công đức của tất cả lỗ chân lông trên thân của Như Lai chỉ bằng một tùy hình hảo của Phật. Phật thànhtựu công đức của tám mươi tùy hình hảo như thế. Trăm lần công đức của tám mươi tùy hình hảo chỉ bằng một tướng trên thân Như Lai, Đức Phật đã thành tựu công đức ba mươi hai tướng. Nghìn lần công đức của ba mươi hai tướng chỉ bàng một tướng bạch hào trên trán của Như Lai. Trăm ức lần công đức của một nghìn tướng bạch hào chỉ bằng một tướng xương đỉnh của Như Lai. Tất cả Phi thiên cũng không thể thấy được xương đỉnh đầu của Phật. Tất cả những công đức không thể nghĩ bàn thanh tịnh như thế hợp lại thành thân Phật. Vì thế nên nói Như Lai tôn quí nhất trong cõi trời, cõi người.
5.7.8. Trăm phúc
Kinh ưu-bà-tắc giới ghi: “Đức Phật dạy:
– Bồ-tát tu mỗi mỗi tướng đều lấy trăm phúc đức làm trọng tâm, tu năm mươi tâm thì đủ năm mươi tâm. Vì thế nên gọi là trăm phúc đức.
Thiện nam tử! Tất cả phúc đức của tất cả thế gian không bằng công đức của một cọng lông của Như Lai. Công đức nơi tất cả lỗ chân lông của Như Lai không bằng công đức của một tùy hình hảo. Công đức của tám mươi chủng hảo không bằng công đức của một tướng. Công đức của tất cả tướng không bằng công đức của tướng bạch hào. Công đức của tướng bạch hào không bằng công đức của tướng Vô kiến đỉnh. Vì thế, Như Lai thành tựu đầy đủ vô lượng công đức. Ba mươi hai tướng đó chính là quả báo của đại bi”.
Luận Tân-bà-sa ghi:
Hỏi: Khế kinh nói, mỗi một tướng của Phật đều có trăm phúc trang nghiêm. Vì sao gọi là trăm phúc?
Đáp: Ở đây gọi trăm tư là trăm phúc. Sao gọi là trăm tư? Giống như khi bồ-tát tạo tác trăm tướng, túc thiện trụ tướng nghiệp thì trước khởi năm mươi tư để sửa trị thân thể cho thanh tịnh, nhu nhuyến. Kế đến khởi một tư chính thức dẫn dắt, sau đó lại khởi năm mươi tư khiến thân viên mãn. Giống như nông dân trước dọn bờ phát cỏ, kế tiếp là gieo giống, sau cùng là bón phân, tưới nước cho ruộng, bồ-tát cũng như thế. Giống như túc thiện trụ tướng nghiệp cũng có trăm tư trang nghiêm như thế. Cho đến Ô-sắt-nị-sa tướng nghiệp của Phật cũng như thế. Vì thế nên nói tất cả các tướng của Phật đều trăm phúc trang nghiêm.
Hỏi: Năm mươi tư là gì?
Đáp: Trong Thập nghiệp đạo, mỗi nghiệp đạo có năm tư. Li sát nghiệp đạo có năm tư: li sát tư; khuyến đạo tư; tán mỹ tư; tùy hỉ tư; hồi hướng tư. Nghĩa là hồi hướng những công đức tu tập này về bồ-đề, cho đến Chính kiến cũng như vậy. Đó gọi là năm mươi tư.

About namcuulong

Check Also

PUCL QUYỂN 6 – CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt)

QUYỂN 6 Quyển này tiếp theo chương Lục đạo. 4. CHƯƠNG LỤC ĐẠO (tt) 4.4. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *